Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo3/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

4-a trimestro 1991 – 76-a "La Informilo" (24 paĝoj)


 • Mulhouse - La nuna lernojaro komenciĝis per invito de la frajburga grupo por spekti la 30-an de septembro teatraĵon en Esperanto okaze de la centa datreveno de la fondiĝo de ilia grupo. La teatraĵo «Wolfgangerl» (de Bunnar Galino), pri W. A. Mozart ilustrita per mozarta muziko, estis lerte kaj plaĉe prezentita de la profesia aktoro Jerzy Fornal, de la pola nacia teatro en Varsovio. La laborjaron ni komencis per organizado de unu-taga staĝo, la 5-an de oktobro en la kultur-centro Espace 110 en Illzach. Ni dissendis pli ol 50 leterojn kaj aperigis komunikojn en la gazetoj, sed la sukceso ne korespondis al niaj esperoj. Tia staĝo celas allogi novulojn kaj poste proponi al ili la vesperan kurson por komencantoj, kiel ni jam faris en antaŭaj jaroj. Tamen tiaj unu-tagaj staĝoj jam ne havas tiom da sukceso kaj ni eĉ ne sukcesis starigi kurson por komencantoj. Por ke daŭre ekzistu esperanto-aktiveco en tiu kultur-domo, ni decidis, translokigi la dua-gradan kurson, kiu ĝis nun okazis en Mulhouse, al Illzach en Espace 110. Ĝi okazas tie ĉiu-ĵaŭde de la 18-a ĝis la 19a30, krom dum la lernejaj ferioj. Mi uzas ĉefe la metodon 12 sed ankaŭ okaze aliajn legaĵojn. Krome ni decidis okazigi konversacian vesperon aŭ kunvenon ĉiun unuan mardon de monato je la 18a30 en nia sidejo en Mulhouse. Ĝi ankaŭ estos la okazo por diskuti pri nia agado kaj pri niaj planoj. Unu el niaj planoj estas oficialigo de nia Esperanto-grupo. Tio espereble donos al ĝi novajn fortojn kaj pliajn eblecojn por aktiva partopreno en la asocia vivo en Mulhouse. En la kolegio de Riediŝeim apud Mulhouse gvidas kurson por komencantoj Pierre Mercier. La kurso funkcias kiel libervola ateliero kaj grupigas 6 dekunu-jarajn lernantojn de la sesa-grada klaso. Estas uzata la «Junulkurso» de SAT. La ĉi-jara Zamenhof-festo estis organizita de la frajburga Esperanto-grupo la 7-an de decembro 1991. Ekde la 16-a alvenis la unuaj partoprenantoj en restoracio Akropolis. Entute ariĝis pli ol 50 gesamideanoj ĉefe el la tri landoj: Svislando, Germanio kaj Francio. Tial ĝi ankaŭ rolas kiel tri-landa renkontiĝo. Ni havis la plezuron spekti interesajn skeĉojn en Esperanto kaj pri Esperanto. La frajburga grupo preparis por ĉiuj partoprenantoj donaceton, kiu estis akirebla per lotumado. La 8/9-ajn de februaro 1992 okazos la forumo de asocioj en Mulhouse. La organizantoj enfazis la eblecon inviti najbarlandajn asociojn, tial ni profitis tiun oportunecon por inviti la esperanto-grupojn de Bazelo kaj Frajburgo. Raportis A. Grossmann

 • Bar le Duc - La novan agadjaron lanĉis la unua klubkunveno, la 11-an de septembro, en la kutima kunvenejo. Oni pritrakis ĉefe du temojn: organizado de la baldaŭa aŭtun-aŭtoralio kaj de la tuja tuturba inform-kampanjo. La 22-an de septembro okazis do la ralio: dudeko da interesatoj cerbumadis survoje la tutan matenon por elkriptigi la itiner-kaj demandslipojn ellaboritajn de F. X. Gilbert (tiurilate fakulo!). Ĉu mencii, ke kelkaj stirantoj uzis nevole la «padon de la lernantoj» por traveturi superflue alian pejzaĝon ! Spite al neatendita, abunda pluvo (sed la temo de la ralio estis precize…la akvo!) la tuta «rali- em- ul- aro» finretroviĝis en pitoreska vilaĝfontano (senakva!), kie oni sandviĉumis en tre amika etoso kaj kie la «ĉampionoj» ricevis sian premion!. Samtempe disvolviĝis la kutima, sistema informkampanjo por anonci la kursojn: afiŝŝoj, cirkuleroj, gazetartikoloj, radiokomunikoj rezultigis ĉeeston de …1 persono en salono de la urbdomo, mardon la 1-an de oktobro! La 16-an malfermiĝis tamen la elementa parola kurso kun 4 lernantinoj, kiuj ĝis nun diligente laboras. Paralele, nova teamo de staĝanoj de «Institut des Forces de vente 55» estas oficiale instruata (kiel lastjare) de F. X. Gilbert, sekretario de la loka Esperanto–klubo kaj - nemalmenciinde - direktoro de la departementa komerca ĉambro. La 19/20ajn de oktobro, 8 klubanoj partoprenis en la 32-a staĝo de parolata Esperanto en Merkwiller. Iom antaŭe la klubo frontis malagrablan eventon: «trompete» estis anoncita la muzik-kaj kanto-spektaklon de la uzbeka paro Ĵomart kaj Nataŝa. . Belaj afiŝoj eniris taŭgajn lokojn kaj devis esti ek de la morgaŭo nuligitaj: J. kaj M. telegramis sian nealvenon. Tri klubanoj ĉeestis la 38-an kulturan semanfinon en Homburg. La tradicia - kaj ĉiam tre aprezata – Zamenhof–vespero okazos la sabaton 18-an de januaro en la kultur-Centro de Marbot-Hinot. Raportis P. Denis.

