Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo25/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55

Rezolucio: La partoprenintoj de la 40-a kongreso de la orient-franca Esperanto-federacio okazinta en Nancy la 14an kaj 15an de marto 1981.


- deziras instigi al modernigo de la instruado per uzo de metodoj konformaj al la nuntempa

lingvopedagogio kaj respektantaj la bazan radikaron eldonitan de la Akademio,

- konsideras, ke kursfina ekzameno povas esti oportuna stimulilo por la gelernantoj,

- petas, ke UFE instigu FEI al modernigo de la ĝisnunaj ekzamenoj.Estraro de la federacio:

Prezidanto: Pol Denis (55 Bar le Duc) Vic-prezidanto: Jean-Paul Colnot (54 Nancy)

Sekretario :Edmond Ludwig (68 Stosswhir/Munster) Helpsekretariino :Françoise Rouault (68 Colmar) Kasisto: André Grossmann (68 Balderùeim) Redaktoro de "La Informilo" :Pol Denis

Libro-servo: Roger Degrelle (54 Tomblaine) Delegito pri junularaj aferoj: Bernard Vivier (54 Joeuf) Eksteraj rilatoj: Jean-Paul Colnot.

Komitatanoj: Brigitte Giumelly (57 Thionville) - Madeleine De Zilah (57 Metz) - Marie Thérèse Giorgetti (54 Nancy) - Marthe Nau (57 Thionville) - Gérard Greiner(54 Toul) - Jean-Luc Vanola (55 Bar le Duc) - Pascal Dupuy (52 Hortes) - René Guillaume (54 Pont St Vincent)

 • Nancy - La kursoj por komencantoj en la junuldomo daŭre funkcias : 2 lernantoj en la merkreda kurso kaj 3 en la ĵauda regule lernas. La 2-a-grada kurso interesus dekon da personoj, sed nur 4 efektive aliĝis kaj pagis kotizon. Ĵaŭde, dufoje monate ni kune legas "Ĉu li bremsis sufiĉe ?" Merkrede unufoje monate ni iom lame kaj malregule studas la verkon de W. Auld "Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto". Entute 15 kunvenoj okazis, kiujn meze partoprenis po 4 personoj. En liceo G. de la Tour, mi ĉesigis la kurson pro neregula partopreno de la gelernantoj en la lastaj semajnoj. J.P. Colnot

 • Bar le Duc – La gelernantoj de la unua grada kurso atingis la finon de metodo 11 kaj petis de la koresponda servo mondskala adreson de korespondanto. La kurso daŭros pere de "amuzaj dialogoj". La grupo febre preparis sian aktivan partoprenadon en la karnavalo-festo. Amika vespero okazis la vendredon 27-an de marto en kultura centro de la malnova urbo. 40 personoj kantis, ludis, dancis, teatrumis kaj gustumis preparitajn frandaĵojn, ĝis noktomezo. Germanoj speciale venis, eĉ el Hannover! Sabaton la grupo finpretigis la maskojn kaj kostumojn plejparte ĉe nia sindonema samideanino Lydia Amblès, kie gastis kaj dormis pli ol 10 personoj. Dume alia skipo slojdis konstruaĵon 3 metrojn altan kaj moviĝeman (per la muskoloj de la portantoj!). Vespere, multaj – nelacigeblaj! – partoprenis la masko-balon: La dimanĉon, 10.000 personoj svarmis en ĉiuj stratoj de la urbo, ĉu kostumitaj (pli ol mil!), ĉu gapantaj sur la trotuaroj! (la trafikon oni malpermesis dum la tuta posttagmezo en la urbo-centro). La Esperanto-klubo ricevis kiel la aliaj grupoj, varman, konstantan aplaŭdon... marĉante dum pli ol 5 kilometroj. Ĉiu grupano simbolis iun nacion per sia speciala kostumo. La ĉielo estis mirinde favora, kaj vespere oni brulis en granda soleno lian moŝtan karnavalon sur la plej granda placo de la urbo. Vivu karnavalo 1981!

 • La redaktoro grumblas pri la "magra" aspekto de la rubriko "nia vivo en " pro manko da tekstoj el la diversaj grupoj.

 • La 11-a staĝo de parolata Esperanto okazis en Metz la 27-28-ajn de junio 1981. 50 partoprenintoj en 5 kursoj. Gvidis A1: s-ro Greiner, A2 s-ro Colnot, B: s-ro Ludwig,C: s-ro Degrelle, D: s-ro De Zilah.


3-a trimestro 1981 – 35-a "La Informilo" (12 paĝoj)

Kape de tiu "La Informilo", eltiraĵoj de du belaj promesoj de François Mitterand, kandidato al la prezidenteco en 1974 kaj 1981. En la dua paĝo, favora parolado de la ĉefministro dum la kongreso de UFE en Lille en 1979.

La esperantistoj naĝas en plena euforio, la fina venko de Esperanto almenaŭ en Francio, ŝajnas certa, Mitterand ĵus estis elektita prezidento. Laŭ sia promeso, certe li petos la registaron diskutigi ĉe la parlemento la leĝpropono nhh 1550...... La 73-a nacia Esperanto-kongreso de UFE dum Pentekosto voĉdonas rezolucion, kiu - notas, ke UNESCO-komisiono studis la problemojn de la multlingveco kaj opiniis ke la solvo de tiuj problemoj povos esti la alpreno de lingvo universala, simpla, kaj facile komprenebla kaj lernebla por ĉiuj, - opinias ke nur Esperanto povas respondi al tiu deziro, - memorigas ke pluraj leĝoproponoj favoraj al la enkonduko de Esperanto kiel nedeviga elektebla lingvo en la duagradan kaj superan instruadon estis deponitaj ĉe la nacia asembleo kaj ĉe la senato, - petas la koncernajn parlamentajn komisionojn en ambaŭ asembleoj ekzameni ambaŭ leĝproponojn kun la celo adoptigi ilin, - esperas ke la respublikestro, la prezidanto de senato (Alain Poher) kaj la ĉefministro, kiuj plurfoje diris sian intereson por Esperanto, faros ĉion necesan por ke la leĝoproponoj estu diskutataj en ambaŭ asembleoj cele al ilia adopto.

