Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo24/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   55

Angulo de la nova prezidanto - Simpla komitatano alvenante en Metz...mi forlasis la urbon ĉapelumita per nova tute neatendita kaskedo. Mi ne intencas pretendi, ke oni atakis min per surprizo sed mi suspektas, ke mia baldaŭa stato de "emeritulo" ne estis nekonata de multaj kongresanoj. Bedaŭrinde mi konstatas, ke en diversaj ĉirkaŭaj medioj, kien mi pli malpli enŝovis mian manon por "helpi al pastoknedado"...oni tutsame okulumas al tiu "ŝanculo", kiu certe enuos pro neniofarado!....Serioze dirite mi ne kapablos "prezidenti" tiel intensive kaj seninterrompe kiel faris nia komuna amiko Jean Paul Colnot. Dediĉi tiom da horoj pojare al Esperanto kiom li elspezis estas fakte rikordo nesuperebla. Profesie li ja estas esperantisto, sed ĉar estas ankaŭ necese certagrade en la vivo boligi la supon...li hobie estas helpapotekisto...Mi humile konfesas, ke koncerne min, Esperanto kuŝas inter multfacetaj kromlaboroj, kiujn mi ne intencas forlasi dum mia oficiala "senlaboreco". Sekve mi antaŭvidas mian deĵoron laŭ aparta "stilo" : mi ege sopiras resti simpla laboristo en nia federacia teamo, konsciante tamen ke mi eble povos plenumi administraciajn taskojn mi diru protokolajn -ligatajn al tiu ofico.Mi ja scias, ke ideoj svarmas en multaj kapoj samideanaj ; mi bonvolos helpi konkretigi kelkajn. La vivo aktuala fariĝas terure temporaba, laciga...nia amiko Colnot frontis ja al tiu nerefutebla konstato. Por ke ni ĉiuj povu de tempo al tempo eluzi "stulte" kelkajn horojn pomonate laŭ niaj propraj emoj, estas necese, ke nia poresperanta laboro efektiviĝu laŭ racia plano celante efikan kaj rapidan rezulton : ni do dispartigu nian komunan aktivecon laŭ niaj eblecoj. Laŭtemperamente ni estas malsimilaj (feliĉe!)..Ni elektu la terenon, sur kiu ni preskaŭ certas firme moviĝi kaj sukcesi. Instruado de la lingvo, organizaj problemoj, redaktado, tajpado, propagando, personaj kontaktoj, libroservo, rebatservo, ktp...mi pensas, ke ĉiu el ni povas kunlabori al la komuna celo. Nia sekretario Edmond Ludwig jam sendis proponojn...Imitu lin! Ne forgesu, ke mi ŝance (?) estas ankaŭ redaktoro de "La Informilo", mia leterkesto estas eksterordinare volumena (la leterportisto miris antaŭ tiaspeca "konstruaĵo" :..." Ĉu vi ne timas, ke la abeloj elektos domon ene ?..." li demandis al mi!) Do plenigu ĝin ! (per leteroj ne abeloj !)Lasta atentigo : nia federacio estas membro de UFE. En UFE blovas nova, freŝa, dinamika vento. Sen UFE nenia decido -ŝtatskale- iam okazos koncerne oficialan agnoskon de Esperanto. Cerbumu ankaŭ kiamaniere helpi efike UFE. Bonan kaj ripozigan (!) feritempon ! Parolis la prezidanto P. Denis