 • Munster - De la 4-a ĝis la 12-a de novembro 1991, la liceo de Munster (68) akceptis la ekspozicion de orientfranca Esperanto-federacio. Ĉiuj liceanoj kaj profesoroj ricevis invitleteron en Esperanto kaj la unuan slipeton de la reklamkurso de UFE («Votre 1er rendez-vous avec l’Espéranto»). La direktoro lotumis inter la ĝustaj respondoj du premiojn: senpagan partoprenon en semajnfina staĝo kaj libron por memlernado. E Ludwig.
 • Nancy - Vesperaj kunvenoj kaj kursoj. La laborjaro rekomenciĝis jam la 11-an de septembro per kunveno, kiu kunigis 12 personojn. La duagrada kurso tuj ekfunkciis la 18-an. La kampanjo por varbi komencantojn komenciĝis fine de septembro. Entute ni disgluis aŭ disdonis 18 «disdonilojn» de prospektoj en Nancy kaj ĉirkaŭ urbo, 110 afisojn, 1200 flugfoliojn, plus 900 «M4» (Votre 1er Rendez-vous). La unua planita vespera kurso en la "labor-rondo" (popoluniversitato) tute fiaskis: neniu lernanto venis la 1-an de oktobro kaj poste. En MJC Philippe Desforges la unua leciono okazis la 9-an de oktobro: 8 personoj venis. La 2-an semajnon ili estis 11, la 3-an 13… (lastminuta informo: 14!) Do ŝajne la kurso bone funkcios, tiel vigle kiel lastjare. El 13 varbitoj, 4 venas pro varbado en la aerfesto, 1 pro ekspozicio printempa en I. U. T. , la aliaj pro informado per prospektoj, afiŝoj, gazetkomunikoj, konatuloj. . . Ĉar niaj afiŝoj estis presitaj de "La Poste", kaj niaj prospektoj de "Telecom", ni povis senprobleme meti ŝon en ĉiun poŝtoficejon kaj disponigi tie kelkajn prospektojn. Krome, kiel kutime, ni abunde provizumis la universitaton, liceojn, junuldomojn, sociajn kaj kulturajn centrojn, la turisman oficejon, magazenojn en la proksimeco de la MJC, ktp. Mi aldonu, ke mi estis iom seniluzigiita pro la cifero de nur 8 gelernantoj la 1-an semajnon: pluraj dekoj da personoj dum ekspozicioj ja plenigis demandilon, indikante sian intereson. Mi telefonis al ĉiuj, 2 aŭ 3 fakte venis poste, la aliaj ne plu interesiĝas, aŭ pro novaj okupoj ne plu povas trovi la tempon necesan. Do, unua grado ĉiumerkrede, de la 19-a. Ni devis loki la 2a-gradan alian tagon: nun almenaŭ 2foje monate, la ĵaŭdon je la 19-a, kaj 2foje konversacio aŭ studo de teksto. Krome 3agrada kurso funkcias 2foje monate, la vendredon je la 16a30. La 25-an de septembro vizitis nin denove Ph. Ĉauvignon, el Ĉateauroux, kiu prezentis al ni lumbildojn pri Hindio. Monata staĝetoj en Nancy. Ili povis funkcii nek oktobre nek novembre pro manko da aliĝoj. Lasta ŝanco estos la 14-a de decembro. Kondiĉo: ke almenaŭ 12 personoj aliĝu firme kun sendo de ĉeko je 50F. Nu, elreviĝo: dum la aerfesto, dum la printempaj ekspozicioj en Nancy, diversaj personoj deklaris sin interesataj de tia staĝo, principe almenaŭ 12 interesatoj. Sed kiel por la vespera kurso, multaj post semajnoj aŭ monatoj, ne plu interesiĝas. La cirkulero petanta firman aliĝon kun ĉeko restis senresponda. Je la dato 2-a de novembro nur 1 aliĝo! Ĉu staĝoj monataj tria-gradaj en Nancy ? En Merkviller, iu petis min studi la eblecon organizi staĝojn ĉiumonatajn en Nancy por la tria grado. Mi memorigas, ke tiaj staĝoj, por la 2a grado, okazis dum la tuta lasta lernjaro. Ĉi-jare ni provas starigi similajn staĝojn, sed por la komencantoj. Ŝajne homoj pli malpli interesiĝis, sed de kiam mi petis firman aliĝon kun antaŭpago de 50F, venis ĝis mezo de novembro nur… unu aliĝo! Eble la eldono de speciala franclingva informilo, disdonenda al ĉirkaŭ 600 personoj, kiuj dum la lastaj jaroj informiĝis pri Esperanto, sukcesos varbi la 11 mankantajn aliĝontojn…. Tria grado povus funkcii, nur se 1-a grado ne povos ekzisti, kaj se almenaŭ 12 personoj interesiĝos. Ni povus studi «paŝojn al plena posedo» aŭ alian similan libron. Tiu kurso okazus unufoje monate, sabate de la 10-a ĝis la 17-a horo. La kotizo estus 160F por la tuta lernjaro (plus lernolibro). Se vi estas interesata, skribu al mi. Indiku eventuale viajn preferojn pri la verko(j) studota(j). Ne hezitu reagi al tiu informo. La staĝo funkcios nur se 12 interesatoj anoncos sin. Eble ĝi povos okazi nur venontjare. Skribu tamen tuj, mi faros ion, nur se mi trovos sufiĉan intereson. En la vespera kurso en Nancy venas do 4 personoj pro varbiĝo dum la «aerfesto». En Metz, kie ni rajtis esperi grandan sukceson de nia agado en la aludita evento, la nova vespera kurso varbis 3-4 gelernantojn… sed neniu el ili varbiĝis dum la aerfesto ! Ankaŭ neniu perkoresponde aŭ en staĝoj. Mia sinteno nun (okaze de planita nova simila festo post 2 jaroj) estos ne plu partopreni : mi opinias, ke mi elspezis tro da tempo, da energio, por ne grandaj rezultoj. Krome la grava mona perdo (ĉirkaŭ 1500 F) pro ŝtelo de nia materialo dum la festo ankoraŭ plu ĝenas la funkciadon de la perkoresponda kurso. La printempaj ekspozicioj en Nancy varbis 3 perkorespondajn gelernantojn… (kiuj ne laboras) kaj 1 vesperan lernantinon (kiu male tre bone laboras!). Finiĝis plia laborjaro kaj denove gajnis la varb-konkurson de nia federacio (varbado al la perkoresponda kurso. ) la grupo de Mulhouse, kiu varbis (kaj gvidas) 5 homojn, krome s-ino Scheidel varbis 1 lernantinon Gratulojn! Raportis J. P. Colnot.

