Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo18/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55
Bar le Duc - La membroj sufiĉe fidele ĉeestas la monatan kunvenon ; 6 gelernantoj finlernis la publikan kurson kaj enskribiĝis por la dua grada. Do ĉi jare okazis 2 elementaj kursoj kaj 1 duagrada.

 • Epinal - Loko de nia Kongreso 1976-a.

 • Mulhouse - La grupo kunvenas unufoje semajne, akceptis eksterlandanojn el Svisio kaj Germanio, rilatas kun la bazela grupo kaj okazigas dimanĉajn renkontiĝojn kaj vojaĝojn.
 • Strasbourg - La kultura Centro kunvenas regule la 2an mardon de ĉiu monato, 1 place. Mérian. Ĝi festis la Zamenhof-tagon la 9an de decembro per prelegoj kaj mendo de Eo libroj. Nun funkcias perkoresponda kurso kun ĝis nun 2 lernantoj. Oni speciale propagandas en la skoltaj kaj fervojistaj rondoj, ĉar iliaj anoj plej ofte vojaĝas eksterlanden.

 • Nancy - La nombro de la membroj altiĝis ĝis 12, okazis kelkaj neregulaj kunvenoj, akceptiĝis la UEA-delegito en Tokio, estas rilatoj kun la Kanazaŭa grupo, estas gvidataj 2 parolaj unuagradaj kursoj, estis senditaj pli ol 40 komunikoj kaj informoj al la regiona gazetaro. Plie ni fieras pri la granda sukceso de la decembra staĝo.

 • Saint Dié - La Esperanto-klubo konsistas el 8 membroj, kiuj daŭrigas la lernadon de "espéranto vivant". La grupestro, s-ro Godart, sendis dum julio leteron pri la leĝpropono al la deputitoj de Vogezoj. Nenia respondo ĝis nun.

 • Pri la staĝo - Ĝi okazis la 20an kaj 21an de decembro. Ĝi konsistis el tri diversnivelaj kursoj, kies celo estis: paroligi la gekursanojn. Partoprenis 32 personoj, ĉiuj sciemaj. Kia plezuro vidi svarmi tiun aron da gelernantoj. La kurslibroj titoliĝis : junulkurso, por la praktikantoj, paŝoj al plena posedo. Travivaĵo rekomendinda, sendube rekomencinda.

 • Pri la leĝpropono favora al Esperanto – Ĝis nun, 4 deputitoj de nia regiono konsentis pli malpli varme favori : eta komenco, sed tamen komenco. Ni memorigas vin, ke je la fino de januaro, 209 deputitoj en Francio, jam sciigis sian apogon al la projekto.

 • Ekzamenoj - Estiĝis pluraj ekzamenperiodoj. Trafis la ekzamenon "atesto pri lernado"12 "atesto pri praktika lernado" 2, "atesto pri kapableco": 1.

 • Pri nia nombro – Ni estas nun 110. Konkludo: klopodu!

Estus dezirinde, ke la agadnivelo kresku laŭ la altiĝnivelo de la lingvoscio, despli ke nun perkoresponda dua-grada kurso denove bone funkcias, ĉar ne plu mankas la libroj. Ĉiuj estas vokataj al agado, Ni laboru kaj esperu ! La Sekretario : R. Degrelle.

Kasraporto, roncifere: enspezoj 7600 fr –elspezoj:7100 fr. Jara profito500 fr. En la kaso:1090 fr. • Edziniĝoj – Diana Denis, filino de Pol, edziniĝis la 27an de decembro kun s-ro Guy André. Roland Kubler, nia prezidinto edziĝis kun f-ino Marguerite Gantner.


2-a trimestro 1976 – 14-a "La Informilo" (10 paĝoj)

 • El nia federacia kongreso en Epinal, la 3-an kaj 4-an de aprilo – raportas Roger Degrelle.