 • Nancy - La kursoj parolaj nun finiĝis. Ni gratulas s-ron Scheffer kaj f-inon Marchal, kiuj sukcesis respektive gvidi 3 kaj 1 lernanto(j)n ĝis la fino de la kurso. Ankaŭ en liceo Georges de la Tour finiĝis la kurso, verdire nur unu lernantino kuraĝis ellerni Esperanton, verŝajne ĉar la ritmo de la kurso estis tro rapida. Ni organizis la 20-an de majo ekzamenon por ĉiuj gelernantoj. Nur unu lernantino kuraĝis veni (kaj brile sukcesis): fraŭlino Nicole Gironnet. Perferktigaj kursoj: duagrada kaj triagrada kursoj okazis alterne preskaŭ ĉiumonate 1 aŭ 2-foje. Ĝenerale nur unu persono, ne ĉiam la sama, ĉeestis ĉiufoje inter 4-5 interesatoj ! Radio-elsendo: intervjuo pri Esperanto okazis en Nancy fare de "Radio Nord Est" (France-Inter-Nancy). La 26-an de marto 1980, s-ino Mas-Giorgetti komitatanino de nia federacio, kaj profesorino-asistantino en la scienca fakultato de Nancy respondis dum preskaŭ duonhoro al la plej diversaj demandoj pri Esperanto. Krome, FIL (France-Inter-Lorraine) disaŭdigis komunjkojn pri nia perkoresponda kurso. Turisma prospekto: la una eldono de 5000 ekzempleroj de la turisma prospekto pri Nancy elĉerpiĝis en malpli ol unu jaro. Nova eldono de 5000 ekz. jam aperis, laŭ la sama modelo. Ni sciigas, ke la prospekto estas senpage ricevebla skribante al la "turisma oficejo" en 54000 Nancy


3-a trimestro 1980 – 31-a "La Informilo" (14 paĝoj plus suplemento)

 • 66-a universala kongreso en Stockolm: 1800 kongresanoj el 51 Landoj

 • naskiĝo de la nova kursmetodo "méthode 11"

 • leĝopropono - denove kompleta teksto de la leĝopropono 1150 kun suplementa peticifolio kun loko por 50 subskriboj de apogantoj? Nia samideanaro estas petita sin turni unue al la lokaj deputitoj.
 • el la prezidanta angulo - Ĝis nun ni sukcesis almenaŭ en la sino de nia orient franca federacio krei kaj gardi eksterordinaran bonegan etoson, kie regas amikeco, helpemo kaj reciprokaj fruktodonaj rilatoj. Ni ja ĉiuj konvinkiĝis, ke tia sinteno estas ege necesa ne nur por "fosi nian sulkon" sed ankaŭ por igi kredebla la dinamikecon de Esperanto. Ni senĉese klopodis por enirigi en nian "familian rondon" ĉiam pli da samideanoj. Ni ne malkaŝu hodiaŭ la malkvietecon de kelkaj el ni, kiuj ne bone komprenis, kio okazis en Strasburgo dum julio. Al la prezidantejo alvenis kvarfoje eltranĉaĵoj el alsacaj gazetoj, kiuj raportis pri la kongreso de la "Neŭtrala Esperanto-Movado". Du el niaj korespondintoj tutnaive sin demandas, ĉu ili estis trompitaj...de ni ! Ni rezignos pri represo de tiuj informkomunikoj pro polemikorifuzo. Ni volas tutsimple kaj tutsincere apelacii al ĉiuj sindonemaj membroj de nia federacio, kiuj jam de tiom multaj jaroj partoprenis la gigantan laboron entreprenitan de Universala Esperanto-Asocio, cele progresigon de nia afero tra la tuta mondo. Ni persvadiĝas, ke 99% el ni lernis. Esperanton por amikiĝi kun ĉiuj teranoj: Zamenhof verkis sian lingvon nur tiucelen. Ĉu oni devas serioze riproĉi al UEA esti disfaliganta la lastajn barilojn artefaritajn, kiuj lasis flanke ĝis hodiaŭ miliardon da homoj ? Ĉu ne hazarde naskiĝis tiuj homoj ĉe la "alia rando de la fluvo"? Antaŭ tiu nova skismo, kiun konkretigas la estiĝo de NEM, estas nepre necese rememorigi, kiel faris siavice H. Tonkin en Stockholmo, la vortojn de Zamenhof en Krakovio en 1912 : "...Per unueco ni, pli aŭ malpli frue, venkos, eĉ se la tuta mondo batalos kontraŭ ni ; per interna malpaco ni ruinigus nian aferon pli rapide ol tion povus fari ĉiuj niaj malamikoj kune..." Koncerne nin, ni daŭre konstruos pontojn super ĉiuj fluvoj. Kelkiuj volus retroiri sur siajn insulojn, ni firme pensas ke ili eraras : Esperantismo iĝos universala aŭ ĝi pereos. La prezidanto P. Denis.

