Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo2/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
Thaon les Vosges - Prezento de Esperanto en la "festo de Homo, naturo kaj ĉirkaŭ-medio". Tiu festo ĵus okazis la 15/16-ajn de septembro. Kun s-ro Simonnet (Mirecourt) ni decidis partopreni tie por prezenti Esperanton. Feliĉe venis helpo de diversaj personoj (s-ro Colin el le Tholy, s-ro Moitrier el Nancy kaj aliaj). Ni prezentis la ekspozicion de la federacio, kiu alvenis ĝustatempe el Parizo. Ni havis malfacilaĵojn, ĉar Parizanoj por realigi videofilmon pri ĝi, malmuntis la panelojn por forigi la plastan protektilon (kiu ĝenis por filmi). La paneloj alvenis kompreneble remuntitaj, sed kelkfoje hazarde, tiel ke la stiftoj uzendaj por fiksi la panelojn plurope ofte ne estis uzeblaj. . . Ni devis improvizi per drato. . . Unu el la paneloj eĉ estis remuntita inverse, sekve unu flanko ne estis uzebla, car mankis iloj - kaj tempo ! - por malmunti denove. Ni tute simple nuligis ĝin, kaŝante ĝin sub afiŝo !. . . . Malgraŭ ĉiuj malfacilaĵoj la ekspozicio estis belaspekta kaj la organizantoj de la festo gratulis pro la "profesia" aspekto de nia prezentaĵo. . . kelkaj libroj, gazetoj, multaj flugfolioj kaj afiŝetoj akompanis la ekspozicion. Dum 2 tagoj centoj da vizitantoj ĉeestis la eventon (laŭdire oni atendis 2000 la dimanĉon. . . do eble 3000 entute ?). Multaj preterpasis senatente (vidalvide de nia stando estis alia pri protektado de la birdoj, io kio multe pli interesis la pasantojn. !) Tamen ni diskutis tre longe kun dekoj kaj dekoj da personoj. Ni informis kompreneble detale pri Esperanto kaj pri eblecoj ĝin lerni. La plej pozitiva rezulto ŝajnas esti 4 personoj el la regiono de Nancy, kiuj promesis veni al nia oktobra vesperkurso. Ni eldonis 600 demandarojn pri la interesoj de la homoj (vespera kurso, perkoresponda, staĝo, sugestoj. . . ) sed la homoj nur malfacile konsentis ilin plenigi. Ni ne volis peze insisti, nur 15 plenumis la "taskon". Aliaj promesis resendi poste. Nur post kelkaj semajnoj ni scios vere pri la rezulto pozitiva aŭ ne de tiom da mono, tempo kaj energio eluzitaj por konigi Esperanton. . . La tagon post la evento restas granda laceco, gorĝdoloro, sento pri vaneco kaj dubo pri rezultoj. Tri personoj anoncis sin interesataj de staĝo en Epinal, 1 en Nancy, 1 en Metz, pluraj pri la perkoresponda kurso. La nombro de interesatoj ne ŝajnas ebligi la starigon de tiuj staĝoj, la interesatoj de la perkoresponda kurso ne volis aliĝi surloke (malgraŭ prez-redukto) sed promesis sendi la aliĝilon. S-ro Simonnet prelegis sabate pri "Esperanto, lingvo por paroli kun la tuta mondo". Dudeko da personoj ĉeestis. . . . . . . . . J. P. Colnot

 • Vandoeuvre – Tiu urbeto kun pli ol 30 000 enloĝantoj apud Nancy, vidos nian ekspozicion de la 18-a ĝis la 22-a de septembro. Kurso gvidata de Alain Collignon komenciĝos tie en MJC de Lorraine, ĵaŭdon la 4-an de oktobro. Ni notu, ke tiu Esperanto-kurso estas oficiale "agnoskita" same kiel dekoj da aliaj aktivaĵoj proponitaj al la publiko.

 • Perkoresponda kurso - Dum la ĵus finiĝinta lernjaro ni dissendis al la regiona gazetaro 43 komunikojn pri nia perkoresponda kurso (kaj pri la staĝoj okazintaj) inter kiuj 16 en Nancy mem. Ni povis kontroli aperon de 23 regionaj komunikoj kaj dekduon da lokaj. Entute petis informojn 116 personoj kaj aliĝis ĝis julio 32 gelernantoj (plus 10 en parola kurso) El 32, 7 ĝis nun finlernis "M11". Nur 3 el 7 mendis "M12" por daŭrigi la lernadon, nur 1 el 7 deziris korespondi. . . El gelernantoj de la pasintaj jaroj, finlernis M12. d-ro Gérard Patureaux (Metz-Jusy), gvidita de s-ro Greiner (el 14 finlernintoj de M11 en 1987/88). S-ro Sĉleŭitz (68720 Flaxlanden ), gvidita de s-ro Grossmann (el 9 finlernintoj de M11 en 1988/89). En la nuna lernjaro mi jam dissendis 12 komunikojn ; ĝis nun aperis ŝajne nur 1, por anonci la perkoresponda kurson, la staĝon en Thionville kaj la prezentadon de Esperanto en Thaon. Tri gelernantoj jam aliĝis. Nova kotizo. Por la elementa, per "Metodo 11", la jara kotizo ekde septembro fariĝis 195 F kun libro kaj laborslipoj, plus 55F por kasedo. . . do 250 F entute. = por la duagrada, per "Metodo 12", la jara kotizo estas 130 F plus la libro (afrankita) 59 F, plus eventuala kasedo 68 F. = Ekzistas krome triagrada kurso per "por la praktikantoj" (20 lecionoj) kaj ĉefe "Paŝoj al plena posedo" (30 lecionoj). = Ankaŭ preparo al "Atesto pri kapableco" per la gvidlibro de A. Ribot, kaj krome la gelernantoj devas studi diversajn verkojn, kies kono estas necesa por bona posedo de la lingvo. = Ĉiu el la diversaj kotizoj entenas 69 fr por la federacio kaj abono al "La Informilo". Redaktis J. P. Colnot.

 • Diversaj aranĝoj -– Ĉiam allogas la aranĝoj de la kultura centro esperantista en La chaux de Fonds (Svisio). Partoprenis kaj raportis Jacqueline Lepeix. = Okazis mirinda hispana kongreso en Sant Cugat del Valles (Katalunio). Partoprenis kaj raportis Odette Scheidel = La 63-a kongreso de SAT okazis en Linz ( Aŭstrio) de la 4-a ĝis la 11-a de aŭgusto. Partoprenis kaj raportis Catherine Roux. = La germanan esperanto-kongreson en Freiburg de la 1-a ĝis la 4-a de junio, kun 250 partoprenintoj (sed parto de la debatoj en la germana lingvo), kaj la internacian junularan semajnon en Szodliget (Hungario) kun 200 junaj gepartoprenantoj, partoprenis A. Grossmann, kaj li ankaŭ raportis pri ambaŭ.

 • Esperanto-ekzamenoj – Ĉi-sube mi mencias nur la nomojn de tiuj, kiuj restis fidelaj al Esperanto dum kelkaj jaroj. Junie en Illzach, sukcesis la "ateston pri lernado" 6 personoj, inter kiuj s-ino Mireille Gouget kaj Danièle Wermelinger. En Nancy samdate: 3 sukcesis (Alain Collignon-Vandoeuvre), Guy Geoffroy (Frouard), ambaŭ kun cito "tre bone". En Gresillon julie: Mireille Dillenschneider kaj François Xavier Gilbert (Bar le Duc) sukcese trapasis la parolan parton de atesto pri kapableco kaj ricevis la diplomon.

 • Naskiĝo – Grazina kaj Jean-Luc Thibias ĝoje informis pri la naskiĝo de Mélanie. "La Informilo" deziris al la etulino "rapidan kreskiĝon", sed tuj aldonis parenteze (normalan). Laŭdire ŝi jam ploris en Esperanto!


4-a trimestro 1990 – 72-a "La Informilo" (20 paĝoj)

 • aperis krome 10 paĝa suplemento destinita al eksmembroj aŭ iamaj interesiĝantoj, kun franclingvaj informoj pri Esperanto, nia perkoresponda kurso, la venonta staĝo, metodo 4, ktp. . .