Al la 35-a kongreso algluiĝis la 2-a staĝo por plibonigo de la parolata E-o. Svarmis multaj knaboj, junuloj kaj plenkreskuloj dezirante babili en la internacia lingvo. Tamen inter ili elstaris kelkaj fluege parolantaj, kiuj grupiĝis en la 3-agrada kurso sub la gvidado de s-ro Kraemer. Iom pli sube, sed ne malpli meritante, sidis seso da jam bonaj parolantoj, kiuj tiom pruvis, prave provante pli altan parolarton, gvidataj de s-ro Degrelle. Tamen la plej feliĉaj estis la ĵus komencintoj, ĉar ili meritis 2 "profesorojn", nome s-rojn Zipfel kaj Vanola, dum tiuj, kiuj jam atingis la duonon de la unuagrada kurso spertis la sperton de nia prezidanto s-ro Colnot. Okazis do 4 kursoj (A1-A2-B-C) kun 45 partoprenintoj.

Vespere de la sabato, s-ro Denis kondukis nin per sia kinematografo tra multaj allogaj landoj. Oni tamen povas esperi, ke niaj federacianoj stiras multe malpli danĝere ol la fiat-istoj.(Mi rimarkigas al la pedikserĉantoj, ke temas pri stiristoj de la firmao Fiat, kaj ne pri profesiaj adeptoj de la "ata"-formo, ial konsiderataj kiel fiuloj.)

Sed kongreso estas grava, serioza eĉ malfrivola afero. Dimanĉe matene, s-ro Bergerot, salut-akceptas la partoprenantojn, inter kiuj troviĝas translimaj amikoj kaj 22 novaj esperantistoj sen forgeso de la geknaboj. Estas legataj leteroj de s-ro Pytloun el Winterthur, de s-ro Kubler, nia antaŭa prezidanto kaj de s-ro Lienhardt, nia nuna vicprezidanto.

Estas legataj la aktiveca kaj financa raportoj, kiujn aprobas ĉiuj aŭskultantoj. Tamen s-ro Colnot atentigas la kongresanojn pri la fakto sekva : ĉi-jare, la intereso pri la lingvo kaj ties studo ŝajne pli malgrandiĝas. En gravaj urboj kiel Strasbourg, Mulhouse ne plu funkcias parolaj kursoj. Ĉiuj membroj de la federacio bonvolu esti ne nur membroj sed ankaŭ aktivuloj. Li aldonis kelkajn ciferojn : en 1973 ni estis 112, en 1974 113 kaj en 1975 nur 110 : oni povas diri, ke la varbado ne tute bone funkcias... Ĉiuj al la laboro, ĉar neniu alia ol ni fosos nian sulkon !

Poste kiel kutime la parolon havis la grupoj :


 • En Bar le Duc estas 3 kursoj kun 9 gelernantoj en la unua-gradaj (pli malpli "fidelaj...") 6 en la duagrada. Unu eĉ partoprenos la universalan kongreson en Ateno !

 • En Epinal estas projektita prelego laŭ la eblecoj.

 • En Metz sendube okazos baldaŭ io...

 • En Mulhouse ĉiusemajna kunveno kaj bonaj rilatoj kun la grupo de Bazelo.

 • En Saint Dié okazas dua-grada kurso kun sufiĉe multaj partoprenantoj.

 • En Strasbourg 29 membroj kunvenas ĉiumonate. Oni skribis al 12 deputitoj kaj senatanoj pri la leĝpropono. La celo de la grupo estas "kunigi samideanojn en paca rondo".

 • En Toul, fondo de kurso kun 10 geknaboj sub gvidado de s-ro Greiner_.___En_La_Bresse,_s-ro_Deguignes'>Greiner.

 • En La Bresse, s-ro Deguignes instruas al siaj 4 infanoj.

 • En Nancy, 2 parolaj unua-gradaj kursoj sumigas 4 gelernantojn. Alia kurso okazas en Vandoeuvre apud Nancy, kun 2 lernantinoj. Okazas sporadaj kunvenoj. La perkoresponda kurso sendis 72 komunikojn, ricevis malpli ol 100 informpetojn, registris 32 aliĝojn : duono de la pasinta jaro. Tio koncernas la unua-gradan kurson, kiun gvidas nun 20 personoj. Denove bone funkcias la dua-grada kurso per la libroj "por la praktikantoj" kaj "paŝoj al plena posedo". (9 gelernantoj).