 • nia 11-a staĝo – (rakonto de Catherine Roux el Vandoeuvre) Estis la 14-a de junio kaj la vetero estis bela. Super la strato, kiu kondukas al la gastejo "Ried et Hardt" en malgranda alzaca vilaĝo, verda banderolo anoncas la 11-an staĝon de parolata Esperanto. Mi timis tiun unuan kontakton, ĉar estis la unua fojo, kiam mi partoprenis staĝon de parolata Esperanto. Mi lernis kursojn perkorespondajn de la junuldomo, en Nancy. Sed la entuziasmo kaj la bona etoso de la instruistoj komfortigis la partoprenon. La listo de la partoprenintoj prezentis 60 nomojn. Fraŭlino Roualt prizorgis diligente la administran parton de la laboro kaj sinjoro Degrelle libroservis. La 4 kutimaj kursoj, A1, A2, B kaj C estis efike gvidataj (1). La entuziasmo de la instruistoj permesis al la komencantoj familiariĝi kun la internacia lingvo aŭ perfektiĝi en esperanto. Post la vespermanĝo agrabla surprizo atendis nin. La folklora grupo "les marcaires de la vallée de Munster" prezentis al ni kantojn kaj dancojn de sia regiono. Malgraŭ la fulmotondro la vespero agrable daŭris kaj la klarigoj en esperanto de sinjoro Ludwig ebligis nin ŝati la ĉarmon de instrumentoj kaj de kostumoj. Mi partoprenis entuziasme la spektaklon. Dimanĉe kursoj denove okazis kaj kelkaj ekzamenoj. Post la tagmanĝo la portoprenintoj apartiĝis. Kelkaj el ni vizitis la muzeon Albert Sĉweizer en Günsbaĉ. Mi skribis tiujn kelkajn vortojn por esprimi mian kontentecon. Mi esperas, ke estas nur "gis revido!".

(1) Sr-o Ludwig gvidis Al, f-ino Giummelly A2, s-ro Grossmann B kaj s-ro De Zilah C.

 • Colmar - La sukceso de la 11-a staĝo en Soultzbach les Bains (Haut Rhin), kie 20 novlernantoj enskribiĝis dank'al daŭra pergazeta reklamado, instigis la Colmar-ajn esperantistojn al plua aktivado.

 • Photos 36 – 37 André Grossmann instruas - 38

Tiel ekspozicio pri Esperanto estis montrita antaŭ la ferioj en 2 kolegioj (Colmar kaj Rouffach). Por relanĉi la pagan Esperanto-kurson ĉe ALEP (Association de Loisirs et d'Education Permamente) la sama ekspozicio, videbla

septembre en la Centre Culturel Europe, rue de Varsovie kaj kreo de Esperantoo-fako en la urbo-biblioteko de Colmar estis anoncitaj en la loka gazetaro. Kroma informado okazas ĉe la diversaj "Associations de Parents d'Elèves". E. Ludwig raportis. • Strasbourg - Proksimume 110 partoprenantoj el deko da landoj kunvenis en Strasburgo sub la banderolo Neŭtrala Esperanto-Movado, en julio. Organizis la kongreson s-ino Muller. La loka gazetaro raportis pri tiu evento, akcentante pri la originaleco de tiu asocio : "...sin apartigi de Universala Esperanto-Asocio, kiu pli kaj pli perdus sian neŭtralecon..."(1). Cetere la grupo "kultura Esperanto-Centro" renkontiĝas denove regule ĉiun duan mardon en Cabinet Werner, 3 rue des arquebusiers. Tie estas denove organizataj lumbildparoladoj, korespondaj Esperanto-kursoj. S-ino Muller verŝajne denove gvidos kurson por la "3-a aĝo" en la Universitato. Laŭ informoj de s-ro Zipfel

 1. La prezidanto de nia federacio aludas en ĉi-tiu bulteno la priparolitan kongreson.

 • Perkoresponda kursodum la lernjaro, 215 informpetoj trafis nin, aliĝis 60 gelernantoj, jam finlernis 10 el ili la elementan kurson.


