Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo6/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Nova prospekto en esperanto pri Nancy. Nova kolora prospekto do aperis kiel anoncite en la lasta "La informilo". Bonvolu peti ĝin skribante al :turisma oficejo, 14, Place Stanislas, 54000 Nancy. Ĝi estas senpaga. La aludita T. O. estas kontenta pri la ĝisnuna rezulto; jam venis nombro da petoj sed kvazaŭ ne el nia regiono. Tiu inform–prospekto aperis precize la 15-an de julio. Bedaŭrinde la unua paĝo restis senŝanĝa… kun franca teksto «Nancy historique». . sed ĉiuj aliaj paĝoj estas en Esperanto! ("historia Nancio" aperis poste en 2-a eldono). Komunikis J. P. Colnot


4-a trimestro 1992 – 80-a "La Informilo" (40 paĝoj)
  • angulo de la prezidanto - 80 numeroj, aŭ 20 jaroj! Nia moderna epoko privilegias la punktan eventon, la sensacian novaĵon; diknigras la titoloj sur la frontpaĝoj de la gazetoj, kaj por informi aŭ distri la legantojn skribas profesiuloj pri komunikado. Ankaŭ la esperanto-gazetaro profitas tiujn novajn konojn por disvastigo de novaĵoj, eĉ se la profesiuloj ne abundas en niaj rondoj. Tamen nia legantaro federacia certe konstatis, ke la ĉefredaktisto de «La Informilo» ĉi rilate aparte talentas. Ofte post tuja tralego de la ricevita «La Informilo», mi ne povis rezisti la emon, komplimenti lin kelklinie pro la «produkto» (laŭ la nuna komerca terminaro)! Sed talento ne sufiĉas ! Ni konsciu, ke nia federacia ligilo ne ekzistus sen amaso da persista kaj formika laboro. Ankaŭ tio, mi eĉ emfazus, ĉefe tio garantias al ni ne nur interesan, sed ankaŭ regule aperantan bultenon. Ŝerce, (ĉu Pol Denis povas vivi sen ŝercoj?), li ofte paroligis iun lian avinon, kiu, je l’ momento de la matenmanĝo, kiam li estis knabeto, avertis lin ankaŭ ŝerce: «Pol, pas de tache quotidienne… sinon avec le petit ĉapeau!». Mi remetu la ŝerce forlasitan supersignon, ĝuste por akcenti lian «tâche quotidienne»! Li estu modelo por la juna esperantistaro, modelo de persistemo kaj laboremo, sed ĉiam kun bonhumoro, eĉ humuro! En la nomo de ĉiuj koran dankon, Pol! Edmond Ludwig