Oni diskutis por scii, kiun plej bonan kurslibron uzi ? kompreneble la perfekteco ne ekzistas. Tamen kelkaj libroj gajnus per plibonigo. Se iu estas sufiĉe sperta kaj pedagog-scipova por verki novan (kaj posedas tempon)...Dume ni uzu la librojn disponeblajn. Oni ankaŭ diskutis pri la infanoj. Kion fari por ili, kun ili ? Car ili bezonas apartan programon. S-ro Greiner akceptis prizorgi ilin. Fine ni atingis la naciajn problemojn. S-ino Muller estos nia delegitino en la nacia kongreso en la Grande Motte, kaj kunportos tiujn ĉi-subajn sciigojn: la agadraporto de UFE ricevis dek-vinon da "jes" kaj duon da "sindetenoj", la financa raporto unuanime estis aprobita, la budĝeto estis aprobita de 16, malaprobita de 1 ĉeestanto. Necesis iom da tempo por elekti la konsilantojn de UFE.

Oni krome parolis pri la bonaj rezultatoj de niaj federacianoj okaze de diversaj ekzamenoj. Estas bone ekscii, ke okaze de la kongreso, 5 pliaj membroj trapasis unua-kaj dua-gradajn ekzamenojn. Estas anoncita la venonta staĝo en Nancy : ĉiuj povos partopreni kompreneble, eĉ tiuj kiuj opinias, ke ili bonege scipovas la lingvon : ilia sperteco helpos la freŝbakitajn neplukrokodilantojn. Kaj kiam mi estos dirinta, ke la etoso estis ege varma kaj frateca, ke la libro-servo estis tute perfekte prizorgita de niaj sarlandanaj geamikoj, ke la makzeloj atente agadis kaj la gorĝmalsekeco ankoraŭ pli atente okazis...(je via malsano !). Restos al mi nur diri ; ke en 1977 ni kongresos principe en Bar le Duc ...Kaj ke en 1976 ni estis 70 partoprenantoj en Epinal.. La komitato iom renoviĝis, kaj la estraro ne ŝanĝigis.

Konsisto de la nova komitato

Prezidanto: s-ro Jean-Paul Colnot, el Laxou - Vic-Prezidanto: s-ro Albert Lienhardt, el Mulhouse - Sekretario: s-ro R. Degrelle , el Nancy - Help-sekretariino: f-ino A. Jacquot, el Epinal - Kasisto: s-ro A. Grossmann, el Illzach - Help-kasisto: s-ro J.Chapellier, el Montigny les Metz - Redaktoro de la "Informilo": s-ro P. Denis, el Bar le Duc - Respondanto de la komisiono :"infanaro": s-ro G. Greiner, el Ecrouves – membroj: Marcel Bergerot, el Epinal- Jean Voltz, el Epinal- Frédéric Zipfel, el Strasbourg- S-ino Nau, el Montigny les Metz.


 • Pri la decembra staĝo en Nancy - Parolas s-ro Deguignes (88 la Bresse) kaj f-ino Blondeau (57 Forbaĉ): tridekope ni kunvenis en la centra junuldomo en Nancy, venintaj ne nur el orienta Francio sed ankoraŭ el Luksemburgio kaj Germanio. Tiujn 20an kaj 21an de decembro ni pasigis tre agrablan semajnfinon, lernante la parolan lingvon, gvidataj de sro Colnot, Degrelle kaj Kraemer. Malstreĉita estis la medio, gaĵumoraj la kursestroj, varme gastiganta la junuldom-estrino malgraŭ sia krokodilado! La staĝo komenciĝis sabaton posttagmeze kaj daŭris ĝis la dimanĉa posttagmezo. Pro manko de praktiko niaj unuaj paroloj estis pli malpli mallertaj ; tamen la etoso rapide varmiĝis kaj malaperis la timo de la malpli parolemaj gelernantoj.

Okazis lumbildoj, muzeo-vizito...Tiu staĝo donis al mi fortan impreson, despli ke estis la unua fojo, ke mi partoprenis kunvenon. Mi estas tre feliĉa pro ĝi, ĉar mi lernis multe pli dum tiuj du tagoj ol depost mia konatiĝo kun la internacia lingvo. Plie, dum tiuj du tagoj, mi travivis spontanean kaj profundan amikecon, kiu miaopinie karakterizas ĉiujn Esperantistojn. Tiu amikeco abolicias la barilojn, nome limoj, generacioj, sociaj tavoloj. Unuiĝintaj ni estis, Germanoj Luksemburgianoj, Francoj, infanoj, junuloj kaj malpli junuloj, laboristoj intelektuloj...unuiĝintaj per sama frateco. Ja, Esperanto estas vivanta lingvo, kies scion oni povas multe plibonigi dank' al partopreno en kunvenoj, staĝoj. Kial do ili ne estas pli nombraj ?