Ni devos esti pretaj, kiam la oficialaj instancoj sin turnos al UFE por kunesplorado de la farenda planado. UFE cetere ĵus ellaboris tre gravan laborskemon. Kaj nia federacio ĵus iniciatis unuan seminarion por kursgvidantoj. Ĝi okazos en MJC Philippe Desforges en Nancy la dimanĉon 4-an de oktobro 1981. • Metz - La Metz-a Esperanto-klubo sufiĉe glate funkciadas. Nun ĝi havas 22 anojn, samtempe funkcias kursoj en la liceo Louis Vincent por 6 gekomencantoj kaj en la liceo Fabert por 5 praktikantoj. Kiel konate, post la 39-a kongreso de la orienta.federacio, organizita de la Metz-a grupo, la Klubo frontis deficiton pro tre malvarma vetero ĉe la recitalo de Damjanov. Por superi la monajn malfacilaĵojn, la Klubo eldonis kartojn de simpatiantaj membroj. La disdono de membrokartoj estas ankaŭ ŝlosilo de aktiva propagando por la lingvo. Multe da simpatiantaj membroj aĉetis la verdan libreton kaj kelkaj el ili eĉ komencis la lernadon de la lingvo kaj donas al ni esperon ke, en la estonteco, kelkaj aliĝos la movadon. Nun ni havas 119 simpatiantajn membrojn. Post multaj pli malpli sukcesaj provoj, la Metz-a klubo nun uzas la lernolibron rektmetodan de la hungaraj lernejanoj : "Esperanto 1, internacia". Ĉiu-vendrede en la kulturdomo St-Marcel funkcias parola kurso. La praktikantoj laboras grupe aŭ hejme dank' al magazino Monato kiu, ĉiu-monate, alportas novajn diskut-kaj stud-objektojn. S-ro De Zilah prelegis pri Esperanto antaŭ la Rotary-klubo de Metz kaj la 21-an de majo antaŭ la Rotary-klubo de Nancio. S-ino Brigitte Giummelly, laboris en St Dominique-liceo de Nancy kaj tie organizis esperantokursojn post prelego pri Esperanto de s-ro De Zilah. Post foriro de la gvidantino malfeliĉe ĉi-tiu kurso ekhaltis. S-ro Yves Scheffer, malgraŭ grava kaj peza studenta laboro, eksukcesis starigi kvinmembran lernogrupon en Nancio. S-ro Michel Schwartz organizas en ĉiuj siaj klasoj en C.E.S. de Morhange informigajn kursojn pri Esperanto, kaj uzas Esperanton kiel helpilon de la lernado de la malfacila franca gramatiko. S-ro Bernard Vivier, aldone al sia energia kluba laboro, prizorgas ankaŭ perkorespondajn kursojn. S-ro Frédéric Sachs, membro de la konsilio de la kulturdomo, sukcesis starigi plej bonajn rilatojn inter la Esperanto-klubo kaj la kulturdomo. Dum la semajnaj kunvenoj multe da scivolemuloj ekhavis unuhoran klarigon pri siaj demandoj. Unu el ili estis profesoro de la Metz-a Universitato, unu alia lingvistika studentino, kiu faras memoraĵon pri prilingvaj malfacilaĵoj.

Do en Metz funciado glata kaj efika, sed sen brila sukceso dum ĉi-tiu jaro.
4-a trimestro 1981 – 36-a "La Informilo" (14 paĝoj)

 • Sukcesa kultura semajnfino en Sarlando - La 18-a kultura semajnfino organizita de Sarlanda Esperanto-ligo sukcese okazis en Junkerwald de la 25-a ĝis 27-a de septembro. Partoprenis pli ol 40 personoj el Germanio, Nederlando, Belgio, Svislando kaj Francio.

Photo 39 Junkerwald


La kurson por komencantoj gvidis Josef Sĉiffer el Unterkirnaĉ, la kurson B gvidis Kreĵimir Barkovic el Parizo kaj en la kurso C prelegis plej talente Claude Gacond el la Chaux-de-fonds pri la vivo de E. Privat. Dank' al tiuj prelegoj ni ekkonatiĝis kun la penso de la granda svisa Esperanto-pioniro, kaj ni komprenis, ke la tuta nuna modela agado de niaj svisaj amikoj(kreo de Kultura Centro Esperantista, de CDELI, de Gastejo E. Privat, de feria altlernejo, k.t.p.) fakte estis sugestita de Edmond Privat mem
Okazis krom katolika diservo, la infana programo, kiu preparis magiaĵon por la sabato vespere : Ni tiel pli bone konsciis, ke magio estas plej interesa ĉu fare de majstro...ĉu de komencantoj, kiuj malsukcesas en siaj efektoj, kio ĉiam tre amuzas la publikon !. J.P. Colnot

 • Nancy - La nova lernjaro komenciĝis per kunveno, en kiu partoprenis 10 personoj, la 24-an de septembro. Kursoj nur en novembro post informa kampanjo, kiu estos ĉefe direktita al la studentaro en kaj ĉirkaŭ Nancy. Pere de afiŝoj kaj flugfolioj en 10 studentaj hejmoj (kun entute 4800 litoj) kaj en ses universitataj restoracioj, ni esperas tuŝi la ĉirkaŭ 10.000 studentojn, kiuj vivas en la urbo dum la lernjaro. La informado tamen ne povos okazi antaŭ la 20-a de oktobro, kiam preskaŭ ĉiuj studentoj rekomencos sian studadon. Ni planas disdoni 3000 flugfoliojn pri la "Pasportservo", kiujn eldonos la federacio, kaj 3000 aliajn foliojn pri la lingvo mem kaj pri niaj kursoj en Nancy. Ni jam dankeme ricevis okultrafan modelon por tiu eldono.

 • Bar le Duc - La lernjaro estis ja fruktodona! 3 kursoj diversgradaj arigis ĉirkaŭ 30 personojn, kaj kurso komenciĝis malfrue en la liceo, gvidata de s-ro Thiery...post kiam li estis asimilinta la "Metodo-n11". Multaj kursanoj ankaŭ ĉeestis niajn staĝojn en Nancy kaj Metz kie kelkaj sukcese trapasis ekzamenojn. Nia partopreno en la urba karnavalo ankaŭ fariĝis okultrafa evento ; fine de junio 30 homoj de la loka grupo renkontiĝis sur plenaera kampo en apuda vilaĝo proksime de l'urbo por festumi en ĝoja etoso la finon de "L'jaro". Ĉiu ŝate gustumis krad-rostaĵojn, kolbasojn, ekzotikajn salatojn, "eksterordinarajn" kukojn preparitajn de la gepartoprenantoj! Ĉiuj memoros sendube la bongustan kafon, kiun pretigis en sia ĝardeno, sub la lumluno, je noktomezo, s-ino Lepage en Combles-en-Barrois! Dum la unua rekunveno de septembro la estraro "reaktualiĝis". De nun sekretarias s-ino Fresse. Elementa kurso enkluziviĝos denove en la kadro de la oficialaj kursoj de la urba ĝemelkomitato, kies sekretario estas s-ro Thiery. Duagrada kurso estas same antaŭ vidata kaj eble unu en la liceo. Tre baldaŭ 800 folioj de la "Inform-metodo 4" estos disdonataj en ĉiuj publikaj ejoj de la urbo. La 3-an de novembro la klubo akceptos s-ron Sarikov el Sovetunio, kiu publike prelegos pri sia Respubliko (Armenio).

