Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1/ apero de Esperanto 1903 1914

Elŝuti 2.03 Mb.

1/ apero de Esperanto 1903 1914
paĝo15/55
Dato15.03.2017
Grandeco2.03 Mb.

Elŝuti 2.03 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   55

Funebra avizo - En novembro forpasis nia estimata membrino F-ino Alice Rihn, 72-jara, emerita lernejestrino en Mulhouse.


 • Enketo pri Esperanto – UFE ĵus sendis cirkuleron kaj modelon de enketilo. Ni ĵus eldonis 500 enketilojn, 1 ekzemplero aldoniĝis al la bulteno, pliajn oni mendu al s-ro Chapellier. Uzu ilin por informi pri Esperanto. Raportu pri la rezultoj al s-ro Grossmann post la 31a de majo (nombro de personoj demanditaj, nombro de "jes" kaj de "ne" al ĉiu demando, sugestoj,... )

 • Speciala franclingva alvoko al la novaj lernantoj, ke ili venu multnombraj al la regiona kongreso kaj internacia renkontiĝo

 • Invito de s-ro Grosmann al junuloj, partopreni kun Jefo la paskan kulturan semajnon en Gresillon.


2-a trimestro 1973 – 2-a "La Informilo" (5 paĝoj)

 • De nun aperas principe 2 paĝoj en la franca lingvo en ĉiu 'La Informilo". Ili utilas por informi neesperantistan publikon kaj por kuraĝigi novajn lernantojn. Ĉiuj esperantistoj diskonigu ilin per ĉiaj rimedoj, inkluzive per komunikoj al la loka gazetaro.

Inter la teksoj aperintaj en tiu dua "La informilo", kompilitaj de Pol Denis, troviĝis raporto pri enketo en Slovenio. La demandoj estis: ĉu vi aprobas la enkondukon de Esperanto-kurso en la jugoslavan televidon? Ĉu vi deziras ke radio kaj televido prezentu ĉiumonate informojn pri la Esperanto-movado? Ĉu vi deziras legi tiajn informojn en la gazetaro? Ĉu vi subtenas pli larĝan enkondukon de la instruado de esperanto en la lernejoj? Krome estis sugesto fariĝi "amikoj de Esperanto". La enketo okazis en 60 komunumoj, ĉiuj urbestroj respondis jese al la 4 demandoj, 44 fariĝis "amikoj de Esperanto", 435 instruistoj de 40 komunumoj aliĝis al speciala Esperanto-kurso perkoresponde.

 • Strasburgo – S-ro Marcel Heintz, kiu multe aktivis de post 1925 por Esperanto kaj estis komitatano de nia federacio, mortis 72 jara. Kunvenoj daŭre okazas dufoje monate alterne kun progresigaj kursoj. La Zamenhoftago okazis la 12an de decembro. La prezidantino legis eltiraĵojn el la vivo kaj el la poemoj de d-ro Zamenhof. Du gelernantoj sukcesis la ateston pri lernado. "Union féminine civique et sociale du Bas-Rhin" iniciatis dissendon de 500 cirkuleroj por krei Esperanto-kurson. Kurso kun 20 gelernantoj estas gvidata de s-ro Zipfel.

 • Epinal – 2a grada kurso gvidata de s-ro Bergerot kun 9 gelernantoj. la ekspozicio "la libro Esperanto" ebligis la starigon de nova kurso kun 10 gelernantoj.

 • Bar le Duc- Sekve al la ekspozicio, kurso funkcias kun 8 gelernantoj. La loka Esperanto-klubo aliĝis al urba interasocio "Action culturelle du barrois", por pli efike informi pri Esperanto.

 • Nancy - Preparo de la federacia kongreso kaj internacia renkontiĝo en Nancy: ĝis la 30a de marto, 25 personoj aliĝis. Malfruantoj rapidu: pro la okazigo de la tutmonda festivalo de universitata teatro, baldaŭ ne plu estos ebleco tranokti en Nancy la 5an de majo! (Sekvis detaloj pri la antaŭvidita programo).

 • Enketo pri Esperanto - Kelkaj esperantistoj mem respondis la opinio-sondon! La celo ne estis koni la opinion de esperantistoj, sed ke esperantistoj enketu prefere al personoj kiuj ne, aŭ ne bone, konas nian lingvon (por samtempe informi ilin).

 • UFE aĉetis sian domon en Parizo kaj bezonas trovi rapide 40.000fr kaj alvokas pri donacoj aŭ pruntoj. Esperantistoj pagu al nia kasisto s-ro Chapellier, indikante ĉu donaco ĉu prunto por UFE-domo. El nia federacia kaso ni jam pagis 200fr.