Antaŭ la ĝenerala disiĝo rendevuo estis projektita je venonta printempo por sama laboro okaze de semajnfino. Ni invitas ĉiujn, kiuj ankoraŭ ne partoprenis en kunveno, al travivadi saman fratecon. Do, ĝis la revido !(La una staĝo de parolata Esperanto, kiu estis per si mem historia evento en nia federacio, kunigis entute 33 personojn, kio estis bela rezulto por unua aranĝo. El la arkivoj de la staĝoj, mi notu ke funkciis 3 kursoj: A por komencantoj kun 8 gelernantoj gviditaj de J.P. Colnot, B por progresantoj kun 15 partoprenintoj gviditaj de R. Degrelle, C por lertuloj kun 4 partoprenintoj gviditaj de J Kraemer.)

 • Ekzamenoj - Dum la decembra staĝo en Nancy 12 personoj trapasis la ekzamenon de "atesto pri lernado". Ĉiuj sukcesis, 7 ricevis la citon "tre bone", 2 ricevis la citon "bone". Sukcesis ankaŭ dum 1975 la saman ekzamenon: 3 personoj el Bar le Duc, 1 el Ligny en Barrois. Kaj ni ankaŭ ĝoju, ĉar nia sekretario s-ro Roger Degrelle sukcese trapasis en Gresillon la "ateston pri kapableco".

 • Perkoresponda kurso - La rezulto estas kontentiga, 12 perkorespondaj lernantoj ĉeestis la staĝon en Nancy, sama nombro en Epinal. 4 pliaj gelernantoj finlernis la kurson dum la lastaj monatoj.

 • Leĝpropono – 2 alzacaj deputitoj respondis favore pri la leĝo-propono: s-ro Grussenmeyer (Reichshoffen), s-ro Rickert (Strasbourg).


3-a trimestro 1976 – 15-a "La Informilo" (12 paĝoj)

 • 3-a staĝo en Nancy, la 19-an kaj 20-an de junio 1976 - Partoprenis 48 personoj en la diversaj gradoj, el kiuj 18 infanoj. La etoso kaj ĉefe la temperaturo estis tre varmaj ! Ĉiuj suferis pro tiu varmo, kiu estis laciga, eble la geknaboj pli ol la plenkreskuloj. Venis homoj el Sarlando (kun la tuta libro-servo de SEL), el Luksemburgio, eĉ el Usono (juna novjorkano biciklanta survoje al...Israelo!) kaj homoj el departementoj 54, 57,67,88....Okazis 4 kursoj, gviditaj de s-roj Greiner, Deguines, Colnot-Degrelle kaj Kraemer

Jen opinioj el diversaj partoprenintoj :El s-ro Reinhard Haupenthal, membro de la akademio de Esperanto :"Kiam, en 1973, Sarlanda Esperanto-Ligo enkondukis siajn nun jam tradiciajn kulturajn semajnfinojn, ĝia rezonado estis ke, ĝenerale, la Esperanto-movado, el pure lingva vidpunkto, lasas sin grupigi trioble : komencantoj, progresintoj, posedantoj. Laŭ tio ĝi devas aranĝi siajn klerigajn programojn. Evidente la paleto de la dua person-grupo estas plej bunta kaj sekve la kursoj adresitaj al tiuj homoj estas diverĝigeblaj. Tiun gvidlinion sekvis la ĵusa staĝo en Nancy (19/20 junio) proponante do, apud kurso por puraj kaj nuraj komencantoj, faskon da kursoj klopodantaj adekvatiĝi al la diversaj niveloj de la ek-, plu- kaj tre-progresintoj. Jen kelkaj konsideroj, kiujn devus atenti tiu grupo de kursoj. Ĝiaj celoj estu : legi, kompreni, paroli. Tradukoj (ambaŭdirektaj) ne manku. La zamenhofa konsilo traduka "ne tro-multe en unu fojo" povas aplikiĝi ankaŭ tie ĉi.

Fine, kelkaj sugestoj por venontaj staĝoj :

1 - Ĉu ne eblas ilin aranĝi en pli pitoreska regiono, ekzemple en Vogezoj ? Tio ebligus interlecionan promenadon en la naturo, ekster la urba haladzo.