 • Naskiĝo - La 13an de oktobro nia redaktoro kaj prezidanto P. Denis ĝojis konatiĝi kun sia tria nepino Dorothée, Ankaŭ la avino-kiu redaktas la "distran angulon" de La Informilo- tutsame ĝojis!.

Altiĝo de la abonprezo de "La Informilo": de nun 18 fr.
1-a trimestro 1982 – 37-a "La Informilo" (18 paĝoj)

 • Angulo de la prezidanto - Karaj gesamideanoj ! Legante la agadraporton de la pasinta jaro, vi verŝajne konstatos, ke multo realiĝis en nia federacio. Sed tio estis nur la unua paŝo de daŭra agado en nia regiono. Kvankam la nombro de la federacianoj kreskis je 15% en unu jaro, sukceson menciindan ni nur atendu post kelkaj jaroj, kaj nur se ĉiuj streĉe laboras sammetode kaj samcele. Naciskale U.F.E. (kiu arigas 12 federaciojn) lanĉis ambician programon (vi aŭdos pri ĝi). Nia federacio, kiu arigas ĉiujn lokajn esperantistojn agu regione. En Mulhouse la federacia kongreso estos la okazo prezenti al vi ĉiujn niajn planojn. Ne timu sterilajn diskutojn : la kutimajn, rutinajn oficialaĵojn ni likvidos laŭeble dum la sabata posttagmezo, tial ke la tutan dimanĉan matenon ni povos diskuti kun vi kaj aŭskulti ĉies proponojn. Ni bezonas vian opinion ! Sed neniel pensu, ke ni nur volas laborigi vin! la Mulhouse-aj organizantoj preparis por vi! sabatan vesperan spektaklon...en Esperanto...kun la kanzonisto Ĵak Lepuil de la Esperanto-kabaredo "Ruza Kruĉo". Ke Mulhouse posedas unikajn, landskale konatajn muzeojn, fervojan, tekstilan kaj aŭtomobilan, same kiel belegan zoologian ĝardenon, vi certe scias. Krome la moderna kongresejo troviĝas en belega parko... Do : Venu amase el Francio kaj el eksterlando ni tutkore invitas vin !. P. Denis.

 • agadraporto - Tiu raporto baziĝu sur faktoj. Jen do la agado realigita dum ĉi-tiu jaro : - sendo de leteroj al la akademi-inspektoroj de ĉiuj ok departementoj de la federacio por reklami pri niaj korespondaj kursoj ĉe la instruistaro. Dank' al la agnosko fare de la ministerio pri nacia edukado, la inspektoroj informis ĉiujn elementajn kaj post-elementajn lernejojn publikajn kaj privatajn (kun kontrakto) pri parolaj kaj skribaj esperanto-kursoj. - eldono de reklamiloj pri la "Pasporta-Servo" kaj la koresponda kurso de la federacio, disdonitaj en studento-loĝejoj de Metz, Nancy, Mulhouse et Strasbourg. - eldono de novaj flugfolioj por la informpetantoj de la koresponda kurso. - sendo de relanĉletero al 80 eks-federacianoj kaj legintoj de "La Informilo". - kompletigo de la reto de delegitoj sur la flavaj paĝoj de la telefonlibro (almenaŭ unu en ĉiu departemento de la federacio).- organizo en Nancy de seminario por kursgvidantoj, kiu arigis 30 instruemulojn. - organizo de staĝoj en Metz kaj Nancy. Ĉu menciindas la rezultatoj ? Ni paroligu la ciferojn kaj lasu vin juĝi mem. (interkrampe la ciferoj de la lasta jaro).

177 (154) individuaj membroj de la federacio

79 (65) membroj de UFE

41 (39) individuaj membroj de UEA

3 (3) individuaj membroj de TEJO

8 (7) membroj de JEFO

270 (228) abonantoj de nia bulteno "La Informilo"

45 (70) partoprenintoj en la kongreso

50 (75) partoprenintoj en la junia staĝo (Metz)

90 (85) partoprenintoj en la novembra staĝo (Nancy)

50 (60) aliĝintoj al la koresponda kurso

En 6 (9) urboj funcias Esperanto-kursoj parolaj

Fine jen statistiko pri la membroj laŭ la departementoj :U.F.E. FEDERACIO

 1. - Bas Rhin 20 membroj 41 membroj

 2. - Haut Rhin 20 23

 3. - Meurthe et Moselle 11 20

 4. - Meuse 7 26

 5. - Vosges 7 10

 6. - Moselle 5 29

 7. - Marne 4 7

 8. - Haute-Marne 2 4

Kaj nun mi finu per danko al ĉiuj niaj helpantoj kaj mi diru al vi ĉiuj : bonvolu relegi, cerbumi, noti viajn rimarkojn. Dum la kongreso ni komune starigos novan agadplanon.