3-a trimestro 1973 – 3-a "La informilo" – ( franclingvaj informoj pri Esperanto en la 2 unuaj paĝoj

tajpitaj kaj aranĝitaj de Pol Denis, 4 aliaj paĝoj nur ordinare stencilitaj – Ĝi aperis komence de la trimestro.) • Informo: Enriko Macias kantos en Esperanto! (sed fakte, tio neniam okazis!)

Pasintjare, mi jam invitis vin uzi la pli kvietan someran sezonon por cerbumi, por pensi kiamaniere vi laboros por autaŭenigi Esperanton dum la venonta lernjaro. Bedaŭrinde, mia alvoko, tiam, atingis vin nur malfrue, septembre... En la nuna jaro, mi pensas, ke ni devas starigi nian tutan aŭtunan agadon sur la bazo de la enketo de UFE, kiu estas tre bona, ne tre longa, do ne teda por la publiko. Sed eble vi mem havas alian opinion, alian planon: Tiukaze, bonvolu verki pri tio por la venonta "La Informilo". Mi diru denove, ke ĉie, kie troviĝas samidean(in)o kapabla gvidi parolan kurson, tie okazu kurso! Mi mem organizos nek ekspozicion nek kongreson en la proksima jaro, tial mi povos dediĉi pli da tempo al nia perkoresponda kurso. Kun nun 18 kunlaborantoj, tiu kurso fariĝas grava varbilo sur tuta regiona tereno. Ĉu necesas diri, ke la perkoresponda kurso neniel celas konkurenci la lokajn parolajn kursojn! Mi kutimas nun komuniki al la lokaj aktivuloj la leterojn ricevitajn, el ilia urbo, kaj tia kunlaborado estis fruktodona en Colmar, bedaŭrinde malpli en Strasbourg, malgraŭ persona letero de sino Grampp al ĉiu informpetinto." J.P. Colnot

 • Dua opino-sondo pri Esperanto - Jam de nun ni povas informi vin ke 2a enketo okazos de la 1a de septembro ĝis 31a de decembro. La demandoj estos la samaj, nur ŝanĝiĝos en la 4a la cifero: 19 departementaj konsilantaroj nun voĉdonis rezolucion favoran al Esperanto (anstataŭ 13). Kompreneble, se vi havos okazojn, enketi antaŭ septembre, vi rajtas dum la tuta somero demandi viajn najbarojn aŭ la personojn renkontatajn surstrate... Ĉu utilas ripeti, ke nia fina celo en tiu agado estas ĉefe uzi la okazon de enketo por informi pri Esperanto la demanditajn personojn? Samtempe, utilos ricevi klaran bildon pri la sinteno de la franca publiko koncerne Esperanton. Sed, ĉefe, provizumu vin per stoko da informfolioj pri Esperanto, kaj informu! En kelkaj urboj, ĉefe en Strasbourg, oni jam multe laboris sur tiu kampo, sed necesos fari pli por prepari la aŭtunajn kursojn.

 • Raporto pri la 32-a Kongreso de la Orient-Franca Federacio okazinta en Nancy la 6-an de majo 1973.