 • Perkoresponda kursoKunlaborantoj de la kurso. Kunlaboras dum la nova lernjaro: P. Denis (55000 Bar le Duc) A. Grossmann (68390 Baldersheim), R. Degrelle (54490 Piennes), G. Greiner (54570 Foug), E. Ludwig (68140 Stosswhir), René Guillaume (33190 Hure), C. Roux (54500 Vandoeuvre), J. L. Thibias (94310 Joinville-le-Pont), Christiane Busser (68140 Stosswhir), E. Barrier (68720 Hoĉstatt), Francine Paradis (54110 Dombasle), R. Kueny (68490 Bantzenheim), J. P. Colnot (54520 Laxou). Oni do konstatas, ke estas 1 kunlaboranto en 55, 5 en 54, 5 en 68, plus 2 ekster nia federacio do 13 entute. Tamen estas neniu en departementoj 57, 67 kaj 88. Ĉu neniu tiea samideano deziras kunlabori, gvidante najbarajn gelernantojn? Deficito en la kontoj de la perkoresponda kurso. La jaraj poŝtaj elspezoj sumis pli ol 3500 F, ĉar la poŝta tarifo plialtiĝis, ankaŭ ĉar pro la “aerfesto” estis dissenditaj pli multaj leteroj. Entute la enspezoj de la lernojaro sumas 15 118, 95fr la elspezoj 17 616, 85fr, el kio rezultas deficito je 2. 497, 90fr. la ŝtelo dum la «aerfesto» malgrandigis nian stokon (ĉirkaŭ 1200fr apartenis al tiu stoko). La rezulto estas, ke restas malmulte da mono en la poŝtĉek-konto, ke la aĉeto de la kurslibroj aŭ aliaj elspezoj povas esti pagitaj nur post enkasigo de sufiĉe da vendoj aŭ kotizoj. Dankon al s-ro Mougin (55 Etain), kiu per 200fr-ĉeko helpis “ŝtopi la truon” !. Ĝenerala rigardo al la kurso. Mi aldonu ke kelkaj gelernantoj bone kaj rapide laboras kaj finlernas “Metodon 11” en kelkaj monatoj (inter 10 kaj 40% de la lernantaro laŭ la jaroj). Troviĝas ke ĉi-jare s-ino Busser gvidis 3 gelernantojn ĝis la kursa fino… dum aliaj kunlaborantoj plendas, ke ĝenerale iliaj gelernantoj restas “fantomaj”, tute ne laboras, aŭ baldaŭ ne plu laboras, plej ofte ne respondas instigo-leterojn. Kion fari? Kiam lernant(in)o aliĝas, ne ebla scii antaŭe ĉu li (ŝi) bone laboros aŭ ne! Principe mi direktas lernantojn al najbara gvidanto (kiam eblas!). Sed, kiel dirite, ne estas kunlaborantoj en ĉiuj departementoj. Disdono de "Metodo 4" - Ni disdonis ĉirkaŭ 2500 «1-an rendevuon» dum la aerfesto. 2 interesatoj respondis la teston. Pluraj centoj disdonitaj en Thaon: neniu respondo. Ni disdonis 900 en Nancy! 1 respondo. Entute 3 respondoj el 4000 dokumentoj… Neniu aliĝis al la kurso. El 23 gelernantoj, 3 atingis la kursfinon. Ni notu, ke la 3 finlernintoj ĉi-jare estis gviditaj de s-ino Busser (Stosswhir). Tre sincerajn gratulojn!. Ek de oktobro denove dissendiĝis 25 komunikoj al la regiona gazetaro por anonci la perkorespondan kurson, la staĝon de Merkviller kaj la planitajn monatajn stagojn en Nancy. Ĝenerale la gazetoj ne multe enpresis (4 la unuan komunikon, ŝajne nur unu la oktobran). Krome estis tre malmultaj reagoj. Kvar personoj aliĝis. Raportis J. P. Colnot.

