Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo23/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   55

jen... 144 individuaj membroj de la federacio


57 aktivaj membro de UFE

39 individuaj membroj de UEA

6 individuaj membroj de TEJO

220 abonantoj de nia bulteno "La Informilo"

70 partoprenintoj en la 38-a federacia kongreso en Colmar

70 partoprenintoj en la 8-a staĝo en Nancy (dec. 1978), .57 en la 9a staĝo

(junio 1979) kaj 70 denove en la 10-a staĝo (decembro 1979)

55 aliĝintoj al la perkoresponda kurso.

Plie, dudeko da federacianoj ĉeestis diversajn internaciajn renkontiĝojn: Luksemburgo, Paderborn, Stuttgart, Grésillon, Lucerno kaj eĉ Marilia (Brazilo)

Photo 33 Edmond Ludwig instruas

Nia celo kompreneble estas la kreskigo de nia movado. Tial funciis Esperanto-kursoj ĉu lernejaj ĉu publikaj en Nancy, Strasbourg, Selestat, Bar le Duc kaj Munster. Pluraj gelernantoj jam vizitis niajn renkontiĝojn, sukcese trapasis ekzamenojn, aliĝis al la federacio, abonas "La Informilo"-n. Ŝajnas al ni, ke povus ekzisti ankoraŭ pli da kursoj, se plimulto da samideanoj kuraĝus ilin malfermi.

Pro tio ni ankaŭ klopodis trafi la instruistojn pri lingvoj. Tiu uua kampanjo iĝu ada aktivado tiudirekten. Unu el niaj argumentoj estis la "baldaŭa" (?) enkonduko de la internacia lingvo en la programojn de niaj lernejoj. Du terenoj estis elektitaj por la jena batalo: la politika kaj la sindikata. Pro la "eŭropaj balotoj" leteroj estis senditaj de pluraj samideanoj al la kandidatoj sed la respondoj...!?... Ni do nur citu la pozitivajn rezultojn de tiu agado ĉe politikistoj, ĉar sciu ke tamen ekzistas deputitoj, kiuj subtenas nin. La deputito de Mozelo ekzemple, Jean Laurain, klopodas prezenti nian leĝproponon al la parlamento. Plie la ĝenerala konsilantaro de Meurthe et Moselle adoptis favoran rezolucion. Aliflanke, du samideanoj kontaktis la sindikaton de la liceaj instruistoj (SNES), vekis ĝian interesiĝon, pluinformis ĝin kaj okazigis interparolon en Parizo. Ĝi iĝu fruktodona ! Grava afero estis la informado al la publiko pere de afiŝoj, flugfolioj (1800 en Nancy), libretoj pri esperanto, surveturilaj reklamiloj kaj komunikoj aŭ artikoloj en la regionaj gazetoj aŭ elsendoj ĉe la radio aŭ la televido. Dum la tuta jaro pli ol 100 artikoloj aŭ komunikoj estis sendataj al 12 gazetoj. Kelkaj tekstoj estis tute enpresataj, aliaj redaktoroj aperigis nur mallongigojn sed ĉefe gravas, ke oni legu la vortojn "Esperanto, internacia lingvo" kiel eble ple ofte. Ĉu kontentigaj rezultoj ? Por plezurigi nin, ni diru jes ! Por instigi nin al ada agado ni diru...ne ! kaj ni daŭrigu ! Ĉu vi helpos nin ??? raportis Edmond Ludwig. • Ĉu ni bezonas federacion? - Ni deziras proponi al vi temojn por cerbumado. Se ni ĉiuj cerbumos, ni tiel pli bone preparos niajn diskutojn por nia kongreso en Metz.. Nun temas pri informado. En nia lasta bulteno s-ro Ludwig proponis cerbumi kiel krei efikan, regulan, konstantan informadon al la publiko pri Esperanto. Certe nia kutima informado ne sufiĉas kaj ne sufiĉe efikas. Kiel, kion fari ? Sed ekzistas alia informado: informado inter ni, de via estraro al vi kaj de vi al la estraro kaj ankaŭ el kaj al U.F.E. Ni povas informi vin pere de nia "La Informilo". Sed por informi ĉiujn pri la laboro de ĉiuj aktivuloj, ni bezonas, ke vi sendu al ni komunikojn pri via agado. Ofte nian rubrikon "Nia vivo en..." ni plenigas per frazoj ĉerpitaj el diversaj leteroj. Tio ne estas tre facila laboro kaj ofte la informoj tiel liveritaj tre malfruas, kiam ili aperas kaj ne spegulas la ĝustan situacion (ekzemple eble en ĉi-tiu numero la informoj pri Metz). Por ke nia informado al vi estu kiel eble plej kompleta kaj ĝisdata, estus necese, ke ĉiuj aktivuloj sendu komunikon (koncizan!) pri sia agado de la lastaj 3 monatoj, por la l-a de decembro, la 1-a de marto, la 1-a de junio kaj la 1-a de septembro ĉiujare. Ni jam petis vin tion fari kaj denove insistas pri tio. Alia informado estas direkota al UFE. Nia tutlanda asocio sendas al ni ĉiujn aŭtunon demandon (-aron!). estas necese, ke la grupoj kaj izolitaj aktivuloj respondu kiel eble plej precize kaj resendu la demandarojn al la federacia sekretario. Siavice la sekretario respondos al UFE pri la agado en la tuta federacio (kaj poste UFE raportos al UEA pri la "agado en Francio). Kutime la "demandaroj" al la grupoj estis sufiĉe "ampleksaj", kio malkuraĝigis la aktivulojn respondi...UFE plisimpligis ilin ĉi-jare...tamen la aktivuloj ne respondis pli volonte! La "demandaroj" al la federacio male pli ampleksiĝis...kaj la federacio devas respondi al UFE pri aferoj, kiujn ĝi ne konas, ĉar la grupoj ne ricevis demandojn pri tio kaj sekve ne donis la informojn !.Iuj "grumblis", ke la enketoj de UFE estas maldiskretaj... S-ro Ludwig intencas proponi al UFE pli bonan metodon por enketi al la grupoj kaj federacioj. Sajnas al mi utile restarigi la problemojn ek de la bazo : Ĉu UEA (universala Esperanto Asocio) estas utila ? ...Ĉu konsekvence ni aliĝu al ĝi ?... Ĉu UFE (unuiĝo Franca por Esperanto) estas utila ?...Ĉu informado al ĝi estas utila?...fine...ĈU NIA FEDERACIO ESTAS UTILA?....Ĉu ĉiuj devas ĝin informi?... Ĉu utilas diri, ke ĝenerala, negativa respondo al la antaŭlasta demando liberigus min el prezidanteco, kiu estas multe pli temporaba ol respondo al demandaroj de UFE... J.P. Colnot
 • Sélestat - Al la du klasoj en la liceo aldoniĝas grupo de 40 gelernantoj en la kolegio, ĉiuj gvidataj de s-ro Guéguéniat.