Photo 23 Kunveno en la MJC Philippe. Desforges
Ĉi -jare nia kongreso okazis en la sidejo mem de nia federacio, la centra junuldomo en Nancy. S-ro Colnot malfermas la kongreson bonvenigante ĉirkaŭ 50 ĉeestantojn, kiuj ĵus alvenis, aŭ jam estis partoprenintaj la sabatan internacian renkontiĝon. Poste li legas kelkajn, salut-kartojn. S-ro Grossmann prezentas la agad-raporton de la jaro 1971-72, kiu estis farita fine de la lasta jaro; ĝi aperis en "La Informilo" no 1
S-ro Colnot aldonas novajn elementojn per ĝis-dataj informoj. Nia membraro por 1972 konsistis fakte el 111 membroj anstataŭ 108 kiel anoncite, ĉar tre malfrue venis ankoraŭ kotizoj. Krome ekzistas nur unu oficiala grupo, tiu de Strasbourg. Kvankam estas 12 UFE-membroj en Nancy kaj ĉirkaŭ-urbo, ne estis eble konsistigi el ili firman grupon. Por la jaro 1973 jam pagis kotizon 100 membroj, kaj ni havas 118 abonantojn al nia informilo. La koresponda kurso varbis pli ol 50 lernantojn. Tiu raporto estas unuanime aprobita. S-ro Colnot dank-esprimas al S-ro Ferez, kiu helpis al ni por aperigi niajn informojn en "Concorde". Li amplekse prezentas kial ni ne plu havas tiun eblecon kaj kial denove aperas nia bulteno «La Informilo». S-ro Ferez perdis la agnoskon de «Commission paritaire de Presse», tial li ne plu havas la eblecon favore afranki (kiel periodaĵon) kaj devas ekpagi Tva-imposton por la presado! Do li ne plu povis liveri al niaj membroj ekzemplerojn, je 5 F - abono. S-ro Colnot trovis eblecon presigi nian informilon en urba junulara oficejo, je tute favora kosto. Tial denove povas aperi nia bulteno sufiĉe regule. Ni povas esti dankemaj al nia prezidanto pro la multaj klopodoj, kiujn li faris, kaj pro la taŭga solvo kiun li trovis. S-ro Chapellier prezentas la kas-raporton, ni enspezis 526 F kaj elspezis 422.20 F,. Aparte estis prezentitaj la financoj de "La Informilo": 550 F da enspezoj kaj 251,62 da elspezoj por la du unuaj numeroj de ĉi-jaro. Restas do 298,38 F por eldoni la du lastajn numerojn de "La Informilo". La raporto estas unuanime aprobita. Poste raportas kelkaj aktivuloj pri la agado en sia urbo. s-ino Grampp salutas je la nomo de la Strasburga grupo, kiu konsistas el 41 membroj. S-ro Bergerot raportas pri Epinal, s-ro P. Denis pri Bar-le-Duc, s-ro Cuené pri Colmar, s-ro Grossmann pri Mulhouse kaj Saint-Louis, s-ro Zipfel mencias, ke en Strasbourg ne-esperanta asocio «L’Union des Femmes Civiques et Sociales» mem propagandas Esperanton kaj organizas kursojn kun sukceso S-ro Colnot ankaŭ raportas pri Nancy kaj pri la koresponda kurso de nia federacio. Poste, la kongreso renovigas trionon de la komitato. Estas petitaj novaj kandidatoj, sin prezentas s-ro Cuené kaj s-ro Zipfel, kiuj estas elektitaj kiel novaj kandidatoj. Estas reelektitaj s-roj Colnot kaj Durand, ĉiuj unuanime. La kongreso pridiskutas la naciajn punktojn. Diversaj membroj konsideras ke la kas-raporto prezentita en "Franca.Esperantisto". estas tro longa kaj komplika por ne-fakuloj, tial ĝi malŝparigas paĝojn en F.E. Prefere aperu nur resuma raporto en F.E., sed UFE disponigu por ĉiu federacio kaj por fakuloj interesiĝantaj detalan stencilitan raporton. Sed oni aprobas la nunan agadon de UFE kaj gratulas pro la ekvilibra budĝeto. Por la nacia kongreso en Luksemburgo, s-ro Pol Denis estos tie nia delegito. Voĉdonado por la diversaj raportoj de UFE okazas skribe. La rezultoj estas bonaj por UFE, la «jes» pli multas por ĉiuj punktoj, apenaŭ aperas 1 aŭ 2 "ne" aŭ sindetenoj La voĉdonado por la elekto de la UFE-komitatanoj same okazas. Post la komuna tagmanĝo, la nova komitato kunvenas por elekti sian estraron. La antaŭa estraro estas reelektita. Redaktis A Grossmann

Notoj de la prezidanto ;"La informilo" povis aperi dank'al kunlaboro de s-ro Grossmann por kolektado de tekstoj, f-ino Jacquot por tajpado, s-ro Chapellier por dissendo, kaj nun de s-ro Denis por ofseto de la unua paĝo. La kongreso okazis fakte de la vendredo ĝis la dimanĉo. Vendrede okazis promenado tra Nancy, projekciado de lumbildoj. La junuldomo (fakte junularhejmo, kiu tiam aldoniĝis al la junuldomo mem kaj bankrotos post kelkaj jaroj) mirigis la partoprenantojn, ĉar ĝi estis vasta, moderna konstruaĵo, 7 etaĝa, kun 200 litoj en diversgrandaj ĉambroj. Sabate, aŭtomobila vizito de novaj kvartaloj ĉirkaŭ Nancy, kaj posttagmeze pieda vizito al la malnova urbo kaj al la historia muzeo en la duka palaco. Vespere, diapoj pri Tunizio. Dimanĉe la kongreso mem – honorvino ofertita de la prezidanto de la junuldomo -, denove diapoj pri Saharo antaŭ ol disiĝi. Okazis krome ekzameno, en kiu sukcesis 4 gesamideanoj el Bar le Duc, 3 el Epinal, 1 el Alzaco.