 • Frouard - Mi opiniis, ke kurso devus esti ne nur en ĉefurbo, kie la popolano povus lerni la internacian lingvon sed ankaŭ aliloke. Do laŭ miaj eblecoj mi klopodis prepari novkurson en mia urbeto. Mi renkontis la afablan urbestron kaj klarigis al li pri Esperanto. Li informis min, ke mi devus kontakti junular-asocion, kiu ekzistas tiumomente. Mi kontaktis ties prezidantinon kaj la direktoron, kiuj unue demandis min : kiom da ĉeestontoj ?. Mi respondis sincer-ŝercante: «mi ne scias… Ĉu malpli ol unu, ĉu centoj!». Aperis sur la bulteno de la "Jade-Asocio" la sekvanta informo: «nova kurso komenciĝos la 5-an de novembro 1991», kelkaj homoj telefone petis informojn… kaj «la tago» alvenis. Surprizo… 6 interesatoj prezentiĝis. Do, mi povus instrui kurage, tamen streĉita. Nova plezuro : post 2 lecionoj alvenis unu nova lernantino. Resume, ĉeestas 4 gejunuloj kaj 3 malpli junaj inoj… Faru kiel mi: instruu la bazojn de la lingvo kaj la murmurego trairos kampojn! Vito – Frouard

 • Thaon les Vosges - Kiel lastjare, F. Simonnet kaj mi prezentis esperanton okaze de la "festo de la Homo. Naturo kaj Ĉirkaŭaĵo", la 14/15ajn de septembro. Pluraj esperantistoj el Nancy venis helpi dum kelkaj horoj. La vetero estis (eble tro?) bela? Ŝajne estis malpli da vizitantoj ol lastjare. Krom nia ekspozicio ni prezentis la video-kasedon de UFE, Ŝajnis pli malfacile interesi homojn. Nur 6 konsentis plenigi demandilon. El la 6, unu deziris kurson en Gérardmer : mi transdonis la peton al s-ro Colin, kiu kontentige solvis la aferon (kiel jam lastjare). Kvar aliaj deziris kurson en Epinal, kaj jen dramo: mi sendis la adresojn al tiea samideano. Neniu respondo. Mi provis kontakti lin telefone, vane. Mi turnis min al 3 aliaj samideanoj: neniu havas tempon por fari ion. Do, post 4-semajna enketado, mi devis respondi al la 4 interesatoj, ke neniu povas gvidi ilin. En Epinal ili do povas aliĝi perkoresponde aŭ veni en staĝoj en Nancy. Fakte unu persono aliĝis tuj post «Thaon». La 4 aliaj ne donis sekvon. Mi opinias, ke mi-mem venontjare ne plu deĵoros en Thaon: jam la antaŭan jaron mi konstatis, ke vogezaj samideanoj ne estas kunlaboremaj, krom Gérardmer. Do, estas vane klopodi por interesi homoj al Esperanto, se poste oni devas diri al ili «neniu najbaro de vi deziras instrui al vi la lingvon…». J. P. Colnot

 • Angulo de la prezidanto - Koncize… sed entuziasme! Ĉi–aŭtune, dum pluva malhela vespero, du aŭtoj rapidis de Mulhouse, kaj Colmar al Freiburg, kie gastis fama pola aktoro kaj esperantisto, Jerzy Fornal. Mi ne emas verki kritikojn de teatraĵoj, kaj sekve ne parolos pri la prezento. Mi simple diru, ke mi ne povis rezisti la emon al paroli Jerzy Fornal kaj komuniki al li la plej sinceran deziron, ke li foje turneu en Francio. Ne sola admiranto mi estis, ĉar post kelkaj semajnoj min alvokis Madeleine Roux, kiu deziris inviti lin al nia staĝo. Ŝajnas, ke ŝi sukcesis. Tiun staĝon vi ne devus maltrafi ! Ĝis baldaŭ en Villers les Nancy. Edmond Ludwig

La 32-a praktika staĝo de Esperanto, organizita de Odette Scheidel, okazis denove en Merkwiller-Peĉelbronn, la 19/20-ajn de oktobro. Invitoj aperis en "La Informilo" numero 75, kaj nur franclingva raporteto en la frontpaĝo de la numero 76. Partoprenis ĝin ĉirkaŭ 70 personoj (do sukcesa aranĝo). Laŭ la programo okazis 4 kursoj: A1 (s-ro Ludwig, per M10), A2 (C. Roux per metodo Cseh), B (J. P. Colnot per M15), kaj seminario pri la temo "kiel pligrandigi nian potencialon?" (I. Durwael, UEA estrarano).
1-a trimestro 1992 – 77-a "La Informilo" (24 paĝoj)