 • agadraporto 90-91 de la grupoj de la federacio (de septembro 1989 al junio 1990) - Mulhouse: semajnaj kursoj por komencantoj: 5 personoj - semajnaj kursoj por progresantoj (2a-gradaj): 7 personoj - ĉeesto ĉe "Forumo de la Asocioj” en Mulhouse en februaro 1990- budo ĉe “Ekologia Foiro” en Rouffach en majo 1990 - semajnfina staĝeto en majo 1990 - prezentado de ekspozici–materialo en Pulverŝeim kaj en biblioteko de Mulhouse - sesio de l-a grada ekzameno “atesto pri lernado”: 4 sukcesintoj. - Nancy: loka reklamado: 16 komunikoj en la gazetaro, 120 afiŝoj, 4000 flugfolioj - parola kurso por komencantoj: 10 personoj - 2a-grada kurso: 5 personoj - paralele : 2a-grada kurso, 2-foje monate: 4 personoj - 3a-grada kurso, 2-foje monate: 4 personoj - partopreno en “Biologia Foiro” en Thaon (majo) – 1000 informiloj disdonitaj, budo kun ekspozici–materialo, publika prelego far s-ro Simonnet - staĝeto dum junio: 3 komencantoj - sesio de 1-a-grada ekzameno: 3 sukcesintoj – Perkoresponda kurso: 43 komunikoj al gazetaro – 116 personoj petis informojn 32 aliĝis – 9 finlernis “Metodon 11”. - Thionville: partopreno en “foiro de la asocioj” kun ekspozici–materialo federacia - disdono de 500 «votre premier rendez-vous avec l’espéranto» (eldonaĵo de UFE) - akcepto de prelegintoj kaj muzik–grupoj - publikaj kunvenoj - gazetartikoloj pri eksterlandanoj - radio-elsendoj dufoje unu horo – Gérardmer: 2a-grada kurso por 6 plenkreskuloj – 1-a-grada kurso en “Gérardmer accueil”: 5 gelernantoj – Colmar: prezentado de esperanto ĉe «Colmar Accueil» kaj ĉe loka radio-elsendilo – 1-a-grada kurso: 3 komencantoj – Betschdorf: ĉiumerkrede: 2 kursoj: 2 junuloj kaj 3 plenkreskuloj - marto: prezentado de Esperanto okaze de «libertempa salono» - julio: staĝeto kun 3 personoj - organizo de la printempa federacia staĝo - akcepto de 2 grupoj el Germanio kaj Pollando - Specifa laboro de la prezidanto E. Ludwig- tradukado kaj eldonado de la rakonto: «la ronkanta avo» - prelego ĉe "Kiwanis-club international" en Munster. - Bar le Duc: publika informkunveno en urbdomo – 1-a-grada kurso (8 aliĝintoj) – 4 atingas la finon kaj aliĝas al la 2a-grada (3 finas ĝin) - oficiala elementa kurso ĉe «Institut des forces de Vente 55» (anteno de la ĉambro de komerco) far s-ro Gilbert. La tuta teamo trapasas la unuan ekzamenon: 9 ricevas sian diplomon kune kun la diplomo de staĝfino okaze de publika protokolaĵo – akcepto de litova preleganto (Paŭlo Jegorovas), publika prelego en salono de la urbodomo. - akcepto de la belga kantistino Nikolin. - memorinda Zamenhof-vespero januare. - enpakigo kaj sendo de 40 kg de diversaj varoj al rumana familio - 2 membroj fintrapasis la ateston pri kapableco en Gresillon (sukcese!). - 3 klubanoj partoprenas la nacian kongreson en Blois.

 • Financa raporto – federaciaj enspezoj: 13. 130 fr- elspezoj : 10. 361 fr.

"La Informilo" enspezoj: 10. 443 fr– elspezoj: 6. 001 fr.

 • Mulhouse - Fine de septembro okazis nia unu-taga staĝo en la moderna kultur-domo "Espace 110" en Illzach apud Mulhouse. Tamen ĉi-foje la sukceso ne estis tiom granda kiom por la du antaŭaj staĝoj okazintaj en septembro 1989 kaj en majo 1990. Malgraŭ tio ni sukcesis starigi novan unua-gradan kurson gvidatan de s-ro Kueny en Illzach, kun kvin novaj gelernantoj. Iom poste, komence de oktobro, komenciĝis nia dua-grada kurso en Mulhouse kun 7 gelernantoj. Ĝi same okazas ĵaŭde vespere kaj estas gvidata de s-ro Grossmann. La 21-an de oktobro kun s-ro Barrier ni estis en Luze, vilaĝeto inter Belfort kaj Montbéliard, kie ni prezentis la federacian ekspozicion. Okazis tie "pomo-foiro" ni mem havis nur malgrandan lokon en ĉambreto kaj povis montri nur unu flankon de la paneloj. Ni tamen kolektis preskaŭ 30 adresojn kaj vendis 14 verdajn libretojn. Kvankam en tiu regiono estas ege malmulte da esperantistoj, plej multaj niaj vizitantoj sciis, kio estas Esperanto. Ni vidos estonte, ĉu nia semado donos fruktojn. ACEP estas kultura asocio en la potas-mineja regiono inter Mulhouse kaj Guebwiller. Pro radio-elsendo okazinta ĉi-printempe, la urbestro de Pulverŝeim proponis al ni starigi Esperanto-kurson en la kadro de ACEP. Tion ni faris, kaj inter la diversaj kaj multnombraj kursoj efektive troviĝas ankaŭ Esperanto. Tamen ĝis nun, nur ege malmulte da homoj enskribiĝis. Komence de novembro ni havis la eblecon starigi en la urbodomo de pulverŝeim nian ekspozicion por tuta semajno. Ĉu tio alportos pliajn lernantojn? Momente ankoraŭ ne estas decidite ĉu tiu kurso povas okazi aŭ ne, ĉar normale devus esti dek aliĝantoj. Jen sukcesoj, kaj ne-sukcesoj en nia Esperanto-grupo, aŭ ĉu ni optimiste diru, ke temas pri prokrastitaj sukcesoj. Raportis A. Grossmann. . . . . . . Plie la grupo sukcesis kontakti kaj interesi la estraron de la kolegio «Gambetta» en Riediŝeim (apud Mulhouse). Ek de oktobro okazas kurso ĉiusabate matene propravole kaj ĝoje gvidata de Roberto Kueny… al 15 (!) gejunuloj 14-jaraĝaj.

 • Bar le Duc - Publika informkunveno anoncita per gazetartikolo kaj lokaj radioj arigis. . 3 personojn ! Estis tamen decidite provi malfermon de 1-a-grada kurso post sendo de 2 afiŝetoj kaj specifa cirkulero al 30 selektitaj edukejoj, kulturaj kvartalcentroj kaj asocioj. Anoncis la eventon tre trafa gazetartikolo. 4 personoj aliĝis. Cetere 6 aliaj partoprenas 2foje dummonate, «konversaci-rondon“. Menciindas la nova oficiala kurso ĉe «Institut des forces de vente 55», daŭre zorgata de s-ro Gilbert, direktoro de la ĉambro de komerco departementa. La klubo kunvenas regule la 2-an merkredon de ĉiu monato. Post giganta kaj persista laboro de s-ro Gilbert, la «Groupe des Espérantistes Meusiens» ĵus eldonis allogan libreton verkitan pollingve, tradukitan esperanten far pola amikino… Ĝi estas nun disponebla je la libro–servo federacia kaj disvendata profite al la tradukintino, kiu emus viziti nian landon …"Aventuroj de Kajĉjo" (cikonieto!) plaĉos al ĉiuaĝaj legantoj! Ilustris la verkon P. Denis

 • Nancy - La kutime abundaj raportoj pri loka agado kaj pri la perkoresponda kurso aperos en nia venonta numero.

 • Thionville - Por la dua jaro de sia partopreno en la festo de la asocioj, la esperanto-klubo de la lernejo Ĉarlemagne prezentis sloganon : "Liceo Ĉarlemagne ŝatas la lingvojn". Ĉiuj instruistoj pri angla, germana, itala, portugala, rusa, latina kaj greka prezentis ilustritan panelon, kaj ankaŭ evidente la esperanto - klubo pri esperanto. Tiu slogano altiris la atenton precipe de la politikistoj. Estis distribuitaj 500 "Premier rendez vous" de UFE, t. e. ĉiu familio preterpasante la budon ricevis po unu ekzemplero. Estos lotumataj la revenintaj "Premier rendez-vous" : la gajninto ricevos la sakon de la Universala kongreso en Kubo. La kurso pri esperanto komenciĝis la 2an de oktobro ; ĝi okazas marde de la 13-a ĝis la 14-a.

 • Metz - E. De Zilah, komitatano pri kultur-rilatoj de Osiek informas, ke la Organiza Societo de Internaciaj Konferencoj honoris la japanan verkiston Rihej Nomura pro lia filologia verko : "Zamenhofa ekzemplaro", per la "Premio Osiek-1990". Ĉi-tiu premio estas je 300 ekuoj.