La sekretario Edmond Ludwig___Nancy_-_La_nova_lernjaro_komenciĝis_per_granda_laboro._Ni_preparis_la_eldonon_de_nova_propagandilo_por_Esperanto_laŭ_modelo_verkita_de_s-ro_P._Denis'>Ludwig • Nancy - La nova lernjaro komenciĝis per granda laboro. Ni preparis la eldonon de nova propagandilo por Esperanto laŭ modelo verkita de s-ro P. Denis. Dua kunveno la 22-an de oktobro kunvenigis 14 aktivulojn. Tiam disdoniĝis la nova propagandilo kune kun diverstipaj afiŝoj. La federacio krome eldonis flugfoliojn pri la "Pasport-Servo". Entute ni disdonis en Nancy, ĉefe en studentaj medioj, (restoriacioj, universitataj hejmoj), sed ankaŭ en magazenoj, turism-oficejo, junuldomoj, sociaj centroj, ĉirkaŭ 2500 flugfoliojn pri Esperanto kaj 2500 pri la Pasport-servo. Ni plie gluis 100 afiŝojn. Ni elspezis el nia kaso ĉirkaŭ 800F por tiuj eldonaĵoj kaj la federacio ĉirkaŭ 300F por la Pasport-Servo (nur por Nancy kompreneble). Kun kiaj rezultoj ?... Nu, tre mal grandaj : entute 5 personoj interesiĝis sed neniu studento ! Tri aliĝis al la kurso de la 20a30 en MJC Desforges. Se ni ne varbis kvanton, ni varbis kvaliton : ĉiuj tri estas instruistoj (pri la angla, pri matematiko, pri teknologio) kaj la kurso tre bone kaj tre rapide funkcias. La antaŭvidita kurso de 18a30 provizore ne okazas. Povus esti tamen sekvo interesa : per siaj propraj kontaktoj, Yves Scheffer, kiu gvidas la kurson en MJC, sukcesis interesi krome dekon da medicinaj studentoj. Nova kurso povus komenciĝi baldaŭ en la faka universitato.

 • Toul - Sinjoro Greiner disdonis 400 foliojn de la "Metodo 4" kaj proponis parolan kurson. Ni informos poste pri la rezulto de tiu iniciato.

 • Pont Saint Vincent - S-ro René Colnot'>Guillaume, lernejestro, komencis kurson por 20 gelernantoj de sia lernejo. Tre bona artikolo aperis sekve en L'Est Républicain kun okultrafa bildo.

 • Verdun - S-ino Annik Garo-Piat, instruistino en Collège St-Exupéry en Thierville, prelegis pri Esperanto en sia lernejo. Tio vekis grandan intereson kaj 22 gelernantoj volontas por parola kurso S-ro Matschek aperigis gravan anoncon en la magazino Monato pri la loka agado de la sekcio Amnesty International. Multaj esperantistoj sekve skribis al la prezidento de Paraguay por postuli senenkarcerigon de du laboristoj.

 • Bar le Duc - Dua-grada kurso funcias, gvidata de s-ro Denis. Neniu homo enskribiĝis al la unua grada malgraŭ la kutima informado, al kiu aldoniĝis disdonado de flugfolioj "Metodo 4". La grupo kunveniĝas la unuan vendredon de ĉiu monato. Bedaŭrinde la sekretariino, s-ino Fresse, subite forpasis post mallonga malsano. emociiga ceremonio okazis, kiun partoprenis kelkaj klubanoj. Floroj estis oferdonitaj. S-ino Fresse estis unu el la plej sindonemaj klubaninoj.

 • Perkoresponda kurso . de post septembro 25 komunikoj al la gazetaro, 40 informpetoj, 12 novaj gelernantoj. La sekretario de la federacio krome dissendis al la akademiaj inspektoroj de Loreno, Alzaco kaj Ĉampanjo informcirkuleron pri la lernado de Esperanto. Siavice, la inspekteroj informis per oficiala cirkulero en siaj departementaj bultenoj. Ĝis nun 12 instruistoj interesiĝis, inter ili la direktoro de strasburga liceo kaj departementa inspektoro de nacia edukado.

 • Strasbourg - Dum la oktobra kunveno s-ino Oehri montris al ni diapozitivojn -mirindajn kiel kutime- pri Eilat kaj la ruĝa Maro. En novembro, s-ro Wick, je sia vico, montris al ni sur la ekrano la belegajn bildojn, kiujn li faris en Gandia, la esperanto-feriloko en Hispanio. La 14-an de decembro ni festis la Zamenhof-kaj librotagon kune kun la gesamideanoj el Oberkirĉ, kiuj venis kvarope en nian strasburgan kunvenon. S-ro Zipfel, nia prezidanto, bonvenigis la gastojn kaj malfermis la kunvenon per recito de la "La Vojo" (Zamenhof) poste s-ro Poppeck, la prezidanto de la Oberkirĉ-a grupo montris al ni unike belajn diapozitivojn, kiujn li faris en Zermatt kaj Bergamo. Ni profitis la okazon por donaci al li la novan gvidlibron pri la urbo Strasbourg kaj la faldfolion "Strasburgo, urbo en kiu oni bone vivas en ĉiu sezono", kiuj ambaŭ aperis kun Esperanto-trakuko. Tio, intertempe, aperis en la gazeto germana "Mittelbadisĉe Presse". La festo finiĝis en restoracio "Gutenberg", kie ni trinkis alzacan vinon kaj gustumis alzacajn specialaĵojn same kiel...pizza kaj Beaujolais-Village !. Ekstere de la grupa aktiveco, ni volas substreki la dinamismon de nia amikino s-ino Oehri, kiu aranĝis dum la feria semajno fine de decembro, esperanto-ekspozicion en la renkontiĝ-domo de Liebfrauenberg, apud Haguenau. En la sama semajno ŝi faris tie prelegon pri Esperanto antaŭ ĉirkaŭ 60 personoj. Ni ĉiuj ĝojas pri ŝia sukceso. Koncerne la kursojn: s-ro Zipfel havas 5 gelernantojn perkoresponde. En la Universitato (3-a aĝo) venis en la parolan kurson du novaj gelernantoj kaj revenis tri el la pasinta kurso. Raportis M. Muller

 • El nia 14-a staĝo - Ĝi okazis denove en Nancy la 28/29-ajn de novembro 1982. Ĝi estis laŭnombre ankoraŭ iom pli sukcesa ol la antaŭa (sed nun ni kutimas pri tiu fakto): 90 homoj aliĝis, "nur" 87 efektive partoprenis ; venis homoj kiel kutime el tuta orienta Francio ĝis Dijon kaj Troyes, kaj el Londono, el Dresdeno, kaj deko da personoj el okcidenta Germanio (Sarlando, Stuttgart, Frankfurt, Messkirĉ).

 • Photo 40Ni ja atingas la limojn de eblecoj por la organizado mem de la staĝoj en Nancy. Ni sukcesis lastmomente disponi 6-an salonon en la Junuldomo, tiel ke ni povis aranĝi 6 kursojn anstataŭ 5. Funkciis do 2 kursoj A1 por komencantoj, gviditaj respektive de s-roj Guillaume kaj Colnot, kun deko da lernantoj en ĉiu kurso. Funkciis kurso A2 kun 15 progresantoj gvidita de s-ro Vivier, kurso B kun 20 ekpraktikantoj gvidita de s-ro Ludwig'>Ludwig.