2 - Ĉu ne, anstataŭ la mank-hava kaj jam tro gurdita "paŝoj al plena posedo", preni ion pli suklingvan, ekz. "Kredu min Sinjorino" (Rossetti) aŭ verkon de Raymond Schwartz. ?

3 - Necesas atentigi la parteprenantojn pri la nepra neceso de hejma daŭrigo de la laboro. Ĉiutaga legado tre helpas. Plej bone estus aboni kulturan revuon, kiel ekzemple Horizonto.

Gratulon al la orient-franca federacio kaj ties motoro, s-ro Colnot, pro la salutinda iniciato, kaj pluajn sukcesojn !.

El s-ro Joseph Kraemer, kiu gvidis la trigradan kurson :"La staĝo bone funkciis...Ŝajnas, ke ni devas elĉerpi la libron "Paŝoj al plena posedo" antaŭ ol komenci alian. La libro enhavas erarojn, certe, tamen ili okazigas diskutojn fruktodonajn !?..."

El s-ro G. Greiner., kiu kungvidis la kurson por geknaboj : "Unu tago sufiĉas por la infanoj. Du varmegaj tagoj estis tro longaj. Granda malfacilaĵo estis la diversaj aĝoj kaj la diversaj konoj de la infanoj. Do, nur kantoj kaj ludoj devus esti la venonta programo."

El s-ro L. Deguines, kiu ankaŭ gvidis la kurson por la geknaboj (kaj lia filo Jean François, kiu ek-lernis) :"J.-F kaj mi-mem tre ŝatis la staĝon. Li estis precipe impresita ĉar li vidis min diskutantan kun la juna Usonano kaj la Germana instruisto...en esperanto! Dum decembro estus domaĝe ne antaŭvidi programon por geknaboj."

El s-ro R. Degrelle, kiu gvidis la 2a-gradan kurson kaj la ekzamenojn :

"Ni firme preparu, alian staĝon por la 18-19aj de decembro, kaj ni denove antaŭvidu programon por geknaboj. La staĝoj ni devas okazigi tie, kie eblas, kaj ĝis nun la nancia junuldomo estas la plej facila kaj malmultekosta loko. Ni ne forgesu, ke ĝenerale esperantistoj ne estas riĉaj despli kiam temas pri geknaboj.

El s-ro Cl. Meier, perkoresponda lernanto, kiu por la unua fojo praktikis Esperanton parole en la kurso A2: reveninte el la staĝo, mi estas tre kontenta. La medio estis bona, la partoprenantoj simpatiaj. La horaro (laboro dum 45 minutoj, ripozo 15 minutoj) bone konvenas. Kantado estus necesa, estus dezirinde doni al ĝi la lokon kiun ĝi meritas kaj meti ĝin en la programon de la unua tago dum la venonta staĝo.

El f-ino Beuré (Nancy- kiu nenion sciis pri Esperanto antaŭ la staĝo kaj faris sian unuajn paŝojn en la lingvo): je garde un très bon souvenir de ce premier apprentissage de l'Espéranto et souhaite pouvoir approfondir mes connaissances.. (Ŝi daŭrigas perkoresponde).

Dum la staĝo, 2 personoj sukcesis la "ateston pri lernado", 3 la "ateston pri praktika lernado. Krome, s-ro Degrelle trapasis kaj sukcesis en Gresillon la "pedagogian ateston".

Ni estis informitaj ke nia amiko Jean Chapellier kuŝas grave malsana en hospitalo. • Toul – Dum aprilo, per kelkaj afioj kaj ĵurnal-artikolo, s-ro Greiner provis starigi kurson kaj Esperanto-grupon. 7personoj komencis lerni.

 • Bar le Duc -. La grupo regule kunvenas la 2-an ĵaŭdon de ĉiu monato kaj preparas la venontan federacian kongreson. La grupo disponigas al ĉiuj interesatoj registritan kasedon kun tre bona elsendo de France-Inter pri Esperanto.


4-a trimestro 1976 – 16-a "La Informilo” ( 10 paĝoj)

 • alvoko de Roger Degrelle

AGADI !....Jen grava verbo por ĉiu homo ĝenerale kaj aparte por ĉiu esperantisto, Nenio sen peno, eĉ Esperanto. Kiel Zamenhof mem diris : "Kiu mem ne penas, nenio al li venas !

