Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo4/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

33-a staĝo, en Villers les Nancy – Ĝi okazis en "maison de l'Asnée" la 28/29-ajn de marto 1992. Partoprenis preskaŭ 80 personoj.

Photo 73


Okazis 4 kursoj: A (R. Kueny per M10), B (J. P. Colnot per M11), C (R. Triolle per "la blinda birdo"), D (E. Borsboom: originala literaturo en Esperanto). . El la leterkesto: "Mi ĉeestis la staĝon, de Villers. La unuan tagon, dekduo da gelernantoj progresantoj kunvenis en la klaso B. Post la prezentado ni komencis atente labori kun nia instruisto. Demandoj kaj respondoj sin intersekvis, interrompitaj de kelkaj paŭzoj. Du sinjorinoj aliris alian kurson, ĉar ili ne trovis sufiĉe interesa la re-lernadon… Ni laboris ĝis la deksesa. Proksime estis librejo kaj loterio. Vespere, en la manĝejo, la etoso estis amika. La konversacioj en Esperanto devigis nin paroli…Tio estis instruiga! Post la vespermanĝo, la pola mimartisto Jerzy Fornal estis tre aplaŭdita pro sia bonega spektaklo. La duan tagon, samritmaj kursoj. Dum tiuj horoj la Metodo 11 uzata, permesis al ni relerni la junul-kurson ĝis la leciono de la akuzativo. Konklude: gelernantoj ne hezitu veni al semajnfina staĝo! Tio-ĉi estas interesa kaj oni renkontiĝas kun gekamaradoj. " Skribis Odeta.

"Nia simpatia amiko Roberto Kueny gvidis tiun kurson. Nur ses gelernantoj partoprenis: tri knabinetoj (Karola, Odila, Lucia), unu juna Brazilanino, Rahel kies edzo (kuracisto) plibonigas de post du jaroj siajn talentojn en Colmar. Ankaŭ du «iom malpli junaj ge-uloj» ĉeestis: mia edzino Lucienne… kaj via servisto Henriko! Kvantan mi ne estas vera komencanto mi ŝatis la etoson intiman de tiu kurso. Roberto tre agrable miksis ŝercojn kaj seriozecon, tiel ke la tempo pasis tro rapide! Dankon al la organizantino, Madeleine Roux, kaj al Roberto! " skribis Henriko

"Post la alveno, l’unua angoro de aktoroj en esperanta medio esta la malkovro de la salono en kiu ili rolos. La minimumo estis ĉi-foje garantiita: scenejo kaj ŝtupbenkoj por la publiko, malofta minimuma ludkonforto por esperantistaj aktoroj! Pri la resto zorgis Jerzy Fornal mem, post rapida esploro de la staĝeja meblaro: sufiĉis antikva salonotableto kaj ligna kofro por kompletigi la de li kunportitan dekoracion, inkluzive la lumigilojn. Kaj jen pretis la Mozarta ĉambreto por interpreto de «Wolfganger1» de Gunner Gallmö. La teatraĵo koncernas «…baraktadon, bataladon de genia artisto kontraŭ konservativismo kaj tradiciismo en la muziko. Ĝi prezentas ankaŭ indiferentecon de pluraj el la regantoj, el la aristokrataro koncerne tion novan, kion li prezentis. Ĝi enhavas momentojn el lia drama vivo, dum kiu ĉi geniulo estis devigata barakti kun malfacilaĵoj de la ĉiutaga vivo por vivteni sin kaj sian familion». Jen la resumo de la aŭtorino legita antaŭ la spektaklo, tiel ke ankaŭ la komencantoj povis sekvi pli facile, des pli ke la elparolo estis tiel klara kaj preciza, ke ankaŭ ili devintus kompreni la tekston. Krome horloĝpreciza aktorado perfekte alternis kaj kongruis kun la tem-ilustra muzika akompano tra la verkaro de la majstro. Jam la sperta mimo travideblis en «Wolfgangerl» kaj sin plene liberigis en du malgrandaj pecetoj: « la ŝnurdancanto» kaj la «Iluziisto», antaŭ ol senbridiĝi dum la «Granda koncerto»! Dum tiu majstra prezentado eĉ la ĉeestantaj palvizaĝuloj"* - nun senigitaj de la lingva baro - ĝuis la spektaklon, kion atestis la fina aplaŭdo. Jen profesia laboro! Ni deziru al Jerzy Fornal sukceson tra sia turneo, eble eĉ ekstere de la esperanto-publiko. Skribis Edmond Ludwig

(*"palvizaĝulo" signifas "ne-esperantofono", laŭ fama ŝercemulo en nia federacio. )