 • NancyStaĝoj: – Fine “staĝoj por komencantoj” startis en Nancy – Post 5-monataj klopodoj, finfine montriĝis sufiĉe da interesatoj por startigi la planitajn sabatajn «staĝetojn por komencantoj”. Mi provis rekapti ĉiujn homojn, kiuj de pli ol unu jaro kaj duono montris en Nancy kaj apudaj departementoj, ian intereson pri tiaj staĝoj, sendante la 6-an de februaro cirkuleron al 50 personoj. Samtempe mi dissendis pliajn komunikojn al 5 gazetoj en Nancy, Metz, kaj Epinal, kaj mi telefone interkonsentis kun la loka kaj regiona redaktejoj de l'est républicain (ili posedas nun 2 malsamajn adresojn). Do, komunikoj aperis, rezultis malmultaj reagoj (kelkaj telefonaj, kelkaj leteraj). Telefone mi krome, estis kontaktinta la 3 personojn, kiuj ŝajnis la plej interesataj ; ĉiuj promesis veni la 15-an de februaro. Post tio do, la 50 cirkuleroj kaj la gazetkomunikoj helpis pligrandigi la interesitaron. Sabaton la 15-an de februaro la vetero estis pluva, malagrabla. Ĉu pro tio pluraj promesintoj ne venis? rezulte venis tamen 8 personoj (el kiuj 2 perkorespondaj lernantoj). Post provo de 3 unuaj lecionoj, ĉiuj decidis daŭrigi la lernadon en sekvontaj staĝoj, kiuj okazos la 7-an de marto, la 4-an kaj 18-an de aprilo, la 16-an de majo, eble la 30-an de majo aŭ la 20-an de junio. Du aliaj personoj ne povis veni sed telefone aliĝis antaŭe al estontaj staĝoj. Do ekzistas kerno de 10 staĝanoj, kiun mi provos pligrandigi per kelkaj pliaj cirkuleroj, leteroj kaj gazetkomunikoj. Vesperaj kursoj kaj kunvenoj. La kurso por komencantoj plu funkcias ĉiumerkrede, kun nun 13 gelernantoj (el 14) post la decembraj ferioj. La ĵaŭdon vespere, dufoje monate, okazas 2a-grada kurso (per «M 12») kaj la aliajn ĵaŭdojn okazas, ĉu konversacia kunveno, ĉu studo de diversaj tekstoj. Ĉiufoje ĉeestas 4 ĝis 10 personoj. La 3a-grada (per “Paŝoj al plena posedo”) okazas nun 2-foje monate, la mardon je la 15a30. La 18-an de decembro okazis Zamenhof-festo, ĉeestis 22 gesamideanoj, en ĝoja etoso ; ĉiu alportis proviantojn, ĉu manĝajojn, ĉu trinkaĵojn. La ĉefa parto de la programo estis prezentado de multaj ekzotikaj fruktoj fare de Francisko Simonnet. Raportis J. P. Colnot

 • Perkoresponda kurso - Ĝis la mezo de februaro mi dissendis 52 komunikojn al la regiona gazetaro por anonci la perkorespondan kurson kaj la staĝojn. Ŝajnas, ke ĉi-jare tre malfacile la gazetoj enpresas. La septembran komunikon aperigis ŝajne nur 4 gazetoj (el 11), la oktobran nur 2, la decembran 4. Ĝenerale la gazetoj, kiuj enpresas komunikojn, treege resumas ilin (ĉefe «L’Alsace» kaj «Les D. N. A. »), do la komunikoj apenaŭ videblas. Ĝenerale ne aperas la parto de la komuniko, kiu anoncas staĝojn. Tamen, eta komuniko sendita februare al nur 4 gazetoj bone aperis. Ĝi temis nur pri la sabataj staĝoj planitaj en Nancy. Sed eĉ kiam komuniko tre bone aperas, nur malmultaj personoj reagas por informpeti, kaj por kroni la tuton granda proporcio de informpetantoj ĉi-jare ne aliĝas al la kurso! Do ĝis la 15-a de februaro nur 8 gelernantoj aliĝis perkoresponde. La rezultoj koncerne la lernantojn de la lasta lernjaro ne pliboniĝis: nur 3 el 23 finlernis «M11», sed nur unu daŭrigas per M12. La aliaj tute ne respondas al proponoj de korespondado aŭ duagrada kurso. Oni foje demandas sin, kial oni tiel lacigas sin… Por la nuna lernjaro 1 lernanto estas finanta M11 kaj venis al staĝo en Nancy la 15/2. .

 • Turisma prospekto pri Nancio. La turisma ofico en Nancy eldonis en 1978 10 000 prospektojn en esperanto pri la urbo. Tiu prospekto vekis, komence, viglan intereson; en la unuaj 2 jaroj dissendiĝis tra la mondo pli ol 5000 da ili! La ceterajn ni disdonis amase dum Esperanto-renkontiĝoj, ĉu okaze de ekspozicioj, dum la ĉi-jara «aerfesto», ĉu en Thaon les Vosges, ktp. Nun restas disponeblaj ĉirkaŭ 1000. Dank’ al interkonsento kun la presejo de la urbdomo kaj la turisma ofico, nova kolora prospekto estas nun presata. La tradukon mi prilaboris de post decembro, kaj A. Grossmann tajpis la tekston. Kredeble post 1 aŭ 2 monatoj la dokumento estos disponebla. Krome la T. O denove mendis por 1992 la kutiman tutpaĝan anoncon en la jarlibro de U. E. A.