La plej lertajn gvidis respektive s-ro Denis, studante la "Fabelojn de la Verda Pigo" (15 personoj) kaj s-ro De Zilah, kiu kun 12 aliaj personoj en konversaci-rondo D, provis respondi, ĉu li efektive "venis trakosme". La libro-servo, kun s-ro Degrelle kaj s-ino Colnot funkciis vigle kiel kutime, krome s-ro Degrelle gvidis ekzamenojn dimanĉe matene. S-ino kaj f-ino Roux prizorgis la akceptadon, la disdonon de la ĉambroj kaj la kontojn de la staĝo, kio signifas jam multe da preparlaboro antaŭe...kaj multajn zorgojn ankoraŭ poste, kiam ĉiuj jam revenis hejmen. Sabate vespere la nancia Folklor-Grupo "La ronde lorraine (la Lorena Rond-Danco) prezentis unue belajn lorenajn melodiojn luditajn de lerta orkestro de "spinetoj" (tipaj muzikiloj de la lorena kamparo kaj vogeza montaro) kaj poste akompanataj de violonistoj, tutan programon de lorenaj dancoj. Ĉiuj artistoj, muzikistoj kaj dancistoj tiel lerte ludis, kaj tiom varme prezentis sian folkloron, ke ili rikoltis tre longajn aplaŭdojn. El ĉiuj eroj de tiu vespero verŝajne elstaras "la danse des cercueils" , danco kun tre larĝaj neĝo-ŝuoj, kie la kompatindaj knabinoj ŝajnis ĉefe zorge eviti la premon de siaj piedoj far la larĝaj ŝuegoj de la kundancantoj ! Ĉu mi aldonu, ke je la fino okazis greka danco gvidata de nia amiko Evanĝelo Panoussis ! kaj intertempe loterio kun multaj, tre multaj lotoj...fakte ĉiu aĉetinto de bileto gajnis loto(j)n!. Redaktis J.P. Colnot • leterkesto post la staĝo- El f-inoj J. Colette Crochet, Martine Deces kaj Maryse Ĉollet (Epernay) "...ne connaissant que les "Premiers Rendez-vous" avec l'Espéranto, nous avons accepté avec plaisir de participer au 14ème stage parlé à Nancy...Nous avons beaucoup apprécié l'ambiance amicale mais regretté que la jeunesse ne soit pas plus largement représentée...".

El s-ro Merger (St Julien les Villas): "...Unuafoje mi partoprenis en Esperanto-aranĝo en Nancy kaj mi opinias, ke la Junuldomo tre taŭgas por tiaj kunvenoj, ĉu pro la ĉambroj,kiuj estas komfortaj,ĉu pro la manĝoj, kiuj estas bonaj kaj ne multekostaj...en la rondo, kies temo estis la verko de J. Valano :"Ĉu li venis trakosme ?" estis entute 11 partoprenantoj, el kiuj 4 estis germanoj kaj 2 hungardevenaj, kio alportis en la rondon internacian etoson. Plie la mezaĝo de la partoprenantoj tute ne estis akademia. Kvankam mi ne tute konsentas kun la analizo de la respondeculo, mi iom lernis pri diversaj aferoj, ĉu lingvaj ĉu psikologiaj kaj mi opinias, ke ĉiuj ĝuis altnivelan kurson dum tiuj du tagoj..."

El s-ro S. (D.) "...Kompreneble mi intertempe venis zoze hejmen. Nancy, speciale via instrumetodo, estis por mi kiel instruisto, granda zozo. Bedaŭrinde la de vi rekomenditan libron mi ne povis aĉeti. Mi deziras al vi kaj al via familio bonan zozan jaron...Salutas vin el tutzoza koro via E.S.". (La "zoz-problemon" povas aprezi nur la partoprenintoj de la 3a konversaci-rondo) (noto de la redaktoro)

El s-ro Ludwig, gvidanto de la B-kurso: "...Varmajn gratulojn al la organizintoj de la sukcesa Nancy-a staĝo. Gojigis ankaŭ la konstato, ke altiĝis la nivelo de la B-kursanoj".

El s-ro Klaus Holtje (Stuttgart): "...mi ricevis la gazeton "La Informilo" kaj mi dankas vin kore. Tiu gazeto estas vere tre interesa kaj mi ŝatas ricevi ĝin regule...la artikoloj donas gravajn informojn por la Esperantistoj. En Germanio ankaŭ estas multaj gazetoj pri la Esperanto-movado sed via gazeto estas la plej bona..."
2-a trimestro 1982 – 38-a "La Informilo" (16 paĝoj)

 • la 41-a kongreso de la Orientfranca Esperanto-federacio arigis en Mulhouse (68), la 3-an kaj 4-an de aprilo 1982, sesdekon da partoprenantoj, inter kiuj troviĝis gastoj el Svislando, Luksemburgo kaj Germanio. Dank' al la klopodoj de nia samideano Grossmann, la kongreso glate disvolviĝis en la luksa kongresejo "A. Wallach". Post akcepto de la vicurbestro de Mulhouse, s-ro P. Martin, sekvis la raportoj el la diversaj urboj, kie agadas samideanoj : Bar le Duc(55), Ĉaumont (52), Colmar (68), Epernay (51), Mulhouse (68), Munster (68), Pont St Vincent (54), Sélestat (67), Strasbourg (67). • Photo 41Rekomenciĝo de agado konstateblis en Bruyères (88) kaj Thionvile (57). Indas mencii aparte la sukcesajn rezultojn en Bar le Duc, Metz kaj Nancy, kie aldoniĝis al la tradicie sukcesaj koresponda kurso kaj staĝoj, promesplena agado en la medicina kaj beletra fakultatoj, same kiel en inĝeniera lernejo (ISIN en Vandoeuvre). Ni neniel forgesu noti, ke ni ŝuldas la ĉi-jaran rekordan nombron de abonoj al "La Informilo" al vi ĉiuj kaj al la senlaca laboro de ĝia ĉefredaktoro, P. Denis. La rezultoj de la diversaj voĉdonadoj kuŝas aparte en tiu bulteno. Ni nur sciigu, ke estis decidite donaci 500 F. al UFE (Unuiĝo Franca por Esperanto), kies naciskalan agadon la federacio deziras subteni.