 • Nancy – La ekspozicio "la libro Esperanto" okazis en la centra junuldomo de la 19a ĝis la 23a de oktobro. Ĝi estis relative sukcesa: 125 vizitantoj. Aliaj ekspozicioj en la junuldomo ne estis pli sukcesaj. Por anonci la ekspozicion kaj la kursojn poste, ni okazigis afiŝ-kampanjon, por kiu ni uzis ĉirkaŭ 200 afiŝojn, 1900 programojn, 1500 aliajn diversajn flugfolioj, ni liveris 17 komunikojn al la loka gazetaro, kaj la regiona radiostacio elsendis 3 komunikojn kaj 7-minutan intervjuon. La dimanĉon okazis Esperanto-renkontiĝo, kiun partoprenis 25 personoj. Ni povis poste malfermi 2 kursojn kun respektive 2 kaj 12 gelernantoj.

 • Familieca renkontiĝo en la Hingrie okazis la 26/27 ajn de majo. Belega vetero, ripoziga pejzaĝo, gajaj kantoj, amikeca etoso. Ĉeestis 18 personoj (multaj ne venis pro la festo de l'patrinoj. Se vi ne venis, pentu!)


4-a trimestro 1973 – 4-a "La Informilo" (8 paĝoj, tute prizorgitaj de nun de Pol Denis)

 • Vortoj de la prezidanto" kursoj, kursoj, kursoj ! Post enketo al la diversaj aktivuloj en nia federacio, montriĝis ke relative malmultaj kursoj estas planitaj por la nuna jaro. Mi denove arde alvokas al ĉiuj gesamideanoj, kiuj bone estras la internacian lingvon, por ke ili klopodu malfermi kursojn en sia urbo aŭ vilaĝo. Mi jam diris, ke gvidado de ununura kurso, unufoje semajne, dum unu lernjaro, ne estas laboro super homaj eblecoj! Eĉ se tiu homo havas krome multe da profesia laboro, tion mi povas certigi pro propra sperto! Kiam oni estras la lingvon, kaj kiam oni mense preparis sin al gvidado de kurso, oni bezonas ankoraŭ 2 pliajn aĵojn: ejon, kaj lernantojn! Ejon oni facile trovas nun, ĉu en junuldomo, junulara aŭ kampara hejmo, eĉ lernejo aŭ urbodomo. Por varbi lernantojn, la plej bona propagando estas tiu de via buŝo al la oreloj de viaj najbaroj, kolegoj, samurbanoj, ktp. Tre bonan ilon por starigi tian propagandon ni havas ĉi-jare per la opinio-sondo de U.F.E., pri kies unuaj rezultoj vi legos ĉi-poste. Mi memorigas ke la enketo daŭras, ke ĝi eĉ devus pliampleksiĝi dum la nuna trimestro ĝis la 31a de decembro. Uzu ĝin por informi la publikon! Laŭ- eble oni ankaŭ aperigu gazet- kaj radio-komunikojn pri la kursoj (eĉ pri la enketo), oni gluu afiŝojn kaj disdonu flugfoliojn... Karaj geamikoj, pripensu la aferon, kaj ek al la laboro!" J.P.Colnot

 • Kursoj – Sekvas listo de 4 certaj kursoj:en Bar le Duc, Epinal, Nancy, Strasbourg, kaj de 5 aliaj kursoj projektitaj, kaj alvoko al 17 pliaj kapabluloj, kiuj estas arde petataj kunlabori en varbado kaj gvidado de lernantoj.

 • Unuaj rezultoj de la opinio-sondo (2a trimestro 1973) Inter la demanditaj personoj, 84% jam aŭdis pri Esperanto, 50% scias ke Universala kongreso okazas ĉiujare, 91% ne scias ke de 2 jaroj oni ludas teatraĵojn en Esperanto en Parizo, 10% scias ke 19 departementaj konsilantaroj voĉdonis favoran rezolucion, 50% scias ke Esperanto estas la plej facila lingvo. La komuna lingvo por la komuna merkato ( oni ankoraŭ ne parolis pri Eùropa komunumo) devus esti Esperanto por 41% de la demanditoj, la franca por 12%, la angla por 25%, 3 aŭ 4 oficialaj lingvoj por 1%, kaj 22% sen opinio. 59% de la demanditoj opinias, ke Esperanto devus esti elektebla lingvo ĉe la abiturienta ekzameno, 17% kontraŭas kaj 24% ne havas precizan opinion. La opinio-sondado daŭras. Oni alvokas ne nur al ĉiuj aktivuloj, sed ankaŭ al novaj lernantoj kaj al simpatiantoj por ke ili daŭrigu la opinio-sondadon kaj la informadon pri Esperanto. Tiucele, demandiloj, prospektoj pri Esperanto, cirkuleroj pri la koresponda kurso estas je la dispono de ĉiuj, senpage ĉe la sekretario s-ro Grossmann.