LERNI LA LINGVON, eĉ ellerni ĝin, ĉar oni uzas nur tion, kion oni bone konas : estas vere pri ĉio, kaj do ankaŭ pri Esperanto. Esperanto estas lingvo kiel nia nacia lingvo, kiun ĉiutage ni uzas, ĉiutage ni lernas. Kiam mi troviĝas antaŭ nova vorto aŭ nekonata vorto, mi ne hontas malfermi la vortaron por ekkoni la nekonataĵon. Ni ne hontu malfermi ankaŭ nian esperanto-vortaron aŭ nian gramatikon aŭ lerno-libron por lerni, plie kaj plue lerni. Ĉu koncerne esperanton ni havas la saman respekton, kiun ni havas koncerne nian gepatran lingvon ? Estante komencanto ni bone lernu la unuagradan kurson sed atinginte la finon, ni daŭrigu la studon per la duagrada kaj, kial ne, eĉ per la triagrada kurso. Ni uzu la kursojn, eĉ ni trouzu ilin ! Mi esperas, ke ĉi-jare pluraj federacianoj komencos kaj... finos la studon de la libro de Ribot por sukcese trapasi la "ateston pri kapableco". Do, al laboro, kuraĝe, sentime, senlace, sen forgesi la organizitajn staĝojn kaj semajnfinojn ; sen forgesi ankaŭ nian nacian domon "Grésillon" en Baugé kaj la fondumon Edmond Privat en Svislando.

UZI LA LINGVON, sen timi paroli per ĝi. Ĉi-tie mi citu kelkajn frazojn de Zamenhof : "Eĉ interne de la esperantistaj grupoj oni ofte ne kuraĝas paroli en Esperanto, oni balbutas, oni preferas paroli en sia nacia lingvo, kaj proporcie al la nekuraĝeco de la parolado aperas ankaŭ nekuraĝeco de propagando, ĉar la "esperantistoj-balbutantoj" malgraŭ vole ne povas liberigi sin de la timo, ke eble tamen Esperanto estas afero pli teoria ol praktika". Ĉi-tiu teksto kuŝas en la bona libro de W. AULD, "Paŝoj al plena posedo", ĉe la paĝo 158, libro leginda kaj legenda, lerninda kaj lernenda ! Ĉiufoje kiam okazo sin prezentas al ni, profitu ĝin por paroli en Esperanto kaj ne nur pri Esperanto. For la "krododilantojn"! Esperanto ne nur estas teoria sed ankaŭ kaj plie praktika!

AUSKULTI RADIO-ELSENDOJN, kelkfoje oni povas demandi, ĉu la esperantistoj sufiĉe fieras pri la sukcesoj de sia lingvo. Jes, Esperanto ankoraŭ ne estas multe konata, nesufiĉe parolata, ne ege agnoskita de la registaroj. Tamen Esperanto estas nun afero de radio-elsendoj. Ĉu esperantistoj rezervas tempon por ilin aŭskulti ? Varsovio, Romo, Berno, Vieno, Vatikano, ktp... Estas ankaŭ bona okazo por alkutimigi la orelojn al la aŭdado kaj kontroli la bonan akcenton kaj prononcadon internacian.

SKRIBI AL RADIO-STACIOJ, kiuj elsendas en Esperanto. Ili faras gravan laboron por kaj per Esperanto. Nur se la aŭskultantoj regule kaj amase skribas, ili povos daŭrigi sian bonegan taskon. Se ni fieras pro nia lingvo, ni kuraĝos skribi por ĝi.

REKLAMI LA LINGVON kun entuziasmo kaj senlaceco. Reklami per la buŝo , per la skribado al ĵurnaloj kaj amikoj, per afiŝoj ; per flugfolioj. Reklami en familia rondo, en profesia medio. Reklami en lernejoj kaj universitatoj, en ĉiuj sociaj tavoloj, ĉu sindikataj, ĉu politikaj, ĉu instruaj, ĉu libertempaj, ktp ..!

INSTRUI LA LINGVON... Ĉiu el ni laŭ siaj personaj, familiaj kaj profesiaj eblecoj, provu instrui la lingvon starigante parolan kurson aŭ helpante en perkoresponda kurso. Ni devas pli kaj pli multiĝi kaj tiel ni estos pli kaj pli kredeblaj, se ne diri kredindeblaj. Pli oftaj estos la lerneblecoj, pli multaj estos la lernemuloj.