 • Colmar - En la kadro de ALEP (Association des loisirs et de l'Education Permanente) en Colmar funkcias ĉiulunde paga Esperanto-kurso vizitata de 8 gelernantoj. Tiel Esperanto troviĝas sur la sama nivelo kiel la aliaj vivantaj lingvoj instruataj. Estas notinde, ke ĉeestas 3 instruistoj el la kolegio de Rouffach, kiuj jam nun reklamas pri nia lingvo ĉe la gepatroj kaj gelernantoj.
 • Metz – S-ro De Zilah faris 11 prelegojn en 11 klasoj de liceo Fabert. Trideko da gelernantoj komencis lerni la lingvon dum du horoj ĉiusemajne. S-ino De Zilah animas grupon de progresantoj. En la Junuldomo St Marcel 14-16 personoj kunvenas ĉiuvendrede. Tri komencantoj aliĝis la novan kurson, ankaŭ gvidata de s-ro De Zilah.


 • Nancy - En junuldomo Philippe Desforges 2 parolaj kursoj okazas marde (7 gelernantoj gvidataj de s-ro Scheffer, jaŭde de la 18-a (1 lernanto gvidata de f-ino Marchal). Kursoj 2a-gradaj okazas dufoje monate kaj kurso 3a-grada unufoje monate, jaŭde je la 20-a 30. Komence ĉeestis 4 aŭ 5 personoj sed dum decembro nur 2.. ĉu ni daŭrigu ?