 • 30-a semajnfina staĝo : 6/7ajn de oktobro 1990 en Thionville Sabaton matene komenciĝis tiu staĝo per vizito de la urbo kun s-ro Moon. Mi jam ofte promenis tra Thionville, rigardante la malnovajn domojn. . . sed nun mi konas pli multe pri ĝi ! Ni timis veteraĉon kaj hazarde la suno estis kun ni ! Atendante la aliajn partoprenantojn ni admiris blankajn cignojn flugantajn supre de la Mozelo. . . Pli ol dek. . . Bela spektaklo ! Posttagmeze mi provis sekvi la "C"-prelegon : "diskuto pri informado". S-ro Durwael estis nia "gvidanto". Mi timis, ĉar mi ne kutimis paroli en Esperanto. Ne kompreni la aliajn ĉeestantojn mi ankaŭ timis ! Sed la diskutado iĝis tre interesa. Mi eĉ parolis, iom, malbone, kun eraroj. . . sed s-ro Durwael estis tre afabla kaj pacienca, la aliaj partoprenantoj ankaŭ tre kompatemaj ! Mi multe lernis dum tiu staĝo. Fakte s-ro Durwael klarigis al ni iom pri "sentivigo de la komuniko" : kiel paroli aŭ informi iun pri io (ekzemple pri Esperanto), kiamaniere diri ion al iu. . . aŭ kiamaniere ne diri !. . por instigi scivolon al iu, kiu ne volus aŭdi niajn argumentojn, kiel veki publikan aŭ individuan intereson (kreante eventon, akceptante alilandanojn, ktp). Sabate vespere, post la manĝo, ni frandis muzikon kun Nikolin kaj ŝia gurdo. Bela kantistino ! Ŝi eĉ kantigis nin. . . Kia artistino !. Dimanĉe la stago finiĝis per vojaĝo tra la regiono por malkovri la "kalvariojn" (Bildstocks)). Mi multe lernis pri ili dank' al s-ro Moon kaj s-ino Nourmont, kaj ĉefe dank'al s-ro Barnoin, kiu multe kleras pri arkitekturo ! Nun mi atendas la baldaŭan staĝon. Kie ? Kiam ? Ĉu mi povos partopreni ? Mi atendu !. . . raportis Catherine Gallego - 57330 Hettange-Grande

Krom la ĉi-supra raporto de staĝanino, aperis denove neniu oficiala raporto pri tiu staĝo. Temis do pri la 30-a staĝo de la federacio, kaj partoprenis malpli ol 30 personoj. Funkciis kurso A1 (E. Ludwig per M10), A2 (J. P. Colnot per M11), B (A. Grossmann per M15), C (seminario pri informado far Ivo Durwael el Belgio).

1-a trimestro 1991 – 73-a "La Informilo" (22 paĝoj)

 • Angulo de la prezidanto - Estimataj gefederacianoj. Dum mi skribas tiujn liniojn, optimismo por 1991 ne tre facilas, sed malgraŭ ĉiuj nigraj nuboj en la internacia politiko, mi deziras al vi, viaj familianoj kaj viaj multnombraj geamikoj dise tra la mondo, kiel eble plej multe da sano kaj feliĉo. Mi ne scias, ĉu nia kara lingvo foje sukcesos kontribui al paco inter la homoj, kiel tion esperigis Zamenhof, sed io estas certa: plej vasta instruado kaj praktikado de nia lingvo kontribuos al tutmonda diskonigo de informoj, kio, por la individuo, faciligas la serĉon de la vero. Cetere jam ĝi ebligis en la tre proksima pasinteco avidajn rigardojn translimajn al libereco. Mi esperas, ke ankaŭ vi, denove, kontribuos al antaŭenigo de nia kleriga tasko. En la nomo de ĉiuj komitatanoj mi antaŭdankas plej kore. Edmond Ludwig

 • Renkontiĝo de aerostatoj - Laŭ propono de s-ro Michel Chapellier (filo de nia karmemora Jean Chapellier, iama sekretario kaj kasisto de nia federacio), Esperanto povus fariĝi unu el la laborlingvoj de tiu grava festo, kiu okazos sur la nova aerodromo de Louvigny (inter Metz kaj Nancy), de la 26-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto. Oni atendas tie 1000 flugbalonojn, 3-4000 aero-statistojn, - ankaŭ el Ameriko kaj Orienta Eŭropo -, 500 000 vizitantojn !. . . Okazos dum la 10 tagoj senĉesaj konkursoj kaj festoj ĉiuspecaj, ni havos eblecon senpage disponi tendon por prezenti nian ekspozicion. Sed ni bezonus amason da flugfolioj ! Oni povas antaŭvidi bezonon de 10 000 ! Ĝis nun ni vane provis trovi tian sumon (ĉirkaŭ 4000 F), ankaŭ la junuldomo de Nancy ne kapablas. Kiu(j) povus helpi ?. Ankaŭ helpantojn ni nepre bezonas: dum la 10 tagoj, almenaŭ 2 esperantistoj devus laŭvice deĵori (tradukoj kaj disdonado de inform-folioj. ). raportis Jean Paul Colnot

 • Esperanto en ĉiu telefon-libro - Post kelkjara apero en la rubriko "Professeurs de. . . . Espéranto", mi retroviĝas ĉi-jare en nova rubriko : "Cours particuliers, assistance scolaire", kun mencio "Professeur d'Espéranto" post mia nomo. Kiam la telekomunikaj servoj proponis al mi aperi ek de nun en tiu rubriko -ĉar la rubriko "Professeurs" malaperis- mi unue telefonis por grumbli. . . Sed, ĉar ili proponis aperigi (senpage kompreneble !), pri kio mi instruas, mi do konsentis. Mi opinias, ke ĉiuj en nia federacio, kiuj gvidas kursojn, ĉu parole, ĉu perkoresponde, devus aperi en tiu rubriko. Kiam mi enskribiĝis en la "flavaj paĝoj", mi-mem komence devis nepre prezenti ateston de la nancia junuldomo, kiu asertis, ke mi instruas Esperanton tie. Por la gelernantoj de la perkorespond-kurso, mi supozas, ke mi povas liveri atestojn pri kunlaborado, je la nomo de la perkoresponda kurso kaj ke tio sufiĉus. Do, enskribiĝu !. . . . . . . . konsilis J. P. Colnot

 • Bar le Duc - Daŭre disvolviĝas la 2 kursoj. La gelernantoj de 1a unua-grada (2 fidelulinoj veturas preskaŭ 50 kilometrojn ĉiufoje !) baldaŭ atingos la finon de la "Junulkurso", kaj "la progresantoj" sekvas atenteme la progreson de la enketo de sveda policisto pere de la libro "Roseanna". Intertempe estis akceptata samideano el Litovio, kiun gastigis la prezidanto de la klubo, P. Canus (aparta raporto). Ĵus trapasis "ateston pri lernado" 10 staĝanoj de "Institut des Forces de Vente 55" (gvidis la kurson F. -X. Gilbert). 6 ricevos oficiale sian diplomon fine de la staĝo en entreprenoj. La kultura jara ekskurso de la klubo celis la famekonatan kristalfarejon en Vannes le Ĉâtel (2 Laksuanoj – la paro Colnot- partoprenis!), vizito kronita de gustum-halto en vinkelo apud Toul. . . . La Zamenhof-vespero restos agrabla memoraĵo por la 20 partoprenintoj: skeĉoj, ludoj, kantoj, aŭskulto de raraĵo: registrita voĉo de Zamenhof. . . kaj bongusta manĝo. Almenaŭ 2 klubanoj partoprenos la nacian kongreson de UFE en Boulogne-sur-mer kaj 2 aliaj aliĝis al la universala kongreso de UEA en Bergen. Raportis P. Denis

 • Bar le Duc - Sinjoro Zigfried Poliaks, kiu forlasis sian latvian urbon Riga fine de januaro por prelegi en 18 urboj tra Francio, alvenis ĉe ni, en Bar le Duc, akurate laŭ la programplano, lundon 25-an de februaro. Vespere je la 18-a, ano de la klubo akceptis lin sur la kajo de la stacidomo. Bar estis la lasta halto de lia vojaĝo. Iom laca sed tamen tre bonhumora kaj dinamika, Zigfried jam petis, ke la grupo preparu lian akcepton en Parizo por prizorgi la revojaĝon al Riga. Dank' al kontakto de diversaj klubanoj en Bar, kiuj telefonis al parizaj esperantistoj, la alveno kaj restado en la ĉefurbo estis tuj solvitaj. Hejme, antaŭ la konferenco, sonbendo de latviaj kantoj, kiun ni aŭskultis dum la manĝado, incitis nian petolan gaston forlasi la tablon por danci kun la gastigantino kelkajn minutojn, sed la horo de la prelego rapide alproksimiĝis kaj ni iris al la urbdomo. Malgraŭ la grava propagando farita de nia vigla "animanto", nur 20 personoj ĉeestis. S-ro Poliaks klarigis pri sia lando kaj komentis video-bendon, kiun li kunportis. La temo estis la lastaj eventoj en Riga, kie li estis ankaŭ aktoro. La ĉeestantoj faris multajn demandojn al kiuj li ĉiam bonhumore kaj kontentige respondis. La kunveno interesis ĉiujn, sed tro rapide alvenis la momento de la disiĝo. Ĉiuj partoprenintoj foriris, aprezinte tiun tre interesan kontakton kun tiu 40-jara latvia "ŝoforo" en kolkozo. Post bona ripoznokto, rapidega vizito de Bar le Duc, s-ro Poliaks, tre ĝoja je la penso baldaŭ revidi siajn edzinon kaj geinfanojn, forlasis nin la mardon 26-an, iom post la 12-a, por atingi Riga tra Parizo kaj Berlino . . . . . raportis Pierre Canus