ANIĜI AL NACIA KAJ INTERNACIA ASOCIOJ..."Unueco-estas forto". Ĉi-tiu principo ĉiam valoras. Ĉiu apartigo, erigo malfortigas. Esperanto bezonas fortajn, gravajn, potencajn asociojn, kiuj multobligos niajn personajn kaj individuajn agojn. Ni aliĝu al U.F.E.! Ni aliĝu al U.E.A.! Kaj kial ne fariĝi delegito de UEA, por ke la reto, unika en la mondo, ankoraŭ pli efiku, por ni persone kaj por la aliaj ĝenerale.

ALIĜI AL ALIAJ ASOCIOJ... Kompreneble. Ĉiu esperantisto rajtas aliĝi al fakaj aŭ ne-neŭtralaj asocioj, kaj tion farante li tute pravas. En la Esperanto-mondo estas sufiĉe da lokoj kaj asocioj por permesi al ĉiu esti kaj labori en familia etoso.......Despli ni montru la praktikecon de Esperanto koncerne, se ne ankoraŭ ĉiujn, almenaŭ multajn temojn de la vivo kaj flankojn de la agado homaj.

FARIĜI ONKL(IN)O ESPERANTISTA...Fakte la geonkloj esperantistaj estas skemo por helpi junajn esperantistojn per kunligado koresponda kun plenaĝuloj. Lernado de Esperanto, aparte ĉe la infanoj, nepre postulas postan uzadon, kaj unu el la plej oportunaj rimedoj por praktika uzado estas internacia korespondado. Sed ofte la infanoj havas nesufiĉan sperton por daŭre korespondi kun samaĝuloj.

ŜPARI NEK MONON NEK PENON !...estas ankoraŭ parolo de Zamenho; ĉiu grupo, ĉiu asocio, ĉiu laboro bezonas monon kaj penon, eĉ Esperanto. Niaj kasistoj federacia, nacia, internacia, faka aŭ ne-neŭtrala atendas nian monon, kiel Esperanto kaj esperantistoj kalkulas kun nia peno

NI AGADU...Ĉiu laŭ siaj eblecoj kaj kuraĝo, laŭ siaj monujo kaj sperto, se estas vere, ke "en la lingvo Esperanto ni vidas la estontan lingvon de la tuta homaro" (Zamenhof). Ni bone scias, ke sen ni Esperanto ne povos venki. Sed kune, en amika etoso, kune kun ĉiuj esperantistoj tra la mondo, ni venkos... iom post iom, malrapide, sed certe, ni venkos. • Sukcesa kultura semajfino en Junkerwald - Ĉirkaŭ 40 personoj el Germanio kaj Francio ĉeestis en kastelo Junkerwald la 8-an kulturan semajnfinon organizitan de S.E.L. La kurson por komencantoj gvidis s-ro Burger, la 2-agradan kurson gvidis s-ino Haupenthal kaj kurso C konsistis el prelego-serio fare de s-ro Harmut Trunte, el Bonn. Sub la ĝenerala titolo "enkonduko en la lingvistikon de Esperanto", li prezentis al ni vastan superrigardon super la historio de Esperanto, ekde la origino de la familio Zamenhof kaj la unuaj provoj de "pra-esperanto" ĝis "volapuk" kaj aliaj artefaritaj lingvoj, evoluo de Esperanto, ktp..., la tuto kun multaj referencoj al la plej diversaj lingvoj kaj alfabetoj. Tre altnivela kurso, en ĝi iom dronis la kompatinduloj, kiuj ne posedas 5 aŭ 6 lingvojn.

La manĝoj estis agrablaj, ekde la posttagmeza "kuko-kafo", poste vespere lerte aranĝita memserva malvarma manĝo, ĝis la tagmeza dimanĉa manĝo en restoracio post promenado en la arbaro. Sabate vespere ni ĝuis belegajn diapojn pri orkideoj. Gratulon al la organizintoj kaj ĝis la proksima ! protokolis Jean Paul Colnot

 • Strasbourg - La kultura Esperanto-Centro reprenis la regulajn Esperanto-kunvenojn en sia sidejo 1 placo Merian, ĉiujn 2-ajn mardojn monate, je la 20a ĝis la 22a. La 12-an de oktobro s-ino Muller raportis pri la UEA-Kongreso en Ateno, la 9-an de novembro, s-ino Oehri prelegis pri "Strasburgo, nia urbo" kun diapozitivoj. Post klopodoj la urbestraro akceptis malfermi Esperanto-angulon en la nova urb-biblioteko. Eblaj donacontoj povos alsendi Esperanto-librojn.