4-a trimestro 1980 – 32-a "La Informilo" (12 paĝoj)

 • nia 12-a staĝo - Okazis denove en Nancy la 15-16 ajn de novembro kaj estis tre sukcesa. Entute aliĝis 83 personoj, sed finfine povis partopreni nur 76. La nombro de la kursanoj sufiĉe bone ekvilibriĝis inter la diversaj kursoj (unu semajnon antaŭe ekzemple al la kursoj B kaj D aliĝis po 20 personoj, sed en A1 nur 5! diversaj ŝanĝoj okazis lastminute). La subskribinto havis tempon zorgi nur pri administrado sed havis la impreson, ke ĉiuj kursoj funkciis pli vigle ol kutime. Vi povos legi ĉi-sube impresojn de kelkaj staĝanoj. La venonta (13-a) staĝo okazos en Metz la 27-28 ajn de junio 1981. Ni aldonu, ke s-ro Guillaume gvidis la kurson Al, s-ino Denis la kurson A2 (ambaŭ per Junulkurso), s-ro Ludwig la kurson B, s-ro Denis la kurson C (ambaŭ per propraj dokumentoj) kaj s-ro De Zilah la kurson D (pri literaturo :studo de la verko de Varankin "Metropoliteno"). reagoj.....el Sro Ludwig (gvidinto!) "Sufiĉe - eble tro- ofte mi esprimas mian opinion en tiu-ĉi bulteno. Sed hodiaŭ mi ne povas rezisti kontraŭ la emo gratuli kaj danki al la B-kursanoj, kiuj laboreme kaj diligente partoprenis. Mi deziras al ili baldaŭan salton en la C-kurson!"......el Miĉelle Géant "Mi estis en la 12-a staĝo en Nancio kaj partoprenis en la kurso B. Ĝi estis bonega. Mi ankoraŭ neniam estis parolinta Esperanton ĉar mi lernis la kurson perkoresponde : mi nur parolis laŭte, dum mi legis, dum la staĝo mi renkontis multe da personoj, kiuj estas junaj kaj maljunaj ; ili elvenis el ĉiuj medioj. Tiel mi povis vidi, ke Esperanto estas vivanta lingvo...Mi kredas vere pri esperanto kaj pri la pliproksimiĝo inter la diversaj landoj per Esperanto"....El s-ro Löwenbein (D -Frankfurt) "Mi scias, ke ne estas facile organizi kongresojn aŭ eĉ nur kongresetojn. Kiom da preparlaboroj, kiom da improvizaĵoj...La organizantoj de ĉi-tiu staĝo estis feliĉuloj. Ĉio funkciis -almenaŭ laŭ mia impreso - la impreso de iu, kiu venis de eksterlando kaj trovis ĉion pretan...Mi devas mencii la tre modernan instrumetodon de E. Ludwig...Speciale menciinda estis ankaŭ la libroservo...Mi tre ĝojis ĉeesti...kaj konvikiĝis, ke la parolado de la internacia lingvo en fremda lando estas pli natura kaj facila ol en la propra!".

 • Nancy - Unua kunveno por decidi pri nia agado dum la nuna lernjaro kunvenigis 16 personojn la 2-an de oktobro. Simpla komuniko anoncis ĝin en la gazetaro kaj jam 5 novuloj dezirantaj lerni la lingvon ĉeestis. Per 75 afiŝoj, 10 komunikoj al la gazetaro 1500 flugfolioj, ni anoncis niajn novajn kursojn en la Junuldomo Ph. Desforges, 4 personoj enskribiĝis en ĉiu kurso, respektive je la 18a30 ĉiuĵaŭde kaj je la 20a ĉiumerkrede. La unuan kurson gvidas Andrée Marchal per nia kutima "Junulkurso". En la duan Yves Scheffer eksperimentas la "Metodon11" de UFE. En liceo G. De La Tour , la kurso por komencantoj rekomenciĝis la 20-an de oktobro kun 2 gelernantoj. La nombro de gelernantoj kreskis ĝis 7, poste 10, sed nur je la 6-a leciono jam regresis ĝis 3, kiuj tamen tre kontentige progresas per la "nova racia kurso". Kunvenoj, funkciantaj kiel pliboniga kurso, okazis ĵaŭde unufoje monate je la 20a30,kun 4 ĝis 7 partoprenantoj. Ni studas la verkon. J. Valano "Ĉu li bremsis sufiĉe". J.P. Colnot raportis