 • Strasbourg - Mardon, la 6-an de februaro, ni havis la ĝeneralan kunvenon de nia strasburga klubo. Kiel ĉiam, mi anoncis ĝin en la loka gazeto. Venis du eksterlandanoj: unu Japano (el Tokio), kiu bone parolis sed devis reforiri al sia lando post du monatoj, kaj unu studento el Oslo, kiu forlasos Strasburgon fine de la lernjaro, do en junio. . . bedaŭrinde ! Mi ankaŭ menciu la ĉeeston de junulo el Kamboĝo. Iom antaŭe, la 12-an de januaro, ni havis belan Zamenhof-feston. Ĉeestis 25 personoj: 7 el Stuttgart (nia ĝemeligita urbo), 8 el Oberkirĉ kaj ĉirkaŭaĵo, 4 el Dijon kaj. . . 6 Strasburganoj ! . . . . . . Raportis Marianne Muller.

 • Nancyvesperaj kursoj:La vespera kurso en Nancy startis la 10-an de oktobro. Pro ŝanĝo de metodo (uzata studlibro: "junulkurso"), 4 gelermantoj de la pasinta jaro deziris lerni duan fojon la unuan gradon!. . . kaj venis ek de la unua leciono sufiĉe granda nombro da novuloj ; kelkaj ne revenis sed ĉiusemajne poste alvenis 1 nova persono ! Finfine la nombro de aliĝintoj stabiliĝis je 17 ! Ni atingis la 10-an lecionon antaŭ la Kristnaskofesto. Num fine de marto, restas 12 gelernantoj, kiuj komencas korespondi; ni atingas la finon de la kurso kaj tre baldaŭ eklernos "Metodo-n 12" la kurso okazas de la 19-a ĝis la 20a30 ĉiumerkrede. Kurso 2a-grada ne plu okazas, ĉar ne sufiĉe multe da interesatoj. La 3a-grada okazas je la 17a30 ankaŭ merkrede, ne dum decembro sed dufoje januare kaj poste unufoje monate. Konversacia rondo okazis nur dufoje, la 21-an de novembro kaj 12-an de decembro je la 20a30 kun respektive 5 kaj 3 partoprenantoj. Mi provas nun ekfunkciigi "rapidan" 10-lecionan kurson, merkrede je la 20a30 (ni disponas kursĉambron ĉiumerkrede vespere) ek de la 3-a de aprilo. Minimuma nombro de lernantoj estas postulata por ke la kurso efektive okazu. Kurso en la" association lorraine d'aide aux grands handicapés" –A. L. A. G. H. - Planita estis unua-grada kurso malfermita al handikapuloj kaj al personoj de la kvartalo "Haut du Lièvre". Sed neniu venis ; sekve funkcias nur 2-a grada kurso per "M12" por 3 personoj, kiuj jam lernas esperanton de unu jaro. Ĝi okazas vendrede je la 16-a, principe 2foje monate. Sed "M12" montriĝis tro malfacila. Ni do revenis al la "Junulkurso". Radio-intervjuoj - Sekve al dissendo de komunikoj pri niaj kursoj al aro da elsendejoj en Nancy ("Liberaj" aŭ ne. . . ) mi ricevis proponon por pagita reklamo en unu el la "komercaj" radioj kaj sinsekve 2 petojn telefonajn de 2 malsamaj ĵurnalistinoj de "Radio-France Nancy". La unua intervjuo ŝajnis relative bona kaj okazis precize la 9-an de oktobro (1 tagon antaŭ la malfermo de parola kurso); la 2-a okazis la 3-an de novembro. La unuan fojon mi povis multe diskuti pri Esperanto kaj pri la kursoj sed ne aŭdiĝis Esperanto-kantoj. La duan fojon male mi povis aŭdigi 2 kantojn (de Olivier Tzaut kaj Max-Roy Carrouges) sed la ĵurnalistino videble "preferis" la anglan kaj ne eblis al mi multon diri !. Varbada konkurso de la federacio - En la ĵus pasinta konkurso (pri la perkoresponda ellernado) gajnis denove la premion (abono al "Monato") la grupo de Mulhouse, kiu varbis 8 gelernantojn (kaj krome "gvidas" ilin). Varbis ankaŭ s--ino Nau en Montigny les Metz (4 varbitoj !), s-ino Scheidel en Betschdorf (2) kaj s-ro Neel en Ĉalons sur Marne. Gratulon al ĉiuj! Kiel oni plej efike varbas gelernantoj? 17 gelernantoj do ĉeestis ĉi-jare nian vesperan kurson. Tre bone. . . sed kiamaniere ili estis varbitaj ? Mi enketis al ĉiuj, jen la rezulto :- Unua demando: kiel vi eksciis pri la ekzisto de Esperanto, pri kio estas Esperanto ? Respondoj : jam aŭdis pri Esperanto de multaj jaroj. . 7 ! pere de sia patrino. . 1; pere de ŝoj : 2 ; pere de onklo : 1 ; pere de flugfolioj : 4 ; pere de filo : 1 ; pere de radio "France-Inter". . . 2. Dua demando : kiel vi eksciis pri la nuna kurso ?. . . . el sia filo. . . 1; patrino. . . 1;. ŝ ŝo. . . 1; "Est Républicain". . . 2; "Dernières Nouvelles d'Alsace". 2; ". Fête de l'Homme" en Thaon. . . 2;. flugofolioj. . . 6;. Radio-France. . . 1;. afiŝoj. . . 2. - Kalkulis J. P. Colnot.

 • Nancy - Serio de ekspozicioj en Nancy - La belan ekspozicion de la federacio, freŝe renovigitan de Pol Denis, mi ricevis fine de marto, tio estas pli ol du semajnojn antaŭ la planita dato (mi planis 15/30-an de marto). Mi povis unue prezenti ĝin en ALAĜ, sed tie vidis ĝin nur la surlokaj handikapuloj. Malgraŭ komuniko en la gazetaro, neniu alia venis. De la 11-a ĝis la 18-a de marto, mi prezentis ĝin en la granda halo de la urbodomo de Nancy. Tie preterpasas ĉiutage centoj da personoj sed ili ĝenerale rapidas al la oficialaj servoj, malmultaj interesiĝas pri ekspozicioj. Mi deĵoris tie 1 horon matene kaj 1 horon vespere kaj povis alparoli 38 personojn. Kelkaj ŝajnis tre interesataj. Ĉiam kun helpo de Henriko, ni translokigis la ekspozicion la 18-an de marto al junuldomo "Lillebonne" en malnova kvartalo de Nancy. Tiu junuldomo estas fama pro siaj prezentaĵoj en riĉe kultura kvartalo. Tie mi povis alparoli 31 personojn. La sabaton 23-an kaj dimanĉon 24-an de marto, ni prezentis la ekspozicion en "festo de la naturo kaj ekologio" en junuldomo Henri Bazin. Ĉar mi ne havis eblecon senĉese deĵori la 2 tagojn, sinsekve Johano-Mario, Henriko, Lucia, Jaklino, Vito, Jakvo - kaj Francisko Simonnet el Mirecourt - deĵoris dum parto de tiuj 2 tagoj. Verŝajne pli ol 100 personoj entute tre interesiĝis kaj estis informitaj. Kun Henriko ni reprenis la materialon la 25-an de marto kaj alportis ĝin al la 3-a junuldomo norde de Nancy (Trois-Maisons). Sed tie, en 4 tagoj, mi sukcesis (?) alparoli nur 3 personojn ! Sekve al propono de Catherine Roux. Madeleine Roux kaj mi, reprenis la ekspozicion la paskan mardon (2-an de aprilo) kaj prezentis ĝin en IUT de Medreville, Bd Ĉarlemagne, ĝis la 5-a de aprilo. Entute ŝajnas ke ia nombro da personoj pli interesiĝas pri Esperanto sekve al tiuj eventoj. Sed ĝis kiu grado ? Ĉu ili decidiĝos eklerni? Ni disdonis demandaron, en kiu ni proponis la jenajn aranĝojn: = rapida kurso 10-leciona (per "M11") ek de la 3-a de aprilo. Ni ne disgluas afiŝojn pro tempomanko, sed kalkulas kun komunikoj en la gazetaro kaj la "perbuŝa" propagando farita dum la ekspozicioj. 10 gelernantoj estas bezonataj. = Ĉiumonata staĝeto por komencantoj. Tiuj staĝetoj, kiuj funkciis ĉi-jare por progresantoj, povus okazi denove la 2-an sabaton de ĉiu monato, de la 10-a ĝis la 17-a horo. . . ek de 12 gelernantoj. (ili kompreneble ne plu funkcios por progresantoj ĉi-jare). . . . . Kaj kompreneble la plu funkcianta perkoresponda kurso. Monataj staĝoj en Nancy - Sekve al peto de staĝaninoj en Thionville komence de oktobro, staĝetoj (nur 2-a grada, nur 1 kurso) estis planitaj en Nancy ĉiumonate. Tiuj staĝoj okazas principe la 2-an sabaton de ĉiu monato (krom decembro pro la "semajnfino" en Homburg). Ili interesas gelernantojn, kiuj finlernis elementan kurson (per M11, "Junulkurso" aŭ Racia kurso). oni studas M12 kaj pluse legas la 2 verkojn de Claude Piron: "Gerda malaperis" kaj "lasu min paroli plu ! ". Horaro: de la 10-a ĝis la 17-a horo kun paŭzo tagmeze. La unua staĝo okazis la 10-an de novembro: ĉeestis 9 gelernantoj el Luksemburgio, Thionville, Hettange, Cirey-sur-Vezouze kaj ĉirkaŭaĵo de Nancy.