 • La unua eŭropa Esperanto-kongreso okazis en Luksemburgo la 9-11ajn de junio. Sed tute mankis afiŝoj, banderoloj, indikoj por reklami pri ĝi. Kaj la loĝantaro tute ne rimarkis tiun eventon, tiom pli ke la belega akceptejo kuŝas malantaŭ la stacidomo, en trankvila kvartalo, do ekster la ĉefaj uzataj stratoj. Proksimume 450 personoj partoprenis la debatojn. Pro grava dateraro en la nacia bulteno de Francio multaj Francoj alvenis bedaŭrinde post tre interesindaj diskutoj! Sekve gravaj fakasocioj debatis antaŭ malgranda ĉeestantaro kaj pri tiuj kunsidoj mi ne povos raporti, kvankam mi estis oficiale delegita de nia orienta federacio. Laŭ la ĝenerala vidpunkto de la «viktimoj» de tiu preseraro necesos venonte dissendi multe pli frue taŭgajn dokumentojn al kongresontoj (kiuj speciale elspezas tempon kaj monon...), kaj kontroli detale la ĝustecon de la dokumentoj antaŭ ties dissend-dato. La kulmina punkto de la kongreso estis por mi la ĝenerala kunveno temata: «Esperanto, solvo por la lingva problemo en Eùropo». Sinsekve supreniris la podion diversaj oratoroj kies opinioj ne ĉiam similis! La festparoladon de prof. Lapenna oni ĉiufoje ĝuas kun renovigita plezuro...sed evidentiĝas la fakto, ke neniu panaceo ekzistas kaj ke diversflankaj klopodoj necesas sub kunordigita respondteamo. Tre alloga estis la kunveno de l’turisma fako. Projekciado de nova propagandfilmo de la firmo FIAT kronis tre fruktodonan ideinterŝanĝon: ĉio estas farenda - kaj farinda - sur tiu kampo. Ne tre kuraĝiga estis la kunveno de la instruistaj asocioj: tro malmulte da ĉeestantoj. En la kerno de la problemo: disvastiĝo de Esperanto en la lernejaj medioj. Miaopinie unu el la agadtemoj studitaj riveliĝas valora: je la sama dato, en malsimilaj Landoj, malfermiĝu Esperanto-kurso en lernejoj (eventuale per simila lernolibro). Konstantaj kontaktoj estiĝu inter la instruantoj kaj poste inter la klasoj. Finfine interkorespondado (unue kolektiva, poste individua) konkretiĝu per reciprokaj vizitoj de la lernantoj mem! Mi ne kapablas kompreni, kial ĝis nun tia ideo ne jam ricevis firman apogon de la koncernitaj asocioj (ĉu edukistaj, ĉu esperantistaj). Pol DENIS

 • La libroj pri Esperanto kaj la publiko - La verko de Profesoro Janton: «L’ESPERANTO», eldonita ĉi-jare je 8800 ekzempleroj, estas verŝajne baldaŭ reeldonota de «P.U.F.»: jam 5500 ekzempleroj vendiĝis en kelkaj monatoj. Same por la poŝlibreto «Je parle espéranto» de Marabout-Flaŝ: oni antaŭvidas reeldonon. Krome ni aŭdis, ke nun estas preparata, de la fama metodo «ASSIMIL» por lernado «senpene» de lingvoj, ankaŭ lernolibro kun diskoj, «L’espéranto sans peine».

Bar le Duc – nova impulso, nova komitato (prezidanto S-ro P.Canus, vicprezidanto s-ro Ancher, sekretario s-ro Pol Denis, kasisto s-ro P. Polmard). Oni decidis grandskalan agadon en la tuta departemento.

1-a trimestro 1974 – 5-a "La Informilo" (8 paĝoj)

 • Invito al la 59a universala kongreso en Hamburgo.

 • Naskiĝo – Daniel naskiĝis en la hejmo de André kaj Masako Grossmann. Anoncis la eventon la "granda" fratino Katia.

 • Aktiveca raporto – La antaŭan jaron, ni havis 111 membrojn, nun 112. La ĉefa grupo estas en Strasbourg kun 40 membroj. En aliaj urboj ekzistas grupoj ne-oficialaj: Nancy (16 anoj), Mulhouse (10), Colmar (6), Bar le Duc (5), Epinal (4),.Po 2 publikaj kursoj okazis en Strasbourg kaj Nancy, 1 en Epinal, 1 en Bar le Duc, lerneja kurso en Vittel. Perkoresponde ni sendis 31 komunikojn, ni respondis 170 informpetojn, aliĝis 53 gelernantoj. Nia federacio vaste partoprenis la opinio-sendon de UFE, por kiu ni kolektis 414 respondojn. En la Hingrie okazis nia jam kutima renkontiĝo kun 20 partoprenantoj. Federacianoj partoprenis diversajn esperanto-aranĝojn: eŭropa kongreso en Luksemburgo, U.K. en Beogrado,aranĝojn en Lubliana, Primoŝteno,ktp.