 • La Hingrie – Esperanto-renkontiĝo okazis la 25/26-ajn de septembro en Vogezoj (la Hingrie). Ĉeestis 14 samideanoj, inter ili 8 sarlandanoj. Bela vetero, promenado en la aŭtuna arbaro, prezentado de diapozitivoj de s-ino Muller pri Ateno kaj Bulgario, kaj rikolto de pomoj ĝojigis la gepartoprenantojn.

 • Nancy - La kunvenoj rekomenciĝis la 1-an de oktobro en la MJC "Etoile" en Vandoeuvre. Ĉeestis 5 personoj. Estontaj kunvenoj okazos ĉiun duan monaton. Kurso okazos en MJC "Etoile" ĉiuvendrede je la 19-a horo, ekde la 1-a de oktobro, gvidas ĝin s-ino Hauser. Duagrada kurso okazas samloke, vendrede je la 18-a, gvidas ĝin s-ro Kraemer. En MJC Phlippe Desforges 27 rue de la république, en Nancy-centre, 2 kursoj funkcias marde ekde la 26-a de oktobro, je la 18a30 kaj je la 20a30 (gvidas s-ro Colnot la 2an kaj fino Marchal la 1an). Alia kurso estas organizata de la SAT-rondo en labor-rondo (1bis, rue Drouin) sabate je la 14a30.

Niaj vizitintoj: post vizito de Profesoro Niŝiumi, delegito de UEA en Tokio, dum novembro 1975, ni havis la ĝojon akcepti novajn vizitantojn. Juna Usonano alvenis aviadile en Luksemburgio dum junio. Poste li biciklis, kaj survoje al...Hungario kaj poste al Israelo li vizitis nin dum nia junia staĝo. Poste, revene el Parizo trajne, f-inoj Radvansky (fakdelegitoj de UEA en Budapest) ankaŭ haltis en nia urbo. S-ro Degrelle helpis ilin en tiu vizito. Fine gesinjoroj Vali (ankaŭ fakdelegito en Budapest), post Strasburgo, vizitis nin la 3-an kaj la 4-an de septembro. Bela vetero bedaŭrinde ne favoris ilian restadon. Ili forveturis poste al la itala kongreso. Artistoj, grafikistoj kaj pentristoj, gesinjoroj Vali kunlaboras en diversaj esperantistaj gazetoj, kaj s-ino Vali permesis, ke ni enpresu en nian Informilon delikatajn poemojn el ŝia plumo.

 • Toul - Nova informkunveno organizita de s-ro Greiner okazis en la junuldomo la 22-an de oktobro. Ĉeestis deko da personoj. Kvin el ili enskribiĝis por la nova kurso. En Toul aktuale (krom la infanoj, kiuj lernas de post la lasta jaro en la lernejo de s-ro Greiner) en la junuldoma kurso 5 personoj daŭrigas la lernadon komencitan kaj 5 novuloj ekstudas. Jam tre bonaj rezultoj

Bar le Duc - Du inform-kunvenoj okazis last-tempe. Laŭ peto de la ĉi-tiea estro de la porinstruista seminario, la sonbendigita diapo-serio estis prezentita al la gelernantoj : grava sukceso ĉar 18 lerno-libroj ("Ni parolu..." de Ribot) vendiĝis kaj estas antaŭvidita memlernklubo.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • 2-a trimestro 1976
 • Kraemer
 • Kubler
 • Greiner . En La Bresse, s-ro Deguignes
 • Greiner
 • Deguignes
 • Colnot , Degrelle kaj Kraemer
 • Colnot
 • Greiner, Deguines, Colnot-Degrelle kaj Kraemer Jen opinioj el diversaj partoprenintoj :El s-ro Reinhard Haupenthal
 • Degrelle
 • 4-a trimestro 1976
 • Muller
 • Hauser

 • Elŝuti 2.03 Mb.