Photo 72 Jean-Paul Colnot kun staganoj en restoracio


La tagmeza manĝo okazis en memserva restoracio "Flunĉ". Ni bone kaj multe lernis el la unua leciono de M12 kun aldonaj listoj de "transitivaj verboj" (kaj netransitivaj !), kun multe da ekzemploj. La 2 jam menciitaj libretoj de Piron ĝojigis ĉiujn kaj ebligis labori ĝis la 17-a horo sen troa laceco. . . La 2-a staĝo okazis la 15-an de decembro. Ĉeestis entute denove 9 gelernantoj, sed pro neĝo la Luksemburgianinoj ne povis veni, la aliaj malproksimaj alvenis trajne.

Ni komune manĝis "kuskuson" en najbara restoriacieto, kaj posttagmeze, post la 15-a, Johano-Mario vizitis nin kun gitaro kaj ni kantis (memore al d-ro Zamenhof kompreneble !). La nombro de staĝanoj ĝenerale ne atingis 10 personojn. La 3-a staĝo okazis la 12-an de januaro, la sekvantaj la 9/2 kaj 9/3. La sekvantaj okazos la 13/4, 11/5 kaj 8/6. Ekzameno unuagrada okazos en junio. Aliaj personoj povos veni por trapasi tiun ekzamenon. Kelkajn staĝanoj partoprenas la tutan staĝon aliaj venas nur posttagmeze. Sekvoj. . . = de la Biologia Foiro en Nancy (majo 1990). - Entute. . . 1 lernantino aliĝis perkoresponde (sed lernis nur 2 lecionojn en 6 monatoj) ; aliaj promesis veni al vespera kurso sed. . . ne venis (malgraŭ realvoko !). . . . . = de la festo de Homo kaj Naturo en Thaon les Vosges (septembro):. 2 personoj lernas en vespera kurso en Nancy, 2 aliĝis perkoresponde. Multaj promesis plenigi kaj resendi demandaron aŭ aliĝilon al la kurso. . . sed tion faris nur 2. Kelkaj interesiĝis pri staĝoj en Epinal, Gérardmer, Eĉ Nancy. . . Sed ŝajne nenio rezultis. • Perkoresponda kurso - Mi dissendis al la gazetaro 42 komunikojn kaj ĝis nun povis kontroli la aperon de nur 18 el ili. Ĝenerale ili ne vekis tre grandan intereson, ĉefe en Alzaco, kie la gazetoj empresas nur etajn resumojn. Entute mi respondis 85 informpetojn sed ĉirkaŭ 15 sekvis la "biologian foiron" en Thaon. 15 aliaj en Nancy mem rezultis de 2 radio-intervjuoj kaj ĉefe de disdono de flugfolioj kaj afiŝoj en kaj ĉirkaŭ Nancy, kaj de lokaj suplementaj gazetkomunikoj. Do efektive perkoresponde venis 55 informpetoj, 15 gelernantoj aliĝis ĝis fino de marto (lastjare samdate: 25), plus 17 al la parola kurso en Nancy oktobre. La laste aperintaj komunikoj aŭ ne vekis intereson de la publiko, aŭ nur 1 informpetinto el 10 aliĝis efektive (lastjare 1 el 3 aliĝis!). Kutime, dum malfavora neĝa vetero, la homoj pli pozitive reagas por lerni perkoresponde. Ĉi jare decembre kaj januare. . . tute ne ! El 32 gelernantoj de la pasinta lernjaro nur 7 finlernis "M11" El ili, nur 3 plulernas per "M12" Pluraj kunlaborantoj de la kurso malfacile sendas raporton pri laboro aŭ nelaboro de sia lernantaro. Kelkaj nenion sendis de post la unua trimestro 90. Ne sciante, ĉu kelkaj gelernantoj laboras aŭ ne mi dissendis fine de oktobro cirkuleron al 22 el ili. Nur 3 bonvolis respondi, indikante kiel ili ne -aŭ ne plu –lernas, pro diversaj kaŭzoj.


2-a trimestro 1991 – 74-a "La Informilo" (18 paĝoj)

 • Tutmonda aerfesto "Loreno 91" kunigis de la 26-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto, 1000 flugbalonojn sur la nova flughaveno "Metz-Nancy-Lorraine". - (komuniko el UFE; de Renée Triolle ). - En loreno, koro de la "Verda Eŭropo", naskiĝis la aerveturado. Pilâtre de Rosier estas la unua homo, kiu flugis en la aero. Tiel loreno (Orienta francio) fariĝas la tutmonda centro de aerveturado. Por festi la inaŭguron de la nova flughaveno "Metz-Nancy-Lorraine", okazos de la 26-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto tutmonda festo, al kiu vi estas kore invitataj. Frumatene kaj fine de la posttagmezo ekflugos la aerostatoj. Dum la tago seninterrompa animado distros vin: koncertoj, spektakloj, ekspozicioj, foirfesto, karuseloj, piroteknikaĵoj, ne parolante pri ĉiuspecaj aersportoj: paraŝutismo, klif-paraŝuto, senmotora flugilo ktp. Tiu manifestacio celas ankaŭ konigi la regionon al diverslandaj entreprenoj, kiuj havos okazon renkontiĝi aŭ inviti gastojn. Kial Esperanto ? La organizantoj atendas 1000 aerostatojn el 30 landoj. . . kaj 500 000 vizitantojn ! Ĉar temas pri internacia aranĝo ili mem pensis uzi Esperanton kiel helplingvon, Esperanto-France havos budon, partoprenos la filatelian ekspozicion, aŭdigos kanzonojn. Reciproke la organizantoj esperas ke ni venigos eksterlandajn vizitantojn kaj entreprenojn, kaj diskonigos la informon. Venu multnombre ĝui la spektaklon de multkoloraj balonoj en la ĉielo ! malkovru gastaman regionon. Se vi parolas france kaj germane aŭ angle aŭ. . . . proponu viajn servojn, ! Kunordigas la tuton J. P. Colnot –