 • Bar le Duc - Normale disvolviĝas la unua-grada kurso bedaŭrinde nur kun 4 personoj inter ili. Caroline, 11 jara. Cetere finiĝis la oficiala Esperanto kurso (uzata metodo: «Nouveau cours d’Espéranto» - Ludwig / Triolle) dediĉita al la staĝanoj de «Institut des Forces de vente 55», kurso majstre gvidita kiel lastjare de s-ro F. X. Gilbert, direktoro de la komerc- kaj Industri-Ĉambro (Meuse), kaj komitatano de IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo), kunlaboranta asocio de U. E. A…La 19-an de februaro, je la fino de la kurso, okazis la ekzameno «Atesto pri lernado», al kiu partoprenis 10 gestaĝanoj. La sukcesontoj ricevos oficiale sian diplomon kune kun la normala diplomo de «IFV 55». La loka klubo partoprenos la «Forum des Associations» okazontan la 15/17an de majo. Raportis P. Denis

Zamenhof-vespero. Respondintaj al la invito de la loka Esperanto-klubo, kunvenis 20 personoj: pli aĝuloj, plenkreskuloj kaj junulinoj reprezentis la daŭrecon… kaj la estontecon de la movado! Klariginte la voĉon per aperitivo, ni ĥore interpretis la kutiman Esperanto-kantaron: komence, nian himnon, la Esperon, poste petolajn, pastiĉojn de konataj kantoj… Fine eĉ ĉen-kanton. Dankon pro helpo de Pol Denis, majstra hor–estro, kaj de Sylvie, lerta akordionistino. Novafoje ni sukcesis egaliĝi al famaj orĥestroj! Postkuŝis en la programo parkere deklamitaj poemoj, legado de humura rakonto: «Zozafoje estis zozulinoj en zozejo, kiuj zozigis!…». Sekvis komika skeĉo ludita de François-Xavier kaj Liliane, alia skeĉo far Mireille kaj Pol… finiĝanta per akvo-ĵeto al vizaĝo de la lasta! Junulino –Céline- deklamis poemon, kiun ĝi verkis por laŭdi Esperanton. Finfine ni altabliĝis por ĝui tre bongustan vesper-manĝon, arte preparitan de Renée kaj Pierre Canus: «avokad–ŝaŭmo, salmaĵo, rostaĵo, kotopo, kotopo…» kun diversaj vinoj por «liberigi» langojn! Konversacioj despli lertaj, ke tiam, «krokodili» estis certagrade permesata. . . "Kiu neniam uzis sian patr(in)an lingvon en samaj cirkonstancoj, tiu ĵetu al ni la unuan ŝtonon!". Dispartiĝis fine la tradicia «maĝ-reĝa kukaĵo». La «fabon» lotume malkovris «la plej juna»: Caroline (kiel en la kantaĵo). Ni aplaŭdis varme la junan reĝinon, kiu cetere diligente lernas esperanton! Mem -gratulojn… por ĉi-tiu Zamenhof-vespero kaj ĝis revido por la venonta! Raportis J. M. Barnouin kaj C. Jourde

 • Strasbourg - La grupo vivetas. Teorie funkcias kurso pri esperanto en la Botanika Instituto de la Universitato, kiu disponigas ĉambron al s-ro Roux, emerita profesoro de tiu instituto. Afiŝoj en la Universitato ne logis multe da interesuloj. Momente lernas unu junulino… Ni daŭrigas nur la esperantan vivon, atendante ke venos iu pli dinamika ol ni». B. Aunis

 • Agadraporto de la jaro 1991 - 68 Mulhouse semajnaj kursoj por komencantoj : 5 personoj. Semajnaj kursoj por progresintoj : 6 personoj. Semajnaj kursoj en kolegio: 12 gelernantoj. Organizo de la printempa staĝo kaj ĝenerala asembleo = 68 Colmar (eta grupo): 3 komencantoj = 67 Betschdorf Semajnaj kursoj: 4 novaj infanoj. Akcepto de turismaj Esperanto-grupoj eksterlandaj. Organizo de la «aŭtuna» staĝo. = 67 Strasbourg. Grupo kiu "regule“ kunvenas. Organizo de Zamenhof-festo en januaro91 (ĉeestis 25 personoj) = 54 Nancy. Loka informado: disdono de flugfolioj, afiŝoj kaj komunikoj en gazetaro. - Parola kurso por komencantoj : 12 personoj, triagrada kurso : 3/5 personoj. – Ĉiumonate: konversacia rondo. – Kvinfoje prezentado de la federacia ekspozicio. - Intervjuo en loka radio. - Organizo de budo en "Festo de la Homo" (Thaon les Vosges). - Partopreno (budo) en la festo de la aerostatoj okaze de «Loreno 91». . = 55. Bar le Duc. Monata klub-kunveno. Semajnaj kursoj :“por plenkreskuloj: 5 homoj, por komencantoj: 6 homoj, specifa kurso kadre de la «Instituto por Fortigi la Vendistojn» (I. F. V. ) 2 grupoj da 7 studentoj dum 40 horoj. 2 publikaj inform-vesperoj. Akcepto de prelegantoj: Ilona Koutny (Hungario) kaj Siegfrid Poliaks (Litovio). Zamenjof-vespero : 22 homoj. Kulturcela vizito de kristalfarejo en Vannes le Ĉâtel. Aŭto-ralio tradepartementa : 20 homoj. Oficiala diplomigo ("atesto pri lernado”) de la studentoj de IFV = 57 Thionville. Kursoj en liceo: 18 gelernantoj. Informado per disdono de 500 flugfolioj okaze de la “Festo de la Asocioj". Artikoloj en gazetaro pri lokaj eventoj. Intervjuo en loka radio. Akcepto de preleg-vojaĝanto. Eksteraj rilatoj kun oficialuloj en la kadro de “Eŭropa Festo” = 88 Gérardmer. Duagrada kurso: 3 personoj. Perfektiga kurso: 7 personoj

 • Kasraporto resumita – enspezoj de la federacio: 8. 429 fr – elspezoj: 6. 739 fr

de "La Informilo"10. 359 fr 9. 163 fr

 • "la aventuroj de kajĉjo" aperis (84 paĝoj), eldonita de "groupe des espérantistes meusiens.