En liceo Georges de la Tour, nova kurso funkcias per la "Nova Racia Kurso" por 5 lernantinoj. Ek de la 1-a leciono, la 13-an de novembro, mi klarigis al la lernantinoj, ke 50/60 horoj estas necesaj por lerni Esperanton. Mi do postulis, ke ili trovu tiun tempon antaŭ la fino de aprilo por povi finlerni la kurson kiu nun entuziasme funkcias dum 45 min. ĉiusemajne, marde je la 13-a horo. La ceteran tempon la lernantinoj dediĉas al Esperanto ekster la kurso mem.J.P. Colnot.

 • La Hingrie - La 19-an kaj 20-an de majo okazis en La Hingrie la ĉiujara renkontiĝo de esperantistoj sub la gvidado de s-ro Zipfel kiel kutime. Partoprenis kelkaj personoj, la belega vetero estis ankaŭ kun ni kaj la bona humoro ! La brilanta suno altiris ĉiujn eksteren, kie oni povis manĝi kaj resti tutan dimanĉon posttagmeze, babilante agrable en esperanto kaj promeni en la montaro admirante la belan naturon. Je la fino s-ro Zipfel ludis por ni belege violonon, oni estus ŝatintaj aŭskulti la belan muzikon dum longaj horoj sur la verda fono de la naturo.

Maria Kubik raportis.

 • Sekve al artikolo de s-ro J.L.Texier, prezidanto de UFE, Pol Denis subtenas tiun alvokon al aktivado kaj kunlaboro de ĉiuj esperantistoj, kaj mi ĉerpas el lia teksto la jenajn frazojn:

ĉijare mi festis (?) la malfermon de mia 50-a Esperanto-kurso. Tiu evento rajtigas min – almenaŭ tion mi supozas- konigi mian vidpunkton de esperanto-prozelisto, kiu dediĉis tiom da tempo, kiom da mono al disvastigo de "la demokrata komunikilo al la tuta homaro", kaj kiu konstatas , retro-okulumante al la rezultoj, ke ili ne tute sumiĝas al la multfaceta, laciga kaj daŭra strebado... Ni atingas elirpunkton de nova agadvojo nepre ligita al nia moderna epoko... ni ne plu kapablas individue ludi la rolon de la iama "konstanta semanto" ŝatata de Zamenhof. La hodiaŭa vivo estas ja tro temporaba kaj elĉerpigas multe pli rapide nian dinamismon ol antaŭe. Ekzistus kvietiga solvo : ĝui trankvile la Esperanto-aranĝojn starigatajn de aliuloj... Sed ĉu tia sinteno kongruas kun mia propra temperamento? Jen demando al kiu mi hezitas firme respondi.

1-a trimestro 1980 – 29-a "La Informilo" (16 paĝoj)

 • Strasbourg – Regulaj kunvenoj ĉiujn duajn mardojn de l'monato. Oftaj prelegoj kaj lumbildoj de s-ino Oehri . Kurso de s-ino Muller en la universitato "3-a aĝo". Ekzistas koresponda kurso , interesa biblioteko.

 • Metz - Nia agado pludaŭras sur siaj reloj: 16 lernantoj en la liceo Fabert, dekduo trapasos ekzamenon unuagradan en aprilo ; en la urbo 17 anoj kaj 5 invititoj ĉeestis al nia komuna tagmanĝo la 1-an de februaro, ni zorge trejnas 3 komencantinojn... La preparado de la 39-a kongreso pludaŭras: koncertĉambro, Damjanov kaj liaj biletoj kaj invitleteroj certigitaj, urbodomo kaj traktadoj kun la kultura ataŝeo, ktp,ktp... E. De Zilah raportis.

 • Strasbourg - "A.R.A.N. -Esperanto" - Fako de kvartalasocio ,A R A N kunvenas ĉiun 3-an ĵaŭdon de la monato. Lastaj eventoj: prelego pri "Internacia Amnestio", la bela mondo de la orkideoj, provinco Katalunio. Dum venontaj kunvenoj : "La problemo de lernado de fremdlingvoj", "vilaĝo el Sudetoj" (fare de Polo).... el granda letero de J. Lepeix, respondantino de la fako,

 • Sélestat - 3 kursoj ĉiusemajne okazas en la liceo (pli ol 30 gelernantoj + 2 plenkreskuloj) cetere 4-a kurso okazas en la " station biologique du moulin de la ĉapelle". Tiu centro, vizitata de centoj da homoj, kiuj interesiĝas al ĉevaloj...aŭ al ĉevalaferoj, povas ludi gravan rolon en la disvastiĝo de Esperanto en la ekologia medio. Laŭ letero de s-ro Guéguéniat.