 • Nancyvesperaj kursoj = la unuagrada, kiu komenciĝis dum oktobro, nun finiĝis. Ni daŭrigas la lernadon de "Metodo 12", 12 gelernantoj pli malpli regule ĉeestas. Ni preparas la trapason de "Atesto pri lernado". Ĉiam merkrede je la 19-a. Plurfoje plie marde samhore. La triagrada kurso plu okazas ĉiun 4-an semajnon, merkrede je la 17a30. Konversacia rondo pli malpli regule okazis je la 20a30. La 13-an de februaro, Philippe Ĉauvignon venis el Ĉateauroux por prezenti al ni sian agadon en Afriko, kie li instruis per la "Medodo Ĉe", por ke la Afrikanoj povu lerni sen studlibroj. Ni ankaŭ spektis lumbildojn pri Zairio. Post la ekspozicioj Finfine la 5-a prezentado de nia ekspozicio en «I. U. T. - Médreville», de la 2-a ĝis la 5-a de aprilo, kiu okazis dank’ al Catherine kaj Madeleine Roux, montriĝis unu el la plej fruktodonaj. Dekoj da studentoj interesiĝis. Mi provis starigi rapidan kurson 10-lecionan. Mi provis unue, merkrede je la 20a30 : nur 1 persono venis. Mi rekontaktis personojn promesintajn veni, telefone aŭ letere, kaj plie promesis veni studentoj de IUT. La 2-a provo okazis ĵaŭde je la 18-a horo. Tri personoj venis; pro la proksimiĝantaj ferioj mi decidis ne funkciigi tiun kurson: 2 aliĝis perkoresponde, 1 promesis veni oktobre. Alia studento de IUT aliĝis poste perkoresponde. Do, firma rezulto: 3 perkorespondaj gelernantoj. Perkoresponda kurso - Mi informis entute 105 personojn, sed sekve al la 21 komunikoj aperintaj en la gazetaro, venis nur iom pli ol 60 leteroj. La ceteraj sekvis ekspoziciojn, aŭ afiŝŝojn kaj flugfolion en Nancy. Ĝis la 22-a de majo aliĝis 21 gelernantoj. Ĝis nun, 2 el ili jam atingis la finon de «M11». Monataj staĝetoj - Ili plu okazis la 2-an sabaton de ĉiu monato. La 8-a okazos la 8-an de junio, en ĝi okazos ĝenerala ekzameno de «atesto pri lernado» por ĉiuj staĝanoj kaj ĉiuj gelernantoj de la vespera kurso. Ĉiam de la 10-a ĝis la 17 -a kun tagmeza «kuskuso»…Kelkaj personoj provos trapasi la «ateston pri praktika lernado».

 • Thaon les Vosges - Kun s-ro Simonnet, ni denove rezervis 2 standojn en la "festo de la Homo, Naturo kaj ĉirkaŭaĵo" en Thaon la 14/15 ajn de septembro (2 standoj 3, 50 m-larĝaj estas necesaj por prezenti niajn ekspozici-panelojn. Ni kalkulas kun via vizito (kaj helpo!). J. P. Colnot

 • Bar le Duc - La ĉefa evento en la klubo (kies membroj regule monate renkontiĝas) estas la akcepto de Ilona Koutny, kiu gastis du tagojn ĉe samideano Gilbert kaj prezentis la parolsintezilon «speaktronics ». Interesiĝas cetere la lingvo-fako de la departementa komerc-kaj Industriĉambro. Ses staĝanoj de Institut des Forces de Vente 55 sukcese trapasis la unuagradan Esperanto-ekzamenon kaj ricevos sian diplomon dum oficiala kunsido la 28-an de junio. Antaŭvidiĝas tria aŭtomobil-ralio en septembro, al kiu estas invitataj ĉiuj emuloj de la regiono. Du klubanoj partoprenis la kultursemajn-finon en Homburg kaj ses (6!) la staĝon en Illzach…. Gratulon!. Publika elementa kurso estas programita por la lern-jaro 91/92.

 • Pri la tutmonda aerfesto "Loreno 91" – Certe, tio estos, lige kun esperanto, unu el la plej gravaj eventoj en nia regiono por la nuna jaro. Vi povis legi en la aparta paĝo, kiun ni dediĉas al tiu evento, la ĉefajn informojn pri ĝi. Ekzistas prospekto, en la franca kaj verŝajne en kelkaj pliaj lingvoj (ĉefe la angla), pri "Lorraine 91" Renée Triolle tradukis ĝin en Esperanton, kaj la esperanto-aldonaĵo estas nun presata. Vi povas helpi la aferon, mendante prospektojn franclingvajn, por disdoni ĉirkaŭ vi al amikoj, najbaroj, interesatoj. . . plus esperanto-aldonojn por dissendo (kune kun la ilustra prospekto) al viaj eksterlandaj korespondantoj. Francoj prefere mendu franclingve (indiku la deziratan nombron) al :"Lorraine 91"en FR-57530 Courcelles-Ĉaussy. UFE dissendis komunikon pri tiu evento al la tuta esperanto-gazetaro. Ĝis la mezo de majo enskribiĝis 500 flugbalonaj teamoj el 30 landoj, sed oni atendas 500 pliajn ĝis la fino de julio. Ne eblas ĝis nun scii, ĉu efektive venos esperantistoj, ĉar la decido de la organiza komitato uzi Esperanton kiel helplingvon datumas de marto, kaj la dissendo de invitoj al tutmondaj aerostatistoj okazis multe pli frue, sen mencio de Esperanto. Nia laboro estis, unue kunlabori, tradukante tekstojn en Esperanton, provante informi, venigi homojn el multaj landoj, se ne el la tuta mondo. Due ni disponos senpage pri tendo por tie prezenti standon pri Esperanto. Sed ĝi estos nur 4x3 metra. Tio signifas, ke ni malfacile povos prezenti nian tutan ekspozicion. Mi aldonu, ke oftaj trajnoj kaj aŭtobusoj inter Metz, Nancy kaj la flughaveno faciligos la veturadon el tiuj 2 urboj. La eniro al la aerodromo, la parkejoj estos senpagaj por ĉiuj. Por disdono al la aerostatistoj, ni bezonus prospektojn en. . . 30 lingvoj por informi ilin pri Esperanto !. . . laŭ la organizantoj, ĉefe en la angla kaj en la franca. Mi petis la sarlandan ligon, ĉar ĝi povus liveri en la germana. Cetere por informi la 500 000 vizitantojn, (kun espero ke ne ĉiuj vizitos nian standon. . . pensu, ke temas pri 50 000 personoj ĉiutage, ĉar la festo okazos de la 26-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto inkluzive, do dum 10 tagoj) ni bezonos ankaŭ amason da flugfolioj. UFE promesis liveri "unuajn rendevuojn". Mi esperas sukcesi presigi kvanton de la kutimaj prospektoj regione uzataj, oni parolis ankaŭ pri flugbalonetoj por infanoj, kun reklamo pri Esperanto kaj premioj al la dissendintoj, kies balonoj plej malproksimen flugos. . . Kiu financos? Ĉu nia federacio, ĉu UFE? Kiom da deĵorantoj povos antaŭe prepari, poste labori sinsekve dum la dek tagoj? Laŭ nia ĝisnuna scio, preskaŭ ĉiuj aktivaj esperantistoj, kiujn mi konas, estos for : ĉu en Bergen (por la universala kongreso, samdate), ĉu aliloke. Ĝis nun mi disponus pri deko da lernantoj, kiuj plej bonvole pretos helpi kelkajn horojn aŭ 1 aŭ 2 tagojn. Tio ne sufiĉos. Renée Triolle skribis : "Necesos aktivaj informantoj, kiuj ĉion scias pri Esperanto, kapablas tuj trovi en la jarlibro la ĝustan informon, povas adaptiĝi al la kunparolantoj por en tri vortoj alkroĉi ilin. . . ". Belega programo, sed neniu el la ĝis nun konataj helpontoj similas al tiu portreto. Ankaŭ mi ne ! Tial, kara amik(in)o, se vi rekonis vin en tiu priskribo, ne hezitu skribi por proponi vin ! Eĉ se vi estos pli modesta kaj deziras helpi, ankaŭ tiam anoncu vin ! Jen multaj problemoj ankoraŭ leviĝos. . . J. P. Colnot


3-a trimestro 1991 – 75-a "La Informilo" (24 paĝoj) aperis krome 14paĝa suplemento, kun

franclingvaj informoj pri Esperanto, sendita al interesatoj ( kiel por la numero 72) • 76-a universala kongreso de Esperanto en Bergen (Norvegio): 2295 partoprenintoj el 55 landoj.

 • Nekrologo - Dum julio mortis nia amikino Marthe Nau. Ŝi estis kremaciita la 24-an de julio. La malĝojiga novaĵo trafis nin pere de esperantistino en Metz. Ni ĉiam memoros la aktivan samideaninon, kiu plurfoje organizis en Montigny aŭ Moulins lès Metz niajn regionajn staĝojn, dum jaroj funkciigis Esperanto-grupon (GEMM) en Montigny kaj plej efike aperigis en «Le Républicain Lorrain» niajn komunikojn. La komitato. Noto de la redaktoro: al Marthe Nau ni ŝuldas la solenan inaŭguron de «l’Espace Espéranto» antaŭ la granda halo «Europa», far la urbestro de Montigny en novembro 1987.