 • Strasbourg – nova ekzameno: 10 kandidatoj ricevis la ateston pri lernado.

 • Nancy – 2 kursoj funkcias en la centra junuldomo kun entute 15 gelernantoj, sekve al kampanjo per 10 gazetkomunikoj, 1400 flugfolioj, 600 prospektoj aŭ enketiloj, 75 afiŝoj, 2 anoncoj en la loka radio. Televida elsendo: sekve al komunikoj al ORTF, la regiona televido filmis dum duonhoro la kursojn (ĉiujn gelernantojn de ambaŭ kursoj kune). Post klarigo de la gramatiko de Esperanto kaj respondo al intervjuo, ni prezentis rektmetodan lecionon per la junulkurso. La elsendo, la 12an de decembro daŭris preskaŭ 10 minutojn. Pli ol 100 personoj en Nancy alparolis la respondeculon post tiu tre spektata elsendo, kaj 2 informkunvenoj sekvis por respondi al la publika intereso.

 • Perkoresponda kurso – Ni regionskale informis pri ĝi per 50 komunikoj al la regiona gazetaro. La plej multaj komunikoj ne aperis, kaj tamen venis entute 240 informpetoj, el la komunikoj aperintaj kiel el la rezulto de la opinio-sondo, kaj aliĝis 20 gelernantoj.

 • Vizitantoj en Nancy – Dank'al la ebleco tranokti en la junular-hejmo, 4 gesamideanoj el Baugé vizitis nin la 2an de aŭgusto, kaj gesinjoroj Hermann Sĉmid el Aùgsburgo (Germanio) la 10 an de septembro. Tiuj vizitoj rezultis el anonco pagita de la turisma ofico en la jarlibro de UEA.

 • Bar le Duc – La grupo strukturiĝis, malfermis poŝtĉekkonton, eldonis membrokartojn. Pol Denis gvidas 8 gelernantojn en la kolegio. La monata kunveno okazas ĉiun 2an ĵaŭdon.

 • Epinal – S-ro Bergerot gvidas ĉiusemajne 2 kursojn: unuagradan kun 4 lernantoj, progresigan kun ankaŭ 4.


2-a trimestro 1974 – 6-a "La Informilo" (10 paĝoj)

 • Raporto pri la 33a kongreso de l’Orient-Franca federacio, la 17 an de marto 1974....Raportas André Grossmann. La ĉi-jara kongreso okazis en Mulhouse, kie en la restoracio «A l’Agneau d’Or» kunvenis ĉirkaŭ 40 personoj. Ilin bonvenigis per kelkaj salut-vortoj s-ro Lienhardt la vic-prezidanto. Poste la prezidanto J.P. Colnot malfermas la kongreson dezirante al ĉiuj bonvenon, ĉefe al niaj germanaj amikoj, kiuj jam dua-foje partoprenas niajn kongresojn, kaj al la novaj lernantoj de niaj kursoj, kiuj unua-foje ĉeestas niajn laborojn. Poste li legas kelkajn salut-leterojn ricevitajn. S-ro Grossmann prezentas la agad-raporton de la jaro 1972-73. S-ro Colnot kompletigas ĝin per la plej lastaj ciferoj. Li atentigas la ĉeestantojn, ke la diferenco inter la membro-nombroj de 1972 kaj 73 (111 kaj 112) ne estas nur unu plia membro, sed ni perdis 31 membrojn kaj gaĵnis 32 novajn. Inter la perditaj membroj, forpasis s-ro Heintz (Strasbourg) kaj f-ino Rihn (Mulhouse), honore al ili ni silento-staras. Por la nuna jaro ni jam havas 87 membrojn, inter ili 15 novajn, kaj 98 abonantojn al «La Informilo». Ĉi-tiu raporto estas unuanime aprobita. S-ro Colnot ankaŭ prezentas specialan raporton pri nia bulteno «La Informilo». Ĝi estis unue, komence de 1973, eldonita en Nancy, sed ekde la tria numero, tuj post nia last-jara kongreso, s-ro Denis prizorgis en Bar le Duc, la eldonadon de la du unuaj paĝoj. Pro la bonaj rezultoj kaj favoraj kostoj la sekvantaj numeroj estis kaj estos tute eldonitaj en Bar-le-Duc. S-ro Colnot ankaŭ klopodis por peti la agnoskon de nia bulteno ĉe «Commission Paritaire de Presse» sed vane, tiu agnosko estis malakceptita. S-ro Bourdeaux malkonsilis reagi al tio, ĉar tio povus endanĝerigi la agnoskon de aliaj Esperanto-bultenoj, interalie de "Franca.Esperantisto". Neniu regiona bulteno posedas la agnoskon. Ĉi-tiu raporto estas unuanime aprobita krom unu sindeteno. S-ro Chapellier prezentas du kas-raportojn, la unuan pri la spezoj faritaj por la eldonado de "La Informilo" dum la jaro 1973; la dua estas la ĝenerala kas- raporto de nia federacio. Ĉi-tiu estas tre bonfarta, ĉefe pro malavaraj donacoj. Ambaŭ raportoj estas unuanime aprobitaj. La kongreso ankaŭ decidas denove donaci 200 F al la fonduso domo de UFE. Raportoj el diversaj urboj estas prezentitaj de la koncernaj aktivuloj. S-ro Zipfel raportas pri Strasburgo, kie ekestis nova komitato, kiu elektis honorpresidanton, s-ron Habermehl. En la liceo Lucie Berger, s-ro Zipfel gvidas kurson, kies organizo estis iniciatita de ne-esperantista organizo; tre sekvinda ekzemplo! Sro Denis raportas pri Bar-le-Duc, kies grupo estas oficiala jam de 20 jaroj kaj eĉ eldonas membro-kartojn. Per pet-leteroj tiu grupo kolektis donacojn inter la eminentuloj aŭ simpatiantoj el la urbo. Aliaj aktivuloj raportas, respektive: s-ro Lienhardt pri Mulhouse, s-ro Bergerot pri Epinal, s-ro Cuené pri Colmar. S-ro Colnot siavice prezentas tre ampleksan raporton pri Nancy kaj pri la perkoresponda kurso. Tiuj raportoj jam parte aperis en «La Informilo».