 • Bar le Duc - En la kadro de la urba ĝemelkomitato malfermiĝis kurso por komencantoj : 20 personoj partoprenas ĝin ! la 2a-gradan kurson vizitas 10 homoj kaj la 3a-gradan 4 progresemuloj. Tio estas bona aŭguro por la estonteco. La itala kantisto Gianfranco regalis 21 muzikŝatantojn en salono de la urba biblioteko la 28-an de novembro spite severan konkurencon de lirika koncerto la saman vesperon. "Brazila vespero estas antaŭvidata en decembro. Ni aldonu, ke 7 Bar le Duc/anoj partoprenis la lastan staĝon de "parolata Esperanto".

 • Sélestat - Ni aparte devas gratuli nian sindoneman amikon Guégueniat...al kiu ni ŝuldas 7 (jes ja! sep!) kursojn : 1-kaj 2-a gradaj en Moulin de la Ĉapelle, 1-kaj 2-a gradaj en la kolegio kaj du 1-a gradaj + unu 2-a grada en la liceo! Kiu kapablas superi tiun rekordon ?

 • Eĥoj de la 16-a kultura semajnfino de S.E.L. la 16a kultura semajnfino organizita de la sarlanda ligo, kiel kutime en la konferencejo Junkerwald en Blieskastel-Niederwürzbaĉ, kunigis tridekon da partoprenantoj la 27/28ajn de septembro. La kurson A. gvidis Adolf Schärger (Kehl), la kurson B Daniel Luez studante la verkon de R. Schwartz "Anni kaj Montmartre", kaj en la kurso C prelegis D-ro Tazio Carlevaro (Bellinzona) pri la historio de "Volapùk". Entute plaĉa aranĝo, interesaj prelegoj, bona etoso, bedaŭrinde estis iom nesufiĉe da partoprenantoj por tiel valora aranĝo. J.P. Colnot

 • Nia perkoresponda kurso – ĝi nun funkcias de 30 jaroj! Ni forlasas nun la kurson "Ferez" (22 flugfolioj), kiu formis 2 generaciojn da esperantistoj. Nia kurso ek de nun funkcias nur per"la nova racia kurso", kiun akompanas nova kasedo.

 • Peticio pri la leĝpropono "Esperanto en lernejo" – Ni ne forgesu nian objektivon: ni volas 10.000 subskribojn en nia regiono! Ĝis nun revenis ĉirkau 30 folioj (kelkaj ne tute plenaj). Konstatoj: multaj anoj petas novajn foliojn.! Gratulon! Kaj 99% de la petitaj subskribantoj tre favore reagas. Konkludo: ne timu ekkomenci vian propran kampanion, kiu daŭros almenaŭ ĝis nia federacia kongreso.

Artikolo de André Cherpillod pri pluaj projektoj por reformi Esperanton. Eĉ du akademianoj proponas solvon por forigi la cirkumfleksojn. La frazo "laŭ la ĵurnaloj, ĉi tiu fuŝaĵo jam ŝanĝiĝas al ĥaoso! Fariĝus "laŭ la zhurnaloj, ĉi tiu fuùazho jam ùanqigas al xaoso". Iom poste nova reformo fare de la samaj homoj transformus denove la frazon al "lau la jurnaloj, txi tiu fuxajo jam xandjidjas al.... (ŝajne ne okazis interkonsento por traduki ĥaoson!). kompreneble la akademio malaprobis, kaj la projekto restis nur projekto.