 • Colmar - 15 gesamideanoj kunvenis en la vilago Stosswihr, en la hejmo de Edmond Ludwig, por komuna adiaŭa vespermanĝo. Honorgasto estis Nevenka Imbert, kiu instruintis la serbokroatan lingvon al jugoslav-devenaj infanoj loĝantaj en Colmar, Altkirĉ, kaj Delles. Krome, dum 4 jaroj, ŝi prezentis la pupojn de sia pupteatro plej ofte antaŭ infanpubliko sed ankaŭ okaze de kongresoj kaj kunvenoj, ĉi-foje en Esperanto. Kompreneble la lingvo de tiu vespero estis Esperanto, despli ke ĉeestis samideanoj el Svedio kaj Polio. Ni ne forgesu mencii, ke Nevenka sukcesis persvadi sinjorinon Lutzwiller iniciati Esperanto-kurson en la asocio Colmar-accueil. Agrabla etoso regis en Stosswihr, sed vere ĝoja la kunveno ne sukcesis esti, pro tio ke malbonaj novaĵoj tiam alvenis el Jugoslavio. Jes ja, por Esperantistoj, internaciaj eventoj ofte ne estas simplaj novaĵeroj ĉe la televido!… Edmond Ludwig

 • Bar le Duc - La unua klubkunveno de la lernjaro okazis la 11-an de septembro. ĉeestis 9 personoj. Estis ellaborita la kalendaro de la venontaj kunvenoj: la 2-an merkredon de ĉiu monato. Ĉiuj klubanoj estos invitataj partopreni la ĝeneralan asembleon, la 9-an de oktobro. Oni ankaŭ decidis okazigi specialan inform-vesperon por la publiko, mardon la 1-an de oktobro en salono de la urbdomo. Ĝi anticipos malfermon de elementa Esperanto-kurso, kiu komenciĝos la 16-an de la sama monato en la klubejo. F. X. Gilbert raportis entuziasme pri la universala kongreso de Bergen (Norvegio) kaj P. Denis pri la «aerfesto Lorraine 91», laŭ abunda dokumentaro sendita de J. P. Colnot kiu ĉefdeĵoris tie dum la tuta evento. Kvaropo preparas aktive la 3-an aŭtomobil-ralion, al kiu jam aliĝis 20 personoj.

 • perkorespondaj Kursoj - En la tuta lernjaro mi dissendis al la regiona gazetaro 45 komunikojn. Mi povis kontroli la aperon de nur 22. Mi registris 107 informetojn, sed nur 75 venis el la gazetaro. Ni finis la lernjaron kun 22 gelernantoj (dum la 2 antaŭaj jaroj respektive 26 kaj 32). Ŝajne la nombro de la lernantoj duobliĝis en la vesperaj kursoj en Nancy sed malpliiĝis en la perkoresponda kurso.

 • El nia leterkesto - «…. De post novembro, ĉiun duan sabaton de monato, estas organizata staĝo de dua grado, de s-ro Colnot. en M. J. C. Philippe Desforges. Ni estas dek gepartoprenantoj kiuj venas el Luxembourg. Thionville kaj el la regiono de Nancy. La staĝo komenciĝas je la deka horo kaj finiĝas je la 17-a. Ni laboras matene per la «metodo 12». Tagmeze ni manĝas kune en restoracio, kie ni ŝatas ĝian «dom-kuskuson». Posttagmeze ni daŭrigas la lecionon, legas tekstojn kaj kantas. La kursoj disvolviĝas en bona humoro. Dum la du lastoj staĝoj oni festis la datrevenon de Zamenhof kaj «lotumis la reĝojn»…. Je la 17-a horo ni disiĝas kaj atendas la baldaŭan, kie denove ni retroviĝas. Jakvo.

 • Nancy - Vesperaj kursoj - Ili finiĝis la 19-an de junio. Malgraŭ la ferioj ni okazigis 2 kunvenojn la 17-an kaj 24-an de julio por prepari la aerfeston «Lorraine 91». Ĉeestis deko da personoj. La nun proksimiĝanta lernjaro komenciĝos la merkredon 11an de septembro je la 19a, per ĝenerala kunveno. Ĉirkaŭ 120 cirkuleroj estis dissenditaj meze de aŭgusto al gelernintoj aŭ gelernantoj, aŭ al iamaj, aŭ al aktualaj interesatoj en Nancy, kaj ĉirkaŭ urbo. Ek de la 18a de septembro povos funkcii 2a grado kaj 3a grado. La kurso por komencantoj ekfunkcios nur ekde la 9a de oktobro, ĉar ni atendas la malfermon de la Universitato. Se venos tro da homoj funkcios 2 kursoj. Okazos interkonsento kun la amatoroj de la 2a kaj 3a grado por uzi la aliajn eblecojn de horaro, ĉar ni devas kalkuli kun disponebleco de la homoj kaj de la kurso-salonoj. Mini staĝoj - Ili finiĝis la 9-an de junio per ekzameno por ĉiuj gelernantoj de staĝo kaj vespera kurso. La ekzameno jam funkciis la antaŭan merdredon por la homoj ne povantaj veni sabate, kaj la ceteraj gelernantoj trapasis ĝin la sabaton (kelkaj la skriban parton merkrede, la parolan sabate). 13 kandidatoj trapasis (kaj sukcesis) la «ateston pri lernado», 6 trapasis (sed nur 4 sukcesis) la «ateston pri praktika lernado». Sukcesis la 1-an ekzamenon (laŭ alfabeta ordo): Laurence Ĉassain (Vandoeuvre), François Fisĉer; Lucie Fisĉer (Laxou), Monique François (Nancy), Eliane Fricot (Cirey sur Vezouze), Catherine Gallego (Hettange-Grande), Marie Lorraine Germain (Nancy), Jacques Herlé (57 Mainvillers), Jacqueline Schmitt (Luksemburgio), Elise Slaverio (Riĉardménil), Madeleine Tallemant (Thionville), Jacqueline Thomas (Laxou), Jean Marie Voegele (Villers). Bedaŭrinde FEI (Franca-Esperanto-Instituto) ne plu donas «citojn» por la1-a ekzameno, ĉar pluraj taskoj estis bonegaj: pli ol 70 poentoj el 100, eĉ 90-92/100! Sukcesis la 2-an ekzamenon: Catherine Gallego (cito «Bone»), Guy Geoffroy (Frouard, cito «sufiĉe bone”), Jacqueline Schmitt (cito “tre bone”), Madeleine Tallemant (cito “sufiĉe bone").

 • Pri la libro " la aventuroj de Kajcjo" - Multaj legantoj de nia bulteno favore reagis al la eldono de tiu libreto far la GEM (Groupe des Espérantistes Meusiens). Fakte spite al la modesteco de iu moza (meusien) aktiva samideano, ŝajnas necese «riveli» 1a naskiĝon de tiu evento. Maria Sitnik (Pollando) tradukis siatempe, laŭ sia propra stilo (kelkaj “grumblantoj” preferus, ke Esperanto estu kaj restu kvazaŭ “telefona” lingvo, kaj plie, nepre submetita definitive al la “nova testamentaro”, kies sanktaj, netuŝeblaj “libroj” estas PIV kaj PAG…) rakonton, kiu estis verkita unue pollingve. Okazis, ke la aludita samideano –lia tuta familio!- amikiĝis kun Maria, kaj ke li investis egan sumon por presigi kaj diskonigi tiun tradukaĵon tra la tutmonda esperantistaro, kaj sekve, paralele “helpi” certagrade al Maria…. Eĉ se la lingvo ne estas “ortodoksa”, laŭ la «sanktaj reguloj» de la ĉi-supre menciitaj libroj, eĉ se la desegnaĵojn ne prizorgis profesiulo de bild-strioj, ni opiniis, ke la iniciato de nia samideano meritis esti grandskale subtenata. . Ni esperas, ke niaj legontoj daŭre alportos sian «brikon», por ke rapide elĉerpiĝu la stoko de la libretoj.