Intertempe alvenis Ges-oj Coulon, el la Federacio Bourgogne Franche-Comté. Ges-oj Pytloun, ĉehaj, samideanoj loĝantaj en Svislando. Ili estas varme bonvenigataj.

Poste, la kongreso devas renovigi trionon de la komitato. La mandato de la 4 jenaj komitatanoj finiĝis: s-roj Bergerot, Denis, Knecht kaj Lienhardt. Nur s-ro Knecht ne rekandidatiĝis, estas petataj novaj kandidatoj. S-ro Colnot profitas la okazon por antaŭ sciigi al la kongresanoj, kiaj estos la problemoj de la komitato. S-ro Chapellier estas jam de pli ol 36 jaroj nia kasisto. Dum la jaroj 1950 li eĉ funkciis sola kiel sekretrario-kasisto. Sed nun li tamen laciĝis kaj rajtas emeritiĝi de sia posteno. Akceptas anstataŭi lin s-ro Grossmann, kiu estas nun sekretario. Tial ni devos trovi novan sekretarion aŭ prezidanton. Je la nomo de la Federacio s-ro Colnot dankas al s-ro Chapellier pro lia multjara, kuraĝa, afabla, sindonema agado por esperanto kaj por nia federacio kaj trans-donas al li simbolan donacon, verkaĵon de Raymond Schwartz. Sin prezentas kiel nova kandidato dr Voltz el Epinal. Ĉiuj kandidatoj estas unuanime elektitaj. Laŭvice oni pridiskutas la diversajn raportojn de UFE. Oni varme aprobas la ĝeneralan administradon de la nacia asocio kaj konsideras kiel gravan paŝon la akiron de la nova sidejo en Parizo. La voĉ-donado por la raportoj de UFE kaj por la elekto de la UFE-komitatanoj okazas skribe. Ĉiuj raportoj estas aprobitaj preskaŭ unuanime. Sro Cuené estos nia delegito por la nacia kongreso en St Etienne. Diversaj proponoj estas faritaj por nia venontjara kongres-urbo. Sro Colnot aparte proponas Staffelfelden, kie s-ino Tarantola, kies edzo estas direktoro de la tiea junuldomo, jam faris diversajn klopodojn por eventuale tie organizi nian ĉi-jaran kongreson, se en Mulhouse ne estus estinta ebleco ĝin organizi. Sed ĉar fin-fine nia kongreso tamen povis okazi en Mulhouse, la klopodoj de s-ino. Tarantola fariĝis vanaj. Tial, por ne perdi tiujn klopodojn, la propono de sro Colnot estas unuanime akceptita. En sia salut-letero s-ino Tarantola konfirmas al ni, ke la junuldomo estas preta akcepti nin por nia venont-jara kongreso. Ĝi do okazos en Staffelfelden, kiu troviĝas je 10 km de Mulhouse. S-ro Colnot ankaŭ komunikas peton de la federacio de «Bourgogne Franche-Comté», kiu ŝatus aperigi siajn proprajn informojn en «La Informilo» sur du paĝoj. Post diskutado tio ŝajnas ebla, nur necesas solvi praktikajn problemojn.Post la komuna tag-manĝo la nova komitato kunvenas por elekti sian estraron, la nova estraro estiĝas jene:Prezidanto: S-ro Jean Paul Colnot-(Laxou) - Vic-prezidanto: S-ro Albert Lienhardt-(Mulhouse) - Sekretario: S-ro Marcel Bergerot-(Epinal) - Help-sekretariino: F-ino Anna Jacquot-(Epinal) - Redaktoro de «La Informilo»: S-ro Pol Denis-(Bar le Duc) - Kasisto: Sro André Grossmann-(Illzach) - Help-kasisto: Sro Jean Chapellier-(Jarville).

