Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo8/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23

Agadraporto 1992 de l'orient-franca Esperanto-federacio - La federacio vivas ! Tion pruvas la multnombraj lokaj aranĝoj de niaj grupoj (pri kiuj vi povis legi dum la jaro en «La Informilo») kaj la reguleco de niaj staĝoj semajn-finaj. Sukcesis la printempaj staĝo kaj ĝenerala asembleo en Villers-les-Nancy, organizitaj de Madeleine Roux, Partoprenis la pola aktoro Jerzy Fornal. Sukcesis ankaŭ la aŭtuna staĝo en Hettange-Grande, organizita de Catherine Gallego, kun la partopreno de profesoro Maitzen el Vieno. Jam survojas la 35-a staĝo kaj ĝenerala asembleo en Haguenau, prizorgataj de Odette Scheidel. La federacianoj ankaŭ atentigis, ke ilia ligilo, «La Informilo», iĝas pli kaj pli interesa. Jen la rezulto de la konstanta laboro de la ĉefredaktoro, P. Denis. Plu prizorgas la perkorespondan kurson Jean-Paul Colnot, kiu gvidas tutan skipon da korektantoj. Saman regulan laboron daŭrigis dum la tuta jaro la respondeculo de nia libro-servo, Roger Degrelle, helpata dum la staĝoj de s-ino Colnot, Ŝajnas, ke niaj federacianoj estas legemaj, laŭ la nombro de la venditaj libroj. Dank'al la rikoltita profito, la federacio povis eldoni duan libron. Temis ĉi-foje pri originala rakontaro de nia federaciano Jean-Louis Claudel, el Bruyeres: «Avo Fungo kaj aliaj rakontoj». La eldono estiĝis dank’ al la klopodoj de Edmond Ludwig kaj la pri-informatika talento de André Grossmann. Ĉi-lasta zorgis krome pri la kontoj de la federacio, same perinformatike, helpe de la propraj maŝinoj kaj mem ellaboritaj programoj. La financoj estas sanaj kaj ebligas nun pli vastan informadon ekster la movado. Kunlabore kun UFE, nia federacio dissendas ĉiun duan semajnon, “La lettre de l’Espéranto” al radioj, televidoj, gazetoj kaj lernejaj dokumentejoj. Pri la dis-sendado zorgas Roberto Kueny. Ankaŭ «La Informilo» nun atingas tiujn adresojn. Por la inform-petantoj, ĉefe pri la perkoresponda kurso, la federacio aĉetis restantan stokon de la speciala numero de «Esperanto actualités», titolita «ils apprennent l’espéranto, la plus facile des langues vivantes». Krome, la federacio rajtos represi ĝin se necesos. Sume: aktivaj komitatanoj…ĉu ne ?. . . . raportis Edmond Ludwig, prezidanto kaj Catherine Gallego, sekretario


  • Diversaj raportoj - du paĝa raporto de André Grossmann pri postkongreso en Sankta Petersbourgo, en aŭgusto, post la SAT kongreso en Kaŭnas ( Litovio).

Raporto de André Wagner (Dieuze) kaj Odette Scheidel (Betschdorf) pri la mondkongreso de esperantistaj handikapuloj en Frantiskovy Lazne (Ĉeĥoslovakio). Interesatoj povas sin turni al A. Wagner, 16, rue Noblemaire-57260 Dieuze.

1-a trimestro 1993 – 81-a "La Informilo" (26 paĝoj).