1-a trimestro 1981 – 33-a "La Informilo" ( 14 paĝoj)

 • agadraporto

Ni paroligu la ciferojn (interkrampe la ciferoj de la lasta jaro).

154 (144) individuaj membroj de la Federacio

65 (57) altivaj membroj de UFE

39 (44) individuaj membroj de UEA

3 (6) membroj de TEJO

7 (0) membroj de JEFO

228 (220) abonantoj de nia bulteno "La Informilo"

70 (70) partoprenintoj en la 39a Federacia kongreso en Metz

75 (57) partoprenintoj en la junia staĝo (Soultzbach les Bains)

85 (70) partoprenintoj en la novembra staĝo (Nancy)

60 (55) aliĝintoj al la perkoresponda kurso.
En 9 urboj (lastjare en 6) funkcias parolaj Esperanto-kursoj : Bar le Duc, Colmar, Metz, Nancy, Munster, Pont St Vinvcent, Sélestat, Strasbourg, Toul. Nova Esperanto-grupo kreiĝis en Colmar (MJC Schlumberger) kaj la Degrell-a libroservo vendis pli da libroj ol lastjare.

Entute konstatiĝis progreso. Ni do estas sur la ĝusta vojo. Esperanto en la gazetaro: kontroli la aperon de ĉiuj artikoloj pri Esperanto ne ĉiam eblas ; tamen sinjoro Colnot, kiu zorgas pri ties kolektado (nepre sendu al li viajn eltondaĵojn) sukcesis arigi 110 artikolojn pri la lingvo-problemo kaj Esperanto. Ŝajnas, ke oni "ekaŭdas" nin... Peticio: grava reklamo por nia movado estas la subskribigado de la peticio pri la leĝpropono nhh 1550, deponita ĉe la "Nacia Asembleo" fare de grupo de deputitoj inter kiuj iniciatintoj troviĝas la socialisto Jean Laurain el Metz. Bilanco laŭ ciferoj aperos en la venonta numero de "La Informilo" Kelkaj sindonemaj samideanoj elstaras el la petici-laborantoj....Multe da danko al ĉiuj helpantoj. Ankaŭ menciindas, ke nia prezidanto, P. Denis, akceptis peri pri la afero landskale.(Laŭ la statistikoj, nur triono de la Informilo-abonantoj resendis le petici-folion je la dato de la 1-a de februaro 1981). Kulturo: ĉi-jare ankaŭ la kultura vivo trovis kulminon pro la majstra kantado de Veselin Damjanov okaze de la Metz-a kongreso, kio montris al la ne-esperantistoj, ke la internacia lingvo ankaŭ estas kapabla esprimi la plej subtilajn nuancojn de muzikarto. "Kontentigaj rezultoj" vi eble diros. Kaj la tuta estraro dankas al vi. Tamen ni ne enluliĝu! Male, ni daŭre laboru ! Mi do finu tiun raporton per propono : la legantoj de "La Informilo", de "Franca Esperantisto"; de "Esperanto" konstatis, ke io grava okazas en la movado, ke finiĝis la sterilaj disputoj, ke efektiviĝis grava laboro. Ĉiu povas helpi nian federacion, UFE, UEA per sia propra aliĝo. Ĉiu membro do provu aliĝigi almenaŭ unu plian esperantiston. Tiele eblus duobligi la anaron. 1981 estu la jaro de la aliĝoj! Esperanto bezonas vian subtenon! Ni antaŭdankas! La sekretario Edmond Ludwig • Nancy -Niaj parolaj kursoj daŭre funkcias, same kiel la 2a-grada kurso.S-ro Denis Kurt, perkoresponda lernanto loĝanta en Tomblaine apud Nancy, atingis jam la mezon de la unua grada kurso...kaj iĝas tre fervora. Li respondecas pri la studenta jurnalo de I.S.I.N. (institut des Sciences de l'Ingénieur de Nancy) kaj aperigas en ĉiu numero unu paĝon informantan pri Esperanto. Li jam sukcesis subskribigi 70 personojn pri la peticio. F-ino Nicole Gironnet, lerninta Esperanton pasintjare en la licea kurso, jam "rikoltis" 100 subskribojn diversdevenajn. Ni preparas nun la federacian kongreson kaj eta grupo de aktivuloj nun aperas. F-ino Catherine Roux akceptis ricevi la aliĝilojn al la kongreso, la kotizojn kaj la taskon respondi al la aliĝontoj. S-ro Robert Auger akceptis prizorgi la vartadon de junaj infanoj, sed estas necese, ke la ĉeestontaj gepatroj deĵoru laŭvice por varti kaj interesi la etulojn. F-ino Andrée Marchal prizorgos la urbovizito(j)n. certe ni trovos laboron por pliaj aktivuloj dum la proksimaj kunvenoj.... Kunlabore kun la junuldoma direkcio ni antaŭvidas programon de sud-amerika muziko por la kongresa sabato vespere. Ni esperas grupon el Kolombio sed eble anstataŭe vi ĝuos muzikon el Madagaskaro aŭ lorenan folkloran grupon el Nancy. Tiel por vi estos surprizo. Alia surprizo por la kutimaj staĝanoj estos la fakto, ke ni kongresos ne en la konataj staĝsalonoj-ĉar la ĉefa salono estas rezervita de la direkcio por sia propra ekspozicio - sed en la unua etaĝo de la junuldomo mem, kie ni okupos la kinejon kaj la bibliotekon. Tie ni planas la kutiman ekspozicion pri nia lingvo.