Photo 42 Jacques Lepuil


La sabata vespermanĝo kunigis la tutan kongresanaron en apuda restoracio, kie ĉiuj ĝuis la programon de la pariza kantisto kaj kabaredisto Ĵak LE PUIL, kies kanzonoj estas la plej bela pruvo, ke nia lingvo ankaŭ taŭgas por kulturo ni deziru al li multajn okazojn montri sian talenton en kaj eskter la esperanta medio.
Vigla diskutado dum la dimanĉa mateno ebligis starigon de impona agadprogramo por la venonta jaro. Jen ĝi :1/ Peto al ĉiu federaciano ke li (ŝi) aliĝigu almenaŭ unu personon al la federacio kaj abonigu ĝin al "La Informilo" - 2/ Helpo de la federacio al reklamado por la koresponda kurso, kiu apartenas al la MJC de Nancy. (Cirkuleroj estos haveblaj en aŭtuno). - 3/ Instigo al reklamado pri Esperanto, pri loka parola kurso aŭ pri la koresponda kurso ĉe la diversaj kulturaj asocioj, kiuj bezonas internacian komunikilon. Oni petu ties liston en la urbdomoj. Eks : naturamikoj, filatelistoj, skoltoj, ktp. - 4/ Instigo al pli intensa uzo de la ekspozici-materialo. (Ni notu, ke al realigo de tiuj unuaj kvar punktoj povas kontribui ĉiu ajn unuopulo, eĉ se jam ne ekzistas grupo en ties urbo). - 5/ Daŭrigo de la informo-laboro fare de la akademi-inspektoroj. - 6/ Daŭra reklamado ĉe la studentoj pri Esperanto kaj pri la perkoresponda kurso. - 7/ Plua organizado de staĝoj. - 8/ Aranĝo de kunvenoj sen kursoj (pro tio, ke multaj esperantistoj, ĉefe gejunuloj, volas "vivi Esperanton") := propono de komuna vojaĝo, = organizo de neformalaj renkontiĝoj por ludado de skeĉoj, diskutoj, ktp, = starigo de reto por akcepto de prelegvojaĝontoj, = subvenciado de la partoprenado de gejunuloj en la staĝoj + aparta programo (laŭ eblo) - 9/ Subvencio de 2000 F al la libroservo por plivastigo de la proponebla titolaro. Pri realigo de tiu vasta programo diskutis dimanĉe posttagmeze la novelektita komitato. Nuntempe 50% de la komitatanoj havas malpli ol 30 jarojn. Ĉu ili pruvos, ke ili kapablos same efike agi kiel la pli aĝaj kunlaborantoj ? Eble la proponita agadprogramo ŝajnas ampleksa. Preskaŭ samampleksa ĝi estis lastjare kaj preskaŭ ĉio realiĝis. Ĉu vi denove kontribuos al ties realigado per via financa kaj aktiva helpo ? La kresko de la membraro montris, ke lastjare vi helpis al ni. Ni montru al la publiko kaj al la pli malpli forgesemaj politikistoj, ke ni ekzistas. Ne forgesu..."almenaŭ unu..." La sekretario: E. Ludwig

Rezulto de la voĉdonado.agadraporto kaj financa raporto: unuanime adoptitaj

Elekto de la komitatanoj Nova estraro


Prezidanto : Pol DENIS 55000 Bar le Duc

Vic-prezidanto : Jean Paul COLNOT 54520 Laxou

Sekretario : Edmond LUDWIG 68140 Stosswhir

Dua sekretario : Françoise ROUAULT 68000 Colmar

Kasisto : André GROSSMANN 68390 Baldeŭeim

Redaktoro de "L.I." Pol Denis

Eksteraj Rilatoj : Jean Paul Colnot

Junular - delegito : Philippe Dautreville 68400 Riediùeim

Libro-servo : Roger Degrelle 54510 Tomblaine

Membroj: Pascal Dupuy 52 Hortes

Brigitte Giummelly 57 Thionville

René Guillaume 54 Pont St Vincent

Catherine Roux 54 Vandoeuvre

Yves Scheffer 54 NancyJean-Luc Vanola 55 Bar le Duc

Madeleine De Zilah 57 Metz

 • Nancy - Nun ni estas 15 membroj en la Esperanto Klubo de MJC Philippe Desforges Funkcias tre bone, regule, unu vespera kurso ĉiusemajne por komencantoj (merkrede 20a30) gvidas ĝin nun la subskribinto. La 2-a kurso finfine ne povis okazi. Funkcias ankaŭ 2 studrondoj, la unua dufoje monate (marde je la 18a30), gvidata de s-ro Degrelle, kunigas 4 ĝis 6 partoprenantoj kiuj tralegas la libron "La nova butikestro de Nukugaia". La alia kunigas 3-4 personojn por studo de la verko "Fabeloj de la verda pigo". Ni festis la Zamenhof-tagon la 18an de decembro. Malgraŭ terura neĝo, ŝtormo, kiu preskaŭ malhelpis trafikon en la regiono de Nancy, 12 personoj partoprenis tiun aranĝon dediĉitan al la kreinto de Esperanto. Jam de kelkaj monatoj Yves Scheffer informadas pri Esperanto en la medicina fakultato, last-tempe per artikolo en la faka bulteno. Deko da studentoj interesiĝas kaj komencis lerni la lingvon. Norvega samideano, Kjell Peder Hoff, studas nun en la "eŭropa universitata centro" en Nancy. Li prelegis la 30-an de marto dum unu horo en la universitato. Li kontaktis krome studentojn en la beletra fakultato. Tie studas nun Denis Kurt (kiu lastjare ellernis Esperanton perkoresponde kaj aperigis informojn en la bulteno de ISIN, "porinĝeniera instituto" en Vandoeuvre). Ni esperas pri kurso venontjare en la universitata medio. Ni aldonu, ke mi rifuzis ĉi-jare gvidi kurson en liceo, malgraŭ peto de la direktorino. Mi opinias, ke mi perdis tro da tempo pri tiuj kursoj dum 3 jaroj (nur 1 lernantino en 3 jaroj studis serioze kaj finlernis !). Mi konsentus gvidi kurson nur por instruistoj...Sed tio estas alia afero ! J.P. Colnot redaktis

 • Bruyères – S-ro Claudel prelegis dum januaro, pri Esperanto, antaŭ tuta klaso (2A) dum 1 horo, montrante gazetojn, librojn kaj klarigante la ĉefajn punktojn de la lingvo. Komence de marto, li uzis artikolojn el la magazino "Monato" dum kurso pri energio en alia klaso (1AC) kaj konigis tiel la kvalitojn de Esperanto, pri kiu li donis klarigojn. Alia prelego okazis en la sama liceo la 3-an de aprilo. Deko da gelernantoj interesiĝis, 5 jam aliĝis al la perkoresponda kurso kaj sama nombro principe aliĝus en la venontaj tagoj.