 • nia 10-a staĝo okazis en Nancy la 1-an kaj 2-an de decembro. La listo de partoprenintoj eldonita kelkajn tagojn antaŭe prezentis 63 nomojn. Kelkaj el ili ne povis veni, sed kompense aliĝis lastminute 15 pliaj personoj, el kiuj grupo de 12 lernantoj el Neustadt. Entute do partoprenis pli ol 70 personoj. La 4 kutimaj kursoj estis gvidataj respektive de s-roj De Zilah (C), Ludwig (B), Greiner (A2) kaj Guillaume (A1). f-ino Giummelly prizorgis la administran parton de la laboro, s-ro Degrelle vigle libroservis, verdire kun helpo de kelkaj ĉeestantoj.

Vespere ni kantis (gvidataj de s-roj Ludwig kaj Guillaume), kaj sro Colnot spektigis diapojn... Dimanĉe okazis krome ekzamenoj. La etoso ĝenerale estis tre bona. Espereble neniu bedaŭris sian partoprenon. Al ĉiuj "ĝis revido" en nia 11-a staĝo en Soultzbach les bains. Jen kelkaj leteroj pri tiu staĝo....

- el s-ino Muller (Strasbourg)...nur kelkajn vortojn por esprimi al vi mian grandan kontentecon pri la ĵus okazinta staĝo, kaj mian sinceran dankon por viaj zorgoj. Estas vera ĝojo por mi vidante, ke tiaj staĝoj havas tiel grandan sukceson!...Mi estas speciale kontenta ke mia lernantino, f-ino Haeusser havis bonegan impreson pri la staĝo. Mi kredas, ke ŝi faros bonan laboron en sia hejmurbeto Wissembourg..."

- el s-ino Hoffmann (Luxemburgo)..dankeme mi memoras la agrablajn tagojn en Nancy. Post pluraj jaroj da neĉeesto mi tuj rekonis la saman, varman kaj afablan atmosferon kaj la laŭdindan etoson, kiu jam dum la unua staĝo en 1975 frapis min..."

- el s-ro Manfred Ritthaler (Neustadt-Hambaĉ) .ankoraŭfoje koran dankon, ĉar nun vere postefikas la unua lingva kontakto de miaj dekdu lernantoj, spertita en la amika rondo kun motiviga instigo parole apliki la internacian lingvon...kelkaj gepatroj jam danke alparolis min menciante la ĝojon kaj kontentecon de la infanoj. Hejme ili rakontis, kaj al geamikoj ili raportis, ke vere oni bone komprenis, se multaj infanoj frue komencus lerni Esperanton, ni vere havus la komunan lingvon de Eùropo... • perkoresponda kurso – Pro financaj kaŭzoj, ni ne povis mem eldoni la kasedon planitan por akompani la "novan racian kurson". Fakte, pro la intereso , kiun tiu kasedo jam vekas en tuta Francio, necesas antaŭvidi industrian fabrikadon (kaj ne unuopan kopion de kasedoj fare de amatoroj). SAT-Amikaro, cetere eldonisto de la libro, akceptis financi la tutan eldonon. Registrita en la Chaux de Fonds fare de nia amiko Olivier Tzaut kaj de Perla Martinelli, la baza kasedo estis plurfoje modifita, laŭ la deziroj de la komitato de la asocio. Entute do sufiĉe longa laboro por krei valoran ilon. La kasedoj disponeblos nur dum la venonta laborjaro.


2-a trimestro 1980 – 30-a "La Informilo" (12 paĝoj)

 • leĝpropono - en la 3-a kaj 4-a paĝoj, franclingva teksto de la leĝpropono nhh 1550, prezentita ĉe la nacia asembleo de la socialista partio, la unua prezentinto estis s-ro Jean Laurain, deputito de Mozello, la 6-a Michel Rocard. La leĝpropono proponis la enkondukon de Esperanto en la programojn kaj ekzamenojn de la meza kaj supera instruado, kiel nedevigan lingvon.