 • Bar le Duc - Vigla disvolviĝo de la agado. Daŭra laboro ĉe la 3 diversgradaj kursoj. Preskaŭ 40 personoj kunvenis en iu centre socio-culturel la 24-an de januaro por la antaŭ planita "amika vespero". Bonega etoso regis ĝis la...1-a matene! Post "ellerno" de kelkaj konataj refrenoj oni spektis la son-kolor-filmon "tio-ĉi estas Brazilo". Ĉiuj gelernantoj de la 2a-grada kurso prezentis teatraĵeton de Marjorie Boulton, "la participoj" kaj ricevis varman aplaŭdon. Diaposerio pri la universala kongreso de 1977 transportis la ĉeestantaron al Islando...Fine okazis gustumado de multvariaj kukoj bakitaj de la geklubanoj mem...kune kun trinkado de "sangria" kaj aliaj fruktosukoj. Ni ankaŭ aldonu ke P. Denis prelegis en la Asocio "Barrois-accueil" kaj en Saint Dizier ĉe la tiel nomata "université du temps libre". La klubo entuziasme planas partoprenon al la urba karnavalo, la 27/28/29-ajn de marto en kunlaboro kun JEFO. Dua amika vespero okazos denove la 27an. Ni ne forgesu mencii la sindonemon de unu klubanino, Annick Garo-Piat kiu "rikoltis" 150 subskribojn pri la leĝproprono !.

 • Colmar - Komence de oktobro ree kunvenis la tuta lernantaro de la pasinta Esperanto-kurso de ALEP (Association de Loisirs et d'Education Permanente) kaj aliaj samideanoj de la regiono, kadre de la novkreita klubo en MJC Schlumberger. Anoj de la ĉi-jara kurso en ALEP jam nun partoprenas al la kunvenoj. Ĉiu renkontiĝo estas okazo diskonigi pere de gazetartikolo la lastkonatajn novaĵojn pri la internacia lingvo. Krome informkampanjo estas planita por alvarbi lernantojn, kies kurso-kotizo estas pagata de la firmaoj.

 • Munster – 18 lernantoj (inter ili 2 profesoroj) lernas Esperanton ĉiusemajne kaj jam nun korespondas internacie.

 • Strasbourg – La grupo regule kunvenas, la sekretariino s-ino Muller gvidas kurson en la unversitato de 3-a aĝo per la nova metodo 11.