 • Montigny les Metz – S-ino Nau ĵus starigis novan Esperanto-grupon (nomatan G.E.M.M.E.) en "Maison pour tous Marc Sangnier". La jurnalisto Georges Simonin intervjuis ŝin la 9-an de marto ĉe Radio Luksemburgo.

 • Munster - Kvar gelernantoj sekvis Esperanto-kurson ĉi-jare en la kolegio de Munster, inter ili profesoro pri fiziko. Du kursoj en la semajno ebligis finlernon de "Metodo ll" post du monatoj kaj duono. Sekvis perfektigaj kursoj laŭ la sama ritmo kun korespondado ("Kastora Klubo", Irano kaj Nov-Zelando). Post ĉies partopreno en la federacia kongreso en Mulhouse prepariĝas ekspozicio en la kolegio (800 gelernantoj). Pere de la unua rendevuo de "Metodo 4", ĉiuj interesatoj konatiĝos kun la internacia lingvo. Jam anoncis sin profesoro pri la germana lingvo por sekvi la venontjaran kurson. Inter kvar profesoroj, kiuj jam lernis la lingvon, unu nun aktivas. E. Ludwig raportis.

 • NancyF.K.E.A. (Franca Katolika Esperanto-Asocio) kongresis dumpaske en Nancy Oni ne povas diri, ke tiu kongreso estis grava evento, kiu perturbis aŭ mirigis la nanciajn homojn. Tute ne ! Sed, ĉar ĉio havas sian "sed" -ĉu pozitiva, ĉu negativa- tiu aro da katolikaj Esperantistoj faris grandan laboron interne de sia asocio kaj malinterne. Interne: mi ne multe parolos pri tio, ĉar multaj membroj de nia neŭtrala Orient-Franca Federacio ne estas katolikoj, mi nur diros, ke ĉiujare, ekde 1983, la unuan semajnfinon de junio okazos en "Le Cénacle" (religia domo en Laxou) internaciaj spiritaj ekzercoj en la internacia lingvo. Tio volas diri, ke ĉiujare, iom post iom, eniros la katolikan medion la ideo Esperanto. Kial ni atingis tiun celon ?...Ĉar ni provis kaj sukcesis kunveni kun la fratulinoj de la Domo. Ni okazigis kun ili (iu novismemulo en Esperanto kuraĝus diri : kun "iŝi"!) dulingvan Di-servon : parte en la franca, parte en esperanto.


3-a trimestro 1982 – 39-a "La Informilo" ( 14 paĝoj)

 • 67-a Universala kongreso en Antverpeno – 1899 partoprenintoj el 51 landoj.

 • Angulo de la prezidanto - Ĉiuj, kiuj partoprenis iun ajn internacian esperanto-aranĝon ĉi-jare, konvinkiĝis pri nerefutebla fakto: esperanto fariĝas ja pli kaj pli praktika ilo mondskale uzata...Estus eĉ malfacile diri, en kiu lando ne estas Esperanto-praktikantoj. Cetere la tempo, kiam la "verduloj" kontentiĝis surhavi la kvinpintan stelon ĉe l'jako estas for: Esperanto enŝoviĝas en ĉiujn ĉiutagajn eventojn de l'vivo kaj precipe novaj generacioj volas uzi ĝin tute egale kiel sian gepatran lingvon. La progreso de Esperanto daŭre dependas -bedaŭrinde!- de ni mem kaj ni apelacias al ĉiuj niaj ge-sam-parolantoj, por ke ili ne restu simplaj atestantoj sed paralele helpu al disvastiĝo de la lingvo! La eblecoj estas multnombraj. =malfermi parolan kurson : estas nun disponebla la bonega tutmoderna materialo de UFE, kies efikecon jam multaj el ni propre aprezis. =instigi al partopreno en niaj staĝoj, multaj el ni malkovris la lingvon tiamaniere ! =diskonigi nian valoran perkorespondan kurson, multaj homoj vole nevole povas "labori" nur hejme. Ĉiuj el ni, laŭ sia propra temperamento, povas iel "esperantumi". Ek al la laboro ! Pol Denis.

 • 15a federacia staĝo okazis en Metz la 19-20ajn de junio 1982 - 5 kursoj, 60 partoprenintoj. Gvidis: kurso A1, s-ro Greiner ((per Junulkurso) - A2, s-ro Colnot (per nova racia.kurso) – B, s-ro Ludwig (per propra metodo) –C, s-ro Grossmann (per paŝoj al plena posedo) –D, s-ro De Zilah (per vole...novele!).

 • perkoresponda kurso – En unu jaro:73 komunikoj al la gazetaro, 146 informpetoj, 45 novaj gelernantoj, plus 53 en la dua grado, (9 novaj),

 • Nancy – la parola kurso en la junuldomo finiĝis nur la 30-an de junio, ĉar la gelernantoj volis lerni ĝis fine de la laborjaro. La kurso farita de Yves Scheffer en la medicina fakultato komenciĝis malfrue kaj estis nur skizita pro la ekzamenoj.

 • Bar le Duc – pro manko de interesatoj ne funkciis elementa kurso. 4 ĝis 6 personoj partoprenis ĉiusemajne la perfektigan kurson.


4-a trimestro 1982 – 40-a "La Informilo" ( 22 paĝoj)

 • agadraporto - La agadraporto komenciĝu -ĉu nun tradicie ? - per ciferoj (interkrampe la ciferoj de la lasta jaro) :

Individuaj membroj de la Federacio : 167 (177)

Membroj de UFE : 94 ( 79)

Membroj de UEA : 43 ( 41)

Membroj de JFEO : 8 ( 8)

Membroj de TEJO : 0 ( 3)

Membroj de GEE (instruitstoj) : 22 (ne notitaj)

Abonoj al La Informilo : 266 (270)

Koresponda kurso (Komencantoj) : 45 ( 50)

Staĝanoj -somere en Metz : 55 ( 50)

- vintre en Nancy : 83 ( 90)Parolaj kursoj okazas en urboj : 6 ( 6)

en Metz (3 kursoj), Pont St Vincent, Strasbourg, Sélestat, Munster, Nancy (3 kursoj).Grupoj agadas en Nancy, Metz (2 grupoj), Strasbourg kaj Bar le Duc.