"Ceestinte la praktikan staĝon en Villers-lès-Nancy mi ne bedaŭras tiujn du pasintajn tagojn en bona etoso, kaj tie ni havis okazon perfektiĝi Esperante. Unue mi estis kontenta renkonti malnovajn geamikojn kiuj estis lernintaj kiel mi dum stageto gvidita de sinjoro Colnot la lastan jaron, kaj evidente dank’ al tiu staĝo mi konatiĝis nun kun ankoraŭ pli da aliaj geamikoj, dum aŭ ekster la kursoj, aŭ dum la komunaj manĝoj. Koncerne la kursojn dudeko da ĉeestintoj elektis kiel mi la kurson por la praktikantoj, animatan de Renée Triolle pri la fama romano de Nemere. «La blinda birdo». Tio estis tre interesa; bedaŭrinde mi ne povis legi tiun libron antaŭe. Estas vera rakonto pri subpremo. Du verkistoj renkontiĝis; la unua estas blankulo, la alia nigrulo. La blankulo volas iri al Suda Afriko por liberigi nigrulojn de la diktatora respubliko. Mi sendube legos tiun libron kun granda intereso. Por la estonta staĝo mi mendos al sinjoro Roger Degrelle ĉion, kion mi bezonos por pli bone labori per antaŭa studado de la libro. Vespere estis vere granda entuziasmo kun Jerzy Fornal, kiu interpretis la vivon de Mozart kun granda talento. Ĝis la venonta staĝo!" skribis Eliane.

  • Ĝenerala kunveno de la federacio – Villers les Nancy - Malfermo je la 14a10, far la prezidanto E. Ludwig. Ĉeestas 14 personoj. Enkonduka raporto far la prezidanto. La prezidanto salutas la membrojn dirante ke li estas feliĉa pro tio, ke la homoj laboras memstare en ĉiuj grupoj de la federacio… permesante al li certagrade «ripozi»! Alvoko al iuj postemuloj por rapidigi oficialaĵojn. Agadraporto (rilatas al la federacio). = Presigado de nova libreto, la dua el la «avo-serio» post la «ronkanta avo», t. e. «la Avo Fungo», verkita de s-ro Claudel, samideano el Vogezoj. = Dissendado de pli ol 600 franclingvaj «La Informilo» - bultenoj (diskutado pri ĝi en la parto «diversaĵoj»). = Organizo de semajnfinaj staĝoj, kiuj venigas ĉiufoje inter 45 kaj 80 personojn. Tiu solvo efikas pli bone ol tiu de la pasintaj kongresoj federaciaj…kvankam la staĝantoj ne ĉeestas amase la «ĝeneralan asembleon» malgraŭ la ne plu organizo de turisma promenado dum la t. n. «A. G. ». = Agado de la grupoj jen «paneo»… ĉar oficiala raporto ne estas en niaj manoj. Ĝi kuŝos en la tuj alvenonta numero de «La Informilo». Ni aldonu ke ĉiuj el ni povis malkovri tiun grup-aktivecon dum la jaro. Ĝi regule aperis en la aludita «La Informilo». Voĉdonado pri agadraporto de la federacio: por: 13 personoj; sindeteno: O; kontraŭ: 1. Financa raporto. Nia samideano Grossmann, kasisto, laŭtlegas la erojn. La tuta financraporto ankaŭ kuŝis en la pasinta «La Informilo». Koncize: en kaso 46. 000 FF; inter ili 18. 000FF da «sikavoj“ (Société d’Investissement à Capital Variable). Pridiskutado en parto «diversaĵoj». Voĉdonado por: unuanime. Libro servo: Enspezoj: 13. 000F, elspezoj: 9. 300F; profito: 3. 700F (en ĝi ĝiro de 1000F al la federacio). Vendo dum staĝoj : 7. 700F (4. 300F en Illzach, junio 91, 3. 400F en Merckwiller, oktobro 81). Voĉdonado: por: 12; sindeteno: 2. Plua pridiskutado en la parto «diversaĵoj». Federacia bulteno: «La Informilo» La redaktoro, P. Denis, havas nenion speciale menciindan… krom fojan malfruon, kiun oni ŝuldas al la presisto (OCCE), superŝutita de laboro sed kiu strebas prilabori nian bultenon laŭpove. Renée Triolle, prezidanto de UFE, kiu ĉeestas kvalite de federacianino, enfazas pri la kvalito de la bulteno. Cetere gratulleteroj atingas la redaktoron dum la jaro. Perkoresponda kurso Tiu ero de la agadoj ankaŭ tre detale aperas en «La Informilo» dank’ al J. P. Colnot. Sendado de 63 artikoloj al la gazetaro regiona. Nur 20 aperis. Eta rezulto, 11 aliĝoj. 4 finlernis «M11». 1 «M12». Iaj komentoj: la perkoresponda kurso ne plu «bone» funkcias nuntempe. Ni proponu do «staĝetojn», kiuj certagrade efikas (10 interesuloj en Nancy kaj 5 en parolata kurso en Mulhouse). Renovigo laŭstatuta de la federacia komitato La mandato de P. Denis kaj F. X. Gilbert finiĝas. Ambaŭ rekandidatiĝas. 6 personoj, povas aliri la komitaton, kandidatiĝas plie Catherine Gallego kaj Jean Luc Thibias. La 4 kandidatoj estas elektitaj unuanime per manleviĝo. Elekto de la nova estraro:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

  • (*"palvizaĝulo" signifas "ne-esperantofono", laŭ fama ŝercemulo en nia federacio. )

  • Elŝuti 0.61 Mb.