2-a trimestro 1981 – 34-a "La Informilo"

(14 paĝoj plus 4paĝa suplemento pri la libroservo, plus suplemento pri la 13-a staĝo) • 40-a federacia kongreso - La raporto pri la Esperanto-kongreso de la orienta - franca federacio, kiu okazis la 14-an kaj 15-an de marto en Nancy (M.J.C. Philippe Desforges) komencu per dank-vortoj al ĉiuj organizintoj kaj helpintoj de la Nancia grupo, kiuj ebligis glatan funkciadon de tiu 40-a federacia kunveno. Tiun kongreson oni nomu tuj laborkongreso, ĉar vidiĝis, ke ĉiuj partoprenintoj ĉeestis la viglajn diskutojn. Malfermis la kongreson nia vic-prezidanto kaj organizinto de la kunveno s-ro J.P. Colnot, kiu ankaŭ bonvenigis gastojn el Germanio, Kanado kaj Greklando. Sekvis raporto pri la kursoj en diversaj urboj de la regiono kaj diskuto pri la aktivaĵoj en la lokaj grupoj. Elstaris, inter aliaj, la spertitaj proponoj el Bar le Duc, kie Esperanto ludas pli kaj pli nemalhaveblan rolon en la ĝemeliĝo inter tiu franca urbo kaj la germana urbo Grieŭeim (apud Darmstadt ). Sekvinda ekzemplo.

La artistoj de la sabata distra vespero venis el alia kontinento : transportis nin en la koron de l'vivanta Afriko la grupo de la sorĉisto Math Samba per ĝiaj kantoj, dancoj kaj ritmoj. Multe bedaŭru tiuj, kiuj ne kongresis kun ni!

Dimanĉe la kongresanaro aŭskultis la raportojn de la kasisto kaj sekretario. Ambaŭ estis unuanime akceptitaj.Sekvis la elekto de komitatanoj. Reelektiĝis s-ro André Grossmann kaj Roger Degrelle. Nova juna federaciano nun reprezentas la departementon 52 (Haute-Marne) ; s-ro Pascal Dupuy. Tuj komenciĝis la laboro, ĉar pluraj projektoj estas anoncitaj :

- diskonigo de la diversaj Esperanto kursoj (parolaj kaj korespondaj) al la instruistaro fare de la akademi-inspektoroj de la ok departementoj. - aŭtuna reklamo-kampanjo en la studento-loĝejoj de Metz, Mulhouse, Nancy, Reims kaj Strasbourg. - eldono de flugfolio por la informpetantoj de la koresponda kurso. - relanĉo de la eksmembroj. - agnosko de la federacio fare de la ministerio pri edukado kaj la ministerio pri junularo kaj sporto. - kompletigo de la reto de delegitoj, kies nomo kuŝas en la flavaj paĝoj de la telefonlibro (jam 7 departementoj havas almenaŭ unu delegiton) - renovigo kaj kompletigo de la ekspozici-materialo, uzebla de ĉiu aktivulo. - daŭrigo de la subskribo-kolektado (peticio).

Al UFE (Unuiĝo Franca por Esperanto) la kongreso donacis kvincent frankojn por la fonduso "Domo 2". La reprezentanto de la federacio ĉe la UFE-kongreso en Perpignan ankaŭ transdonos rezolucion al UFE kaj FEI (Franca Esperanto-Instituto) pri modernigo de la diversaj ekzamenoj.

Finiĝis la plena kunsido per honorvino, kiun ankaŭ ĉeestis la direktoro de la junuldomo, sinjoro Delbaĉ, la reprezentanto de la socialista partio kaj s-ro Huriet, vic-prezidanto de la ĝenerala konsilantaro de Meurte-et-Moselle.

Post la komuna tagmanĝo kunvenis la komitato por elekto de la estraro, kiu tuj diskutis pri la realigo de la anoncitaj punktoj. Ĉu tio ne estis labor-kongreso? Ni dankas ankaŭ pro via helpo per aliĝigo de multaj novaj membroj. La sekretario: Edmond Ludwig


1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Scheffer
 • Roualt
 • Ludwig
 • 4-a trimestro 1980
 • Guillaume
 • Marchal
 • Schärger
 • Ludwig Nancy -Niaj parolaj kursoj daŭre funkcias, same kiel la 2a-grada kurso.S-ro Denis Kurt
 • Grossmann

 • Elŝuti 2.03 Mb.