 • ĝenerala federacia kunveno en Illzach (68), la 16-an de junio 91- Ĝi okazis en la kulturdomo «Espace «110» post la printempa stago. Nia prezidanto, E. Ludwig malfermas la kunsidon je la 14h45 antaŭ 16 ĉeestantoj kaj salutas la asembleon kaj Renée Triolle, prezidanton de U. F. E. Antaŭ ol pritrakti la tagordon, P. Denis rimarkigas, ke kiam okazis speciala kongreso federacia kun ĝenerala asembleo, pli da homoj ĉeestis… Ni pridiskutos tiun punkton. Tagordo: 1- Agadarporto de 1990 (far Robert Kueny) P. Denis proponas, ke ni revenu al la raporto de la “administrativa” jaro, kaj ne plu de kultura jaro kiel lernjaro (de septembro al junio). La raporto aperis en nia bulteno «La Informilo» numero 72. Akceptita de la plimulto. 1 sindeteno. 2- Financa raporto (far André Grossmann) Aperis ankaŭ en “La Informilo”. Li aldonas kelkajn komentojn, interalie: 2700F da profito ĉi-jare. Unuanime akceptita. 3- Perkoresponda kurso (far Jean-Paul Colnot) 8 personoj finlernis “Metodon 11” (elementa kurso), 4 atingis la finon de “Metodo 12" (duagrada). Novaj kandidatoj: 22. Ĉi-jare la reago de la publiko al informoj estis malpli alta: 10% (anstataŭ 30% last-jare). Ĉu la vintro estis tro milda? (?!?). 4- Libro-servo (far François-Xavier Gilbert) Konstanta stoko…Demandoj kaj komentoj: Ĉu niaj eldonaĵoj ne iĝas tro malnovaj? Mankas facilaj legaĵoj. Indus komisiono por elekti novajn verkojn ĉiujare (pripensindaĵo). Difini ĝustan kriterion. Ĉu sendi la «dormantan» stokon (al Rumanio?) aŭ uzi ĝin kiel premion? Vendado de libroj dum staĝoj: pripensi eventualan kontrakton por dividi la profiton inter libro-servo kaj organizanta grupo. Grava informo de R. Triolle: la nova vortaro F/Eo (tre ampleksa!) aperos venontan novembron dum la «internacia festivalo». 5- Elekto de la novaj komitatanoj Leĝe finas sian mandaton laŭ la statutoj: Colnot – Ludwig – Scheidel – C. Roux – M. Nau – Sin reprezentas: Colnot – Ludwig - Scheidel – C. Roux (S-ino Nau forlasas la komitaton pro malsano. ). Ni dankas ŝin pro ŝia sindonema agado en la sino de la federacio. Ĉar sekreta balotado ne estas petita, la 4 kandidatoj estas unuanime, per levita mano, elektitaj. 9 homoj konsistigas la novan komitaton. Ni pripensu varbadon por la venonta jaro!. 6- Elekto de la nova estraro La ĉeestantoj elektas jene: Prezidanto: E. LudwigVicprezidantoj: J. P. Colnot, F. X. GilbertSekretario: R. KuenyKasisto: A. GrossmannHelpantoj: R. Degrelle, P. Denis, C. Roux, Scheidel Respondecas en la federacio: redaktado de «La Informilo»: P. Denis - Kursoj perkorespondaj J. P. Colnot - Libro-servo: R. Degrelle kaj F. X. Gilbert - Informado ĉe gazetaro, Junularo, Ekzamenoj: vakantaj postenoj - Simplaj membroj: C. Roux, O. Scheidel 7- Venonta staĝo de parolata Esperanto: Ĝi estas prizorgata de Odette Scheidel kaj okazos la 19/20 ajn de oktobro 1991 en Merkwiller-Peĉelbronn (67). 8- Venontaj staĝoj (1992): printempe organizos ĝin Madeleine Roux, en la «Maison de l’Asnée», ĉu la 28/29ajn de marto, ĉu la 3/4ajn de aprilo 1992. (Ĉu staĝo + generala asembleo? Ĉu specifa asembleo en Hettange Grande ? Decido prokrastita. ) 9- Ekzamenoj: estas rememorigite, ke ĉiuj lokaj grupoj devos organizi mem siajn proprajn sesiojn. Grave: ĉiuj prov-testoj devos esti petataj ĉe la nacia respondeculo de la ekzamen-sesioj: François Lo Jacomo. en Parizo 10- Diversaĵoj: ĉeestado en la «flugbalon-aerfesto» (mondskala!) sur la futura aviadilejo inter Metz kaj Nancy, de la 26-a de julio ĝis la 5-a de aŭgusto. J. P. Colnot respondecos pri Esperanto-budo kaj alvokas kunlaborantojn! Okazas diskutoj ĉirkaŭ diversaj farendaĵoj: «pin’s»-oj, balonoj, ekspozicio, video bendo, ktp. Apero de la 2-a eldonaĵo far nia federacio temas pri «Novelaro» verkita de nia samideano Claudel, kies erojn ni jam ege frandis en «La Informilo» (popularoj rakontoj el Vogezoj). Ĝi certagrade ligiĝas al la elĉerpiĝo de la eldonaĵo «la ronkanta avo». Fermo de la kunveno je la 17a20. . . . . . . . . . . . Protokolis Roberto Kueny.

 • Biennale mondiale de l'aerostation – presence de l'Espéranto – 1000 montgolfières sur le nouvel Aéroport Metz-Nancy-Lorraine – Longa raporto de J. P. Colnot - La festo do okazis de la 26-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto sur la nova regiona aerodromo de Loreno (inter Metz kaj Nancy, sed pli proksime de Metz). La prezento de ekspozicio en tia aranĝo ne estas tiel facila, kiel ĝis nun spertite aliloke. Fakte la tuta aranĝo okazis sur herbejoj (nur la «oficialuloj» rajtis treti la asfaltitajn aviadilajn…"dromoj"n. ). La diversaj ekspozicioj, ĝenerale komercaj, okazis en tendoj, pli malpli komfortaj, sur la herbejo (aŭ pli ĝuste «eks-herbejo»). Ĉar la aerodromo mem ne estis tute finkonstruita (ĝia oficiala inaŭguro okazos nur oktobre), estas ĉie multaj «laboroj», teramasoj, konstruejoj, ktp. La unuajn tagojn, fulmotondris pluvis…eĉ pluvegis! la relative multaj piedirantoj, kaj ĉefe la aŭtomobiloj kaj kamionoj alportantaj materialon, kaŭzis koton. Ĝis la sabato 27/7 tagmeze ni promenis en koto ĝis la maleoloj!… En nia tendo, la grundo estis malseka kaj ni devis loki la kartonojn kun nia materialo (flugfolioj, afiŝŝoj, libroj, kasedoj…) sur seĝojn por eviti la malsekecon. Poste la suno revenis, kaj estis ofte eĉ varmege. Ekde la dimanĉo 28/7 kaj ĉefe la lundon blovis terura vento el oriento. Ni estis invititaj partopreni per ekspozicio, ĉar oni konsideris nin kiel «kun laborantojn» de la organizantoj, ĉar ni tradukis tekstojn en Esperanton, kaj deĵoris kiel tradukisto nia samideano Jacques Farjon de la Gatinerie. Ni ne pagis la tendon (la komercistoj pagis, do ni estis traktataj kiel «malriĉaj parencoj»). Nia tendo ne estis tute fermebla, ĝi larĝe malfermiĝis orienten. Tiu situacio estis relative favora, kiam pluvis (el Okcidento!) sed ne plu… kiam ventegis el Oriento! Niaj afiŝŝoj disŝiriĝis, la ekspozici-paneloj foje falis, polvo invadis ĉiujn niajn paperojn…Malgraŭ pluraj plendaj protestoj, ni ne povis disponi pri pli favora tendo. Ĝi estis krome malgranda. Principe la publiko povis ĉirkaŭi la ekspozicion, kiun ni starigis sur 3 tablojn, sed fakte malmultaj tion faris. Mi aldonu, ke kiam ni alvenis la lundon 29/7, laboristoj plifortigis la ŝnurojn por teni la tendojn ĉar pro la ventego ili (la tendoj!) preskaŭ forflugis! La organizado ne estis perfekta; ĉiam mankis io, ĉiam mankis iu informo. Por la personoj dezirantaj veni trajne kaj aŭtobuse, tute mankis informoj. Tiuj donitaj de la gazetaro kaj de la fervoj-stacioj estis kontraŭdiraj! Esperantistino venis de Nancy al Pont-à-Mousson, trajne, la sabaton 27/7, sed ne kapablis trovi la anoncitan aŭtobuson por atingi la aerodromon! Alia, ricevinte kontraŭdirajn informojn el la diversaj stacidomoj, trafis telefone la organizantojn, kiuj «dronis»…Respondo. «Se vi ne estas kontenta, restu hejme!» (?). La flugo de balonoj dependas ĉefe de meteorologiaj cirkonstancoj. Ĝi povas okazi nur matene (de la 6a30 ĝis la 8-a proksimume) kaj vespere (post la 18a30, ofte nur post la 20-a). Dum la tago, estas danĝere flugi (pro la varmo, sed ĉefe pro la tro granda diferenco de temperaturoj inter diversaj aertavoloj). Balonflugoj estas tekniko de antaŭ 2 jarcentoj…Ili kapablas nur supreniĝi (oni varmigas la aeron interne de la balonsako), aŭ malsupreniĝi (kiam la interna aero malvarmiĝas). La efiko de ambaŭ procedoj agas nur post 30 sekundoj. Rapidaj almovoj do ne eblas, tro granda diferenco inter 2 aertavoloj povas esti mortiga. Ili ne povas flugi, se pluvas, se fulmotondras, eĉ se la vetero belas sed la vento superas 20km/hore…. La unuaj tagoj estis preskaŭ katastrofaj. Neniu flugo povis okazi vendredon (pro pluvo, fulmotondro), nek dimanĉe kaj lunde matene… pro ventego! Preskaŭ ĉiujn aliajn matenojn okazis la flugoj, laŭdire tre bele (ni aldonu, ke krom la 1-an sabaton, mi mem ne venis, ĉar mi konstatis, ke la publiko reforiris tuj post la flugo, do