2-a trimestro 1992 – 78-a "La Informilo" (24 paĝoj)
 • Nancy - vesperaj kursoj kaj kunvenoj. Plu funkcias ĉiuj kursoj, la elementa ĉiumerkrede je la 19a; ni atingas la finon de «Junulkurso» (malfrue, ĉar pro la ferioj ni paŭzis multe pli ol kutime pro foresto de preskaŭ ĉiuj gelernantoj…1 semajnon novembre, 2 decembre, 2 februare kaj 2 aprile. . . ). La ĉeestado de la kursanoj iom lamas post tiuj lastaj printempaj ferioj, sed principe ankoraŭ 12 el 14 daŭrigas la lernadon. Ni tuj „atakos“ «M12». La 3a-grada plu okazas marde je la 15a30, dufoje monate. La 2a-grada kurso okazas ankaŭ dufoje monate jaŭde je la 19-a alterne kun konversaciaj kunvenoj kaj studo de diversaj tekstoj (ĉefe aktualaĵoj el la magazino «Monato» kaj tekstoj de Raymond Schwartz). Ĉeestas ĝenerale 5 ĝis 10 personoj. Sabataj staĝoj por komencantoj. Entute nun 12 personoj aliĝis al tiuj staĝoj. Sed ĉar temas fakte pri intensiva lernado (krom la ĉeesto en la staĝo. la interesatoj devas relerni hejme ĉiun lecionon kaj verki la taskojn por ricevi perkorespondan korektadon), ŝajnas ke ne ĉiuj kuraĝos lerni ĝis la fino de la staĝo-serio. Okazis do staĝoj la 15-an de februaro, 7-an de marto 4-an kaj 18-an de aprilo, 16-an de majo. La lasta okazos la 20-an de junio. La 16/5 ĉiuj staĝanoj ricevis provtekstojn de “Atesto pri lernado” por eventuale trapasi la ekzamenon la 20/6. Verŝajne ne ĉiuj estos finpretaj, same kiel, cetere, la gelernantoj de la vespera kurso. Ekspozicio en la ĉirkaŭaĵo de Nancy. Kun Henriko Moitrier, J. P. Colnot prezentis la ekspozicion pri Esperanto en la tiel nomata «centre intercommunal Laxou-Maxéville», de la 6-a ĝis la 11-a de aprilo. Kelkaj dekoj da personoj interesiĝis, sed nur 3 plenigis la demandaron por ricevi pli da informoj. La ĉefa tago estis la sabato 11-a de aprilo, kiam okazis tie manifestacio kun ĉeesto de 250 personoj. La ekspozicion s-ino Roux kaj J. P. Colnot prezentis denove dum «forumo de la asocioj» en Vandoeuvre, la 1-an de majo. Ankaŭ tie kelkaj dekoj da vizitantoj ricevis prospektojn, nur 4 plenigis demandaron…Neniu plia «palpebla» rezulto ĝis nun!


 • Perkoresponda kurso - De septembro ĝis majo ni dissendis al la regiona gazetaro 74 komunikojn, kaj mi povis kontroli la aperon de nur 23. Kiel jam dirite la komunikoj aperis pli malfacile ĉi-jare kaj krome, plie, ili malpli efikas. Ĝis la 12-a de majo ni atingis la ciferon de 13 perkorespondaj gelernantoj. El tiuj kelkaj ŝajnas tre bone labori: ĝis nun 3 jam finlernis «M11».

1/ S-ro Eric Gueusquin – 57580 Vatimon (gvidita de f-ino Roux)

2/ S-ro Armand Hubert – 57200 Sarreguemines (gvidita de s-ino Busser)

3/ Sro Robert Escriou – 55300 St Mihiel (gvidita de s-ro Denis)

La tri daŭrigas sian studon per Metodo 12, (kaj ankoraŭ aktivas en 1998). El la 23 gelernantoj de la pasinta jaro, 4-a finlernis M11: s-ino Michèle Nardi (54800 Jarny – gvidata de R. Degrelle). Ankaŭ ŝi plu studas per M12. Gratulojn.Informado en Nancy mem. Krom dissendo de komunikoj al la regiona gazetaro mi ankaŭ sendas mallongajn komunikojn al la lokaj gazetoj kaj radio-stacioj : 27 de post aŭtuno al la gazetoj kaj 11 al la radioj. Interesa estis la rezulto, ke anonc-gazeto «Les nouvelles» (senpage disdonita en la regiono de Nancy) aperigis intervjuon kun foto fine de marto. Ĝi estis la plej sukcesa de multaj jaroj: ĉirkaŭ 20 personoj entute telefonis aŭ skribis. Sekve al tiu intervjuo skriba, loka radio «Fajet» siavice intervjuis la 3-an de aprilo. Sed ĉifoje ŝajne sen iu ajn rezulto.