 • Federacia kongreso en Metz - Estis la 26-a de aprilo kaj pluvis ! Super la strato, kiu kondukas al MJC St Marcel en Metz, malseke klopodis flirti verda banderolo anoncanta "Esperanto Kongreso".

Photo 34


Jes, estis tie. Povis esti nur tie, ĉar jam aŭdiĝis la reciprokaj salutoj de gajaj, babilemaj "verduloj". Jen la kutima etoso, jam oni forgesis la aĉan veteron. Ankaŭ

ĉi-foje, kaj dank' al la bona organizado kaj diligente efika laboro de la Metz-a grupo, ĉio funkciis glate. Koran dankon al ili !

En la Metz-a urbodomo, la vicurbestrino, s-ino Judlin, salutis la kongresanojn (inter ili gastoj el Germanio) kaj fakte miris pri tiu decidema aktivularo, kiu ne sin lasas


malkuraĝigi de la malfavoraj mondaj eventoj.

Diable ! Ni estas Esperantistoj! Cetere : ĉu la parolado de politikisto- la deputito Jean Laurain- kiu promesas subteni nian aferon kaj anoncas la kreon de parlamenta intergrupo, studonta la eblecon de oficiala instruado de Esperanto (leĝpropono nhh 1550) ne estas kuraĝiga afero ? Refoje : ni esperu kaj aktivu! sinjoro Colnot citis sufiĉe da konvinkaj ciferoj por persvadi eĉ la plej hezitemajn pri la neceseco de universala, neŭtrala helplingvo. Finfine post denova babilado kaj trinkado de la donacita ĉampanvino, ĉiuj ekveturis al la kasteleto "Ermitage St-Jean". Daŭre pluvis ! Rapide ĉiuj enloĝiĝis kaj rapidis al la kongresejo. Dum la nefederacianoj ĉeestis diskutrondon, gviditan de s-ro De Zilah (temo de la diskutoj : artikoloj de la revuo "Monato", al kies redaktorado ankaŭ kunlaboras s-ro De Zilah), la federacianoj aŭskultis la raporton de la delegitoj de 10 urboj, kie funkcias kursoj kaj/aŭ grupo: Metz, Nancy, Pont St Vincent, Toul, Bar le Duc, Thionville, Sélestat, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Ŝajnas, ke la plej videbla rezulto estis la granda nombro de gejunuloj, kiuj ĉeestis la kongreson. Tiun unuan laborkunsidon sekvis vespermanĝo en la kastelo. Ĉi-tie necesas substreki la diligentan servadon fare de la gastigantoj helpitaj de kelkaj Metz-aj grupanoj. Sed jam buso atendis ĉe la enirejo por veturigi nin al la koncerto-ĉambro Braun en Metz, kie nin regalis per majstra kantado la bulgara opero-kantisto Veselin Damjanov, akompanata de la pianisto Marcel Mercier. Ĉu necesas plue laŭdi la majstron ? Per belega, nuancoplena voĉo li ĉarmis nin dum la tuta vespero. Plie li persvadis la neesperantistan ĉeestantaron, ke nia lingvo ankaŭ taŭgas por tiom altnivela kultura spektaklo.


Photo 35
Dimanĉe la plena kunsido komenciĝis je la 9a, gravaj diskutoj ekestis pri la respektiva rolo de UFE kaj de la federacioj. Klare evidentiĝis, ke io pozitive ŝanĝiĝas en la laborplanoj kaj agadmanieroj de UFE kaj la federacianoj