Jen oportuna momento por intervjui nian redaktanton Pol Denis: =E. L. «Pol, kiel vi iniciatis la aperigon de «La informilo»? =P. D: Fakte la bulteno jam aperis post la dua mondmilito, tiam presite kaj laŭ malgranda formato dank’ al s-ano Fondrillon, poŝtoficisto, kiu uzis (ĉu «oficiale»?…) la maŝinon de la entrepreno. Post lia emeritiĝo zorgis pri plua eldono s-ano Chapelier, kiu «stenciligis» la ligilon. Mi «heredis» la laboron simple pro emo al redaktado kaj pro konscio, ke gravas surloka federacia bulteno. Konficence, la tiama – kaj daŭranta! – dinamismo de Jean Paul Colnot forte impresis kaj stimulis min! Naskiĝis la numero 1 de la «nova serio»… =E. L: -certe interesus niajn legantojn la teknika flanko de via laboro. =P. D. La skemo estas relative «klasika». Presendaĵoj aŭ presindaĵoj! – atingas min poŝte (raportoj de kluboj aŭ de izolitaj aktivuloj, kalendaro de la eventoj, gazet-eltondaĵoj, ktp). Mi unue kompilas ilin, provizore flanke lasas kelkajn kaj komencas la tajpadon. Sin sekvis sur mia skribotablo simpla tajpilo, maŝino kun «globetoj» kaj finfine elektronika tajpilo kun ekrano kaj «lekantoj» por diversaj liter-tipoj. Ĝi ebligas nete enkadrigi la tekstojn kaj variigi la prezentadon. Dum la 2-a fazo, multe pli temporaba – sed vere interesiga- mi «makedumas». t. e. mi pripensas kaj prilaboras la aranĝon de ĉiuj tekstoj sur ĉiu paĝo… Ĉi-tie ludas gravan rolon liniilo, ortilo, mezurilo… kaj skrap-gumo! Mia ĉefa «helpanto» tamen estas plej moderna foto-multobligilo kun «zoom-sistemo» (por pli-aŭ malpligrandigi la tajpitaĵojn. Mi menciu la tiel nomatajn «transigeblajn literojn», al kiuj oni ŝuldas estetikajn titolojn. Starigas etan problemon la gazet-eltranĉaĵoj, kies formato de la kolumnoj neniam taŭgas! Mi do tranĉas, algluas…, malgluas -, obeante al la formato postulata de la paĝo. Poste, OCCE (Office Central de Coopération à l’Ecole) presas la originalojn kaj liveras al mi 3500/4000 foliojn, kiuj devas esti «dis-kaj reordigitaj». Tiamaniere ke la numeroj de la paĝoj sin sekvu racie! (longa laboro en kiu partoprenas eksteraj manoj…). Ni atingas la momenton de la «dorso gluado» (po 500 folioj samtempe). Intervenas specifa glu-pasto kaj varmiga lampo (infra-ruĝaj radioj). Jen la fina enhejma tasko: apartigi ĉiun bultenon el la dors-gluitaj rismoj. Finfine kunvenas sindonemaj klubanoj por bendigi kaj klasi laŭ departement-kodoj… Simpatia etoso menciinda. Ufo! Plenumita! = E. L: Kiujn malfacilaĵojn vi kelkfoje frontas? =P. D:- Sincere dirite mi ne vidas… almenaŭ teknik–vidpunkte. Se estiĝas kelkaj, mi-mem kulpas! =E. L: Certe ne mankas al vi iu amuza anekdoto… =P. D: Koncerne mian konkretan laboron, jes! kelkfoje mi daŭre tajpas sen okulumi al la ekrano kaj subite konstatas, ke la karbon-rubando estas eluzita jam de pluraj linioj!… Mi aludu ankaŭ la «koboldojn», kiuj kulpas (?) pri tajp-eraroj, okazigante fuŝan uzon de lingvo-reguloj! Iufoje mi algluis la dekstrajn flankojn de la paĝoj… Alifoje falis teren la tute ordigitaj folioj! mi bezonis preskaŭ unu horon por re-ordigi ĉion! Amuzige, ĉu ne? fakte iom poste mi senbride ridis dediĉante al mi oportunajn «birdo-nomojn»!! Malpli plezurigis «anekdotoj»: grava, kvazaŭ insult-letero de «eminentulo», al kiu tute ne plaĉis desegnaĵo de ponto unuigante okcidenton kaj orienton… «La tieaj esperantistoj estas fi-politikistoj! Kun ili ni ne devas havi ian rilaton!». Humura desegnaĵo de Zamenhof elirante el sia tombo por protesti kontraŭ la «rasismo» (samspeca!) kolerigis iun leganton kiu rompis sian abonon! =E. L: Ĉu vi havas projektojn por la 20 venontaj jaroj? =P. D: Tro da! Prialudi ilin tedus niajn legantojn ! mi menciu tamen unu : prepari belaspektan “Informilo”-n por la numero 109 : unua trimestro 2000 ! …kun reliefaj kolor-fotoj. . . kaj specifa pres-arto, kiu ebligus al ĉiu ne-vidante ŝovi ĉiun paĝon en aparaton por aŭsulti ĉiun tekston. . . “

  • Nancykursoj. La nova kurso por komencantoj startis la 7-an de oktobro kun 5 gelernantoj. Poste 2 pliaj aldoniĝis. Senprobleme nun ni iras nian vojon… la 2a-grada kaj 3a-grada kursoj ek de nun okazas ĵaŭde sed kun nova horaro: de la 18-a ĝis la 19a30. Dufoje monate 2a-grado kaj konversacio (kaj eble kantoj). Krome ni provas ankoraŭ funkciigi alian 3a-gradan kurson vendrede posttagmeze (de la 15a30 ĝis la 17-a), 2-foje monate. Nova turisma prospekto pri Nancy. Mi memorigas, ke ĝi estas kolora… kaj senpaga! Mendu ĝin al la turisma oficejo. La unua eldono – 1000 ekzempleroj - ĵus elĉerpiĝis. La 2-a tuj aperos. Multaj mendoj venis el eksterlando aŭ el cetera Francio, neniu el nia regiono…Perkoresponda kurso. Depost aŭgusto ni dissendis 42 komunikojn al la regiona gazetaro! Mi povis kontroli la aperon de nur 9… Ĝenerale nun la alzacaj gazetoj sufiĉe regule enpresas, sed sub tre resumita formo. Sekve la komunikoj estas kvazaŭ nerimarkeblaj. Entute mi ricevis 31 informpetojn, el kiuj rezultis 7 aliĝoj al la parola kurso kaj nur 4 al la perkoresponda. Mi memorigas, ke novaj afiŝoj (eldonitaj de «la Poŝto») kaj prospektoj (eldonitaj de «Telecom») estas je via dispono por diskonigi la perkorespondan kurson kun eventuala aldono pri via propra parola kurso. Sabataj staĝoj. Entute enskribiĝis 9 personoj por 2a-grada kurso kaj 4 por 1-a grada. La 11-an de oktobro ni dissendis cirkuleron al ĉiuj por peti konfirmon kaj mi provis varbi kelkajn pliajn. Ve, nun (5-an de novembro), nur 6 personoj sciigis sian konfirmon por la 2a-grada, neniu pri la unua. Ĉu tiuj staĝoj funkcios? Lastminute: ĉar nur eble 3 aŭ 4 personoj certigis sian partoprenon, tiuj staĝoj ne okazos. Raportis J. P. Colnot.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • 4-a trimestro 1992

  • Elŝuti 0.61 Mb.