En la agadoj realiĝis la jenaj punktoj :* eldono de cirkulero kaj informfolio pri la Internacia lingvo kaj la perkoresponda kurso de Nancy (stoketo da ili estas sendita al ĉiuj korektantoj de la P.K., delegitoj en la telefon-libro, kaj en la cirkulero al la akademi-inspektoroj), * reaktualigo de la ekspozici-materialo de la federacio (disponebla ek de januaro 83), * reklamo-kampanjo ĉe la studentoj pri "Pasport-servo", pri la perkoresponda kurso kaj pri "Metodo 4", * daŭra sukcesa organizado de staĝoj en Nancy kaj Metz,.* internacia karnavalo en Bar le Duc, * sukcesa kongreso en Mulhouse kun sesdeko da partoprenantoj, * sendo de 73 anoncoj al regionaj gazetoj (43 aperoj estis kontrolitaj), * intervjuoj ĉe libera radio en Metz (S-ro De Zilah) kaj eĉ konstanta semajna rubriko pri Esperanto (s-ino Nau) . Intervjuoj ankaŭ okazis dum la staĝo en Nancy. Kion dedukti el tiuj ciferoj ? Konstateblas, ke grava laboro estas farita de la aktivuloj. Kreskis la aliĝoj al U.F.E., kio montras, ke la laboro de la nacia asocio iĝas fruktodona. Tamen ne kreskis la nombro de la federacianoj kaj de la lernantoj de la perkoresponda kurso. Kial ? Tutsimple mankas ĉenero en la informado de la publiko unuafoja mallonga informo en amas-komunikiloj ankoraŭ ne sufiĉas, Esperanto ne estas sufiĉe konata. Ĝi bezonas aliflankan, kompletigan sed tamen nemalhaveblan rektan alparolon de la informotaj personoj. Kaj tio estas la tasko de ĉiu samideano ! Ĉu vi memoras la instigan lastan frazon de la pasintjara raporto : ĉiu provu aliĝigi almenaŭ unu personon al la perkoresponda kurso aŭ al la federacio. Tiun konkretan rezulton de via agado vi protokolu mem per propra raporto. La sekretario E. Ludwig

 • Nekrologo - Nia komuna amiko Joseph Kraemer (68-Guebwiller) forpasis la 16-an de oktobro 1982. Ni ĉiuj memoras lian sindonemon, lian humuron kaj lian fidelecon al niaj kulturaj aranĝoj, ĉu staĝaj, ĉu kongresaj. Li donacis sian Esperanto-librokolekton al la federacio .

 • sukcesaj printempaj "SOGELO-tagoj" en Messkirĉ

Belega vetero favoris la ĉi-jaran aranĝon de niaj najbaraj amikoj de Sud-Okcidenta Germanio. Alveninte triope el Nancy la vendredon post-tagmeze (14-an de majo) post agrabla vojaĝo tra Vogezoj kaj Nigra Arbaro, ni tuj konstatis, ke ni estis la solaj Francoj en la tuta partoprenantaro. Entute aliĝis cento da personoj el kiuj tre multaj komencantoj, kio estas ĝojiga konstato.
Photos 43 – 44 – 45 Stefan Maul prelegas
Tamen komencantoj emas "krokodili", tio estas bone konata fakto, kaj krom la tre multaj Germanoj, ĉeestis svisa partoprenantaro, kiu ankaŭ scipovis la germanan. Ni estis do la 3 solaj, por kiuj Esperanto estis ja nepre necesa komprenilo!

Vespere, Triksini, la "Magiisto kun la Blua Ŝtono", ja majstre prezentis al ni siajn magiaĵojn. Ankaŭ ĉeestis multnombre publiko neesperantista, al kiu la magiisto instruis ekparoli kaj nombri en Esperanto! Bedaŭrinde ĉiuj prezentoj kaj ŝercoj okazis germanlingve...do tion ni ne povis aprezi! Dimanĉe, post kunsido de la gvidantoj de S O G E L O kaj post sankta Meso, la renkontiĝo finiĝis post la tagmanĝo. Tia partopreno estas certe interesa, ĉar ĝi ebligas multnombrajn kontaktojn kaj ni konatiĝis kun multaj novaj amikoj. tamen por mia edzino kaj mi ĝi estis okazo renkonti malnovajn konatulojn: kun granda ĝojo ni retrovis Irmtraud Bengsĉ, el Konstanz, kun kiu ni organizis unuan renkontiĝon dum Pasko...1954!...Do, antaŭ 28 jaroj, ni jam venis 17-ope el Nancy per aŭtobuseto ĝis Boden-lago, kaj nenian poste ni havis okazon denove renkontiĝi! kaj mi retrovis Hermann Sĉmid, el Augsburg, (reprezentanto de la estraro de Germana Esperanto-Asocio.).."Sajnas al mi, ke iam antaŭe vi vizitis Nancy ĉu ne ? ...mi demandis al li. Jes...kaj en tiu vizito gvidis nin juna helpapotekisto el Nancy- Ĉu vere ? Jes, certe! Nu...la juna helpapotekisto estis mi..." Li rigardis min kun tre grandaj okuloj kaj lia miro komprenigis al mi, vere elokvente, ke mi ne plu aspektas juna! kaj tuj poste li ekridegis, ridegis...la tuta hotelo tremis pro lia ridego kaj ĉiuj ĉeestantoj ankaŭ ridegis, verdire ne sciante kial... Do, entute tre agrabla renkontiĝo! J.P. Colnot


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Denis
 • De Zilah
 • Scheffer
 • Vivier
 • Lepage
 • 1-a trimestro 1982
 • Denis . agadraporto
 • Ludwig Nancy - La nova lernjaro komenciĝis per granda laboro. Ni preparis la eldonon de nova propagandilo por Esperanto laŭ modelo verkita de s-ro P. Denis
 • Garo-Piat
 • Zipfel
 • Guillaume kaj Colnot
 • Degrelle
 • Ludwig Rezulto de la voĉdonado.
 • Colnot
 • Ludwig
 • Denis . 15a federacia staĝo okazis en Metz la 19-20ajn de junio 1982 - 5 kursoj, 60 partoprenintoj. Gvidis: kurso A1, s-ro Greiner
 • Ludwig Nekrologo - Nia komuna amiko Joseph Kraemer

 • Elŝuti 2.03 Mb.