montris sin pretaj subteni tiun vekiĝon. Donaco de 1000 frankoj al la nacia asocio estis la unua tuja helpo. Pli precize ili difinis siajn celojn en 2 rezolucioj al UFE, kiuj estis adoptitaj unuanime.Ili ankaŭ akceptis la proponon de s-ro Lienhardt pri la anstataŭigo de la vorto "Unuiĝo" en la titolo de UFE per la pli simpla kaj tute taŭga substantivo "Unio". Krome okazis la voĉdonoj por la elekto ĉe la komitatoj de UFE kaj de la federacio. La finon de la kunsido ree ĉeestis la deputito Laurain, kiu refoje anoncis sian subtenon kaj êc promesis lerni esperanton...tuj kiam li havos tempon. Tiucele donacis al li s-ro Colnot lernolibron. Post la plena kunsido ĉeestis ankaŭ s-ro Laurain la meson en esperanto celebritan de pastro Degrelle en la kapelo de la kastelo. La surprizo de la tago okazis post la tagmanĝo. Dum grupo da samideanoj vizitis Metz, la nova komitato havis sian unuan kunsidon kaj elektis sian estraron. Kaj jen, sinjoro Colnot, nia aktivega, sindonema prezidanto volonte eksiĝis. Sed ĉiuj scias ke tion li nur faris por pli vigle agadi en Nancy (ĉefe por la perkoresponda kurso kaj la organizado de staĝoj). Ni dankegu al li pro la bonega laboro kaj ni deziru bonan ŝancon, al sinjoro Denis, alia famkonata, aktivega samideano, kiu anstataŭas lin. Karaj gesamideanoj, refoje ni venis, vidis kaj plupaŝetis al la venko. Esperanto vivu kaj prosperu ! Kaj ni aktivu !

Raportis la sekretario Edmond Ludwig • Rezolucioj al U.F.E. - La partoprenantoj de la 39-a kongreso de la orientfranca esperanto federacio, kiu okazis en Metz la 26-an kaj la 27-an de aprilo 1980...

1 - ...analizis la rezultojn atingitajn de la federacio rilate la disvastigon de Esperanto, konstatis, ke multaj lernantoj, kiuj eklernis esperanton, poste restas en la movado dank' al la ekzisto de aranĝoj organizataj en ilia proksima regiono (staĝoj, libro-servo kun ebleco konsulti la libraron surloke, perkorespondaj kursoj, federacia bulteno "La Informilo", en kiu ĉiu povas sin esprimi kaj kiu raportas pri la progresado de la movado en la proksima, ne tre vasta regiono). Sekve substrekas la gravecon de la federacio. Deziras alvoki al la aktivularo de la pariza federacio, por ke ili klopodu por ke la sidejo de UFE estu ne nur centra administrejo, sed ankaŭ fariĝu internacia renkontejo konstante vizitebla de ĉiulandaj esperantistoj kaj inda je urbo kiel Parizo. Estas pretaj subteni individue kaj federacio-nivele la klopodojn por la atingo de nia komuna celo kaj studados la diversajn eblecojn por vigligi kaj efikigi tiun kunlaboradon. Decidas --siaflanke- pro la proksimeco de aliaj landoj, plivigligi la kontaktojn kun la translima esperantistaro.:Internacieco ĉiam restu nia celo.

2 - ...Pripensis la problemon de interŝanĝo de informoj inter UFE kaj la kulturaj centroj. Petas, ke UFE sendu sufiĉe frue (eĉ komence de la someraj ferioj) kaj nur al la estraro de la federacioj, demandaron, kiu prezentus nur vere utilajn demandojn por la statistika laboro de UFE. Instigas la prezidantojn de la kulturaj centroj kaj la unuopajn aktivulojn daŭre raporti al la prezidanto aŭ al la sekretario de la federacio. Instigoj al regula raportado aperos en ĉiu numero de la federacia bulteno.3 -....Proponas anstataŭigi la vorton "UNUIĜO" en la titolo de UFE per la pli simpla kaj tute taŭga substantivo UNIO trovebla en la Plena Ilustrita Vortaro.

 • Nova estraro de la federacioEstraro:Prezidanto: Pol Denis, Bar le Duc – Vicprezidanto: Jean Paul Colnot, Laxou - Unua sekretario: Edmond Ludwig, Stosswhir - Dua sekretario: Françoise Rouault, Colmar – Kasisto: André Grossmann, Balderùeim - Livro-servo: Roger Degrelle, Nancy – Redaktoro de "La Informilo": Pol Denis, Bar le Duc

Aliaj membroj de la komitato: Brigitte Giummelly, Thionville - Gérard Greiner, Toul - René Guillaume, Pont St Vincent - Claude Longue-Epée, Connantre - Marie Thérèse Mas-Giorgetti, Nancy - Marthe Nau, Thionville – Jean-Luc Vanola, Bar le Duc - Bernard Vivier, Joeuf - Madeleine De Zilah, Metz
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • 1-a trimestro 1980 – 29-a "La Informilo" (16 paĝoj)

 • Elŝuti 2.03 Mb.