 • Nancy – sabataj staĝoj en oktobro. En la nuna lernjaro, malfacile mi povis startigi staĝojn por komencantoj: pro manko da interesatoj ili ekfunkciis nur februare, do iom malfrue. Anstataŭe ni provis funkciigi staĝojn por 3a-grada lernado, sed nur 3 personoj montris intereson. Mi planas por la venonta lernjaro funkciigi staĝojn por 2a-grada instruado. Sed 12 aliĝantoj estos necesaj. Ŝajne ne sufiĉe da homoj (el la nunaj komencantoj) estos pretaj lerni en tiaj staĝoj. Ĉu rea propono por komencantoj? Pluraj personoj montris intereson, sed evidentiĝis lastaŭtune, ke la interesiĝantoj de la printempo ne estas la samaj kiel aŭtune aŭ vintre! Do estos konkurenco inter la diversaj gradoj de lerneblecoj. Mi planas proponi la 3 gradojn, kaj la grado, kiu la unua sukcesos arigi 12 aliĝojn vidos la efektivigon de la koncerna staĝserio. Mi precizigu, ke ŝajne, homoj, kiuj venas unufoje monate ĝis Nancy por lerni parole esperanton, montras entuziasmon pli grandan ol tiu de la perkorespondaj gelernantoj. Ĉielira pieda ekskurso. Gelernantoj de la kursoj kaj staĝoj de Nancy rendevuis la jaŭdon de la «Ĉielira Tago» (28-an de majo) en la vogeza villago Vexaincourt. Venis partoprenantoj el la Bresse, Cirey-sur-Vezouze, Petitmont, Thionville kaj kompreneble Nancy. Entute ni estis 17 personoj. Pluvetis frumatene sed kiam ni atingis (piede) la lagon «La Maix», la suno atendis nin. Ni promenis krome apud la lago kaj post pikniko revenis al la valo, el kie, aŭtomobile, ni vizitis la baraĵon kaj lagon de Pierre-Percée. Entute agrabla tago sen fulmotondro. Ni planas estontan ekskurson : vidu alilokan komunikon franclingvan. Raportis J. P. Colnot

 • Bar le Duc - Finiĝis la unuagrada kurso per plua “ek-studo” de la romaneto de Cl. Piron: "Gerda malaperis". Intertempe la plimulto el la staĝanoj de IFV 55 (institut des Forces de Vente) ricevis oficiale, el la manoj de F. X. Gilbert, direktoro de la CCI (kaj…ilia esperanto-instruinto), sian diplomon de «atesto pri lernado» kune kun la oficiala diplomo de profesia staĝ-fino. Grava evento okazis ankaŭ la 15/16/17-ajn de majo: la «forumo de la asocioj» logis 47 el ili. Nia stando kaptis la intereson de sufiĉe da vizitantoj, inter kiuj sinsekvaj grupoj de geknaboj (vendrede, "tagon de la lernejoj"), okaze de kultura ralio tra la tuta forumo. Preskaŭ ĉiuj klubanoj deĵoris siavice dum la 3 tagoj. 11 personoj enskribiĝis por ĉeesti "prov-lecionon" (okazonta la 24-an de junio, je la 20a30) kaj pluraj sciigis sian intereson por la perkoresponda kurso. Centoj da flugfolioj estis sisteme disdonitaj al ĉiuj preterirantoj… kiuj ek de nun scias, kio estas Esperanto! Tri klubanoj ĉeestis la lastan kultur-semajnfinon en Homburg (Sarlando), unu ĉeestis la eŭropan Esperanto-kongreson en Verona (Italio), kaj tri aliĝis al la venonta universala kongreso en Vieno (Aŭstrio). La malfermo de la unua-grada kurso 1992/93 estas programita la 7-an de oktobro. Nia klubo plue akceptos rusan prelegantinon, kiu turneos en Francio dum la sama monato. Raportis P. Denis

 • Mulhouse - Dekkvino da esperantistoj el Colmar, Mulhouse kaj Frejburgo renkontiĝis la 19-an de majo apud Mulhouse en saloneto de la restoracio "Balladins” por aŭskulti prelegeton de Nevenka Imbert, kiu revenis al Alzaco por ripozi de la streĉa milita etoso en Kroatio. Antaŭ unu jaro nin gajigis ŝiaj pupoj ; ĉi-jare sian rakontotalenton ŝi uzis por pentri al ni la malĝojon regantan en la eksa Jugoslavio, sed ankaŭ multajn ekzemplojn de kuraĝiga solidareco. La diskutoj pluadis dum agrabla kunmanĝado, kiu, espereble kontribuis al pligajigo de Nevenka. Edmond Ludwig.

 • Nancy - La nova prospekto pri Nancy en Esperanto estas presita. Skribu amase por peti ĝin, ĝi estas senpaga ! Ĉu ne estus bona ideo sendi ekzempleron al viaj amikoj aŭ korespondantoj? Franclingvanoj prefere skribu franclingve, sed bone precizigu: prospekto en Esperanto! Ĉefe valoras mendoj el Eksterlando kompreneble. Ŝajnas, ke la presita kvanto (1000) ne sufiĉos por elteni longan tempon. Sukceso por Esperanto do, se la turisma oficejo devos baldaŭ eldoni novan kvanton. J. P. Colnot
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

 • Ludwig
 • Simonnet
 • Barnouin
 • Moitrier
 • Gueusquin

 • Elŝuti 0.61 Mb.