  • Angulo de la prezidanto – La angulo estas pli anguleta ĉifoje! Mi ne volas sufoki vin per lavango da vortoj! Tiun loketon en nia pli kaj pli interesa "La Informilo" mi uzu por mallonga mesaĝo al ĉiuj niaj aktivuloj, dirante al ili: ne perdu vian tempon per argumentado, sed agu kaj sciigu pri via agado, ĝis venos la momento, kiam la kontraŭuloj kaj la indiferentuloj miros pri niaj atingoj. Jam mi aŭdis nekonatajn firmajn opiniojn de tiaj mirantoj sur la ondoj de niaj naciaj radiostacioj. Ni suras la ĝustan vojon! Ade pluen! Edmond Ludwig.
  • NancyKursoj: la unuagrada kurso regule funkcias (ĉiumerkrede je la 19-a). La gelernantoj jam preparas la unuan leteron al korespondanto(j). ĵaŭde, nun je la 18-a horo, funkcias alterne duagrada kurso dufoje monate, triagrada unufoje monate, kaj konversacia rondo unufoje monate. Tiuj konversacioj ĝis nun temis pri la ĝenerale plej ŝatata temo por ĉiuj: la ferioj. Do, Henriko rakontis al ni pri vojaĝo en Bulgario (dum kiu oni ŝtelis lian aŭtomobilon, ĉiujn pakaĵojn kaj aŭdvidan kameraon… Li feliĉe retrovis la aŭtomobilon… sed ne la ceteron!). Daniela pri Prago, kaj Rolando pri vojaĝo al Kenjo. Ilustris la rakontojn ĉu poŝtkartoj, ĉu fotoj, ĉu filmo. Dum la Zamenhof-vespero Jopo prezentis diapojn pri Bretonio kaj lastaj esperantaj ekskursoj. Ni planas lerni kantojn ek de marto. La posttagmeza kurso de 3-a grado povis funkcii dufoje sed ĝi ĉesis ĉar estis malfacile regule kunvenigi la 3 interesatojn. Por la venonta jaro estas planata kurso nova, triagrada, eble sabate sed pli certe lunde posttagmeze, al kiu povos veni ankaŭ perkorespondaj gelernantoj el la proksimaj departementoj. Pluraj ŝajne interesiĝas… - Sabataj staĝoj en Nancy: Post nova enketo al ĉiuj interesatoj, fine 3 aŭ 4 personoj estus venintaj al 2a-grada staĝo. Do ne sufiĉe por ke tia staĝo povu funkcii dum 6 ĝis 8 kompletaj sabatoj. Ni rezignis. - Zamenhof-vespero: la vespera festeto dediĉita al la memoro de Dr Zamenhof okazis en Nancy la 18-an de decembro. Ĝi kunvenigis 18 personojn, kiuj ĝoje komune manĝis, trinkis kaj poste kompreneble iom kantis – eĉ “La Esperon”- (post trinkado ĉio eblas!). - Perkoresponda kurso: Kvankam ni povis nun kontroli la aperon de 15 komunikoj (el 42 senditaj…) al la regiona gazetaro, la informpetoj malmultas, kaj same la gelernantoj! Ĝis la komenco de februaro aliĝis nur 8 perkorespondaj gelernantoj. El ili, unu lernantino jam atingis la finon de «M11» (kaj tuj aliĝis al «M 12»): F-ino Marie-Agnès Mallinger en Bar le Duc (gvidita de Pol Denis). El la gelernantoj de la 2 antaŭaj jaroj, nun finlernis «M 12» kaj aliĝis al tria grado s-ro Armand Hubert, 57200 Sarreguemines (gvidita de s-ino Busser) kaj s-ino Michèle Nardi, 54830 Jarny (gvidita de s-ro Degrelle).

  • Strasbourg - Nia redakcio ricevis ekzempleron de loka inform-bulteneto, titolita «L’Etoile du Rhin» (nova serio, n 1), prizorgata de B Aunis. Ĝia enhavo tutsimple aludas aktivaĵojn (antaŭ la 2-a mondmilito…) de iu forpasinta samedeanino. Tiu sendaĵo estas fakte la sola vivsigno de niaj tieaj samideanoj. Ni tamen menciu, ke fidelas al niaj staĝoj Jacqueline Lepeix kaj Jacques Roux (el Illkirĉ). – Nekrologo: Forpasis en Strasburgo, la 19-an de februaro, nia kara samideanino Jeanne Oehri. 96-jara. Multaj el ni memoras pri ŝi. Ŝi regule partoprenis ĉiujn niajn federaciajn kongresojn kaj la printempajn renkontiĝojn en la Hingrie (en la praa epoko, kiam ankoraŭ ne ekzistis niaj staĝoj). Plurfoje ŝi regalis nin per la diapozitivoj, kiujn ŝi fotis dum feriadoj en mediteranea klubo. Ŝi estis enterigita la 24-an de februaro. Ŝi petis nek florojn nek kronojn sed se eble donacojn al «fédération des malades et handicapés de Neuhof», en kies domo ŝi pasigis siajn lastajn jarojn. Ŝi restis vigla kaj en ege bona mensa stato ĝis la fino. Ŝi plu vivos en niaj memoroj.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • 1-a trimestro 1993

  • Elŝuti 0.61 Mb.