 • La federacio malfermis poŝtĉek-konton, lige kun la elekto de la nova kasisto.

 • Ekzameno dum la kongreso: 3 kandidatoj sukcesis.

 • Opinio-sondo: interkonsente kun s-ro Saudian-Rousseau, vicprezidanto de UFE, ni anoncis daŭrigon de la opinio-sondo ĝis la fino de 1973. Sed Franca Esperantisto ne aperigis la senditan komunikon kaj UFE entute ŝajnis seninteresiĝi. Ni estis do la sola federacio, kiu daŭrigis la opinio-sondadon! Ĉar temas samtempe pri informado pri Esperanto, ni plu daŭrigas ĝis la 1a de junio 1974.

 • Strasburgo – S-ro Zipfel estas nun prezidanto de la grupo, s-ino Grampp sekretariino, s-ino Stahlberger kasistino. Jam la 2an jaron «Association Féminine Sociale Evangélique» el Bas-Rhin petis nin organizi Esperanto-kurson en Collège «Lucie Berger», s-ro Zipfel gvidas tiun kurson kun 8 partoprenantinoj. Progresantan Esperanto-kurson gvidas s-ro Barido en «Ecole d’Application», kvartalo Rotterdam. Regulaj kunvenoj okazas la 2an mardon de ĉiu monato.

 • Ste-Marie-aux-Mines (68) - Nova klubo kun 6 membroj kreiĝis en la liceo, sekve al iniciato de s-ro Miquel, vic-direktoro de la liceo. La junaj membroj serĉas kontaktojn kun samaĝaj gejunuloj.

 • Nancy - Parolaj kursoj. Kiel planite 2 informkunvenoj okazis la 14an de januaro en liceo J. Callot (Vandoeuvre les Nancy). Ĉeestis ĉirkaŭ 80 gelernantoj. S-ro Etienne lingva instruisto en tiu liceo, organizis poste plurajn informadojn pri Esperanto en la kadro de la 10% da liberaj programoj. Bedaŭrinde regula kurso ne povis okazi sed kelkaj liceanoj lernas perkoresponde. Alia informkunveno okazis en «Centre social Beauregard», la 25an de januaro. Kurso kun 3 gelernantoj regule okazas ĉiuvendrede. En la centra junuldomo, 2 kursoj daŭre funkcias, restas 9 gelernantoj el 15. Perkoresponda kurso: 280 personoj ĝis nun petis informojn. 50 aliĝis al la kurso, gvidataj de 17 instruantoj.

 • Bar le Duc - La grupo regule kunvenas. Libro-vendistino en la urbo konsentis afable pruntedoni al ni grandan parton de montro-fenestro en sia magazeno por aranĝi dusemajnan «ekspozicion» pri Esperanto-lernolibroj. Estis decidite prokrasti tiun amikan servon ĝis la venonta lernejjaro, en oktobro, epoko pli favora al eklernado de la lingvo. La stoko de membrokartoj por simpatiantoj rapide elĉerpiĝas. La grupo proponis, helpeme al la federacio, enbanderoligi surloke kaj enpoŝtigi la venontajn «La Informilo»-jn.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   55


Elŝuti 2.03 Mb.

 • Grosmann
 • Zipfel . Epinal – 2a grada kurso gvidata de s-ro Bergerot
 • Chapellier
 • Grampp
 • Grossmann
 • Colnot
 • 4-a trimestro 1973
 • Canus
 • 2-a trimestro 1974
 • Lienhardt
 • Heintz
 • Denis
 • Zipfel
 • Cuené

 • Elŝuti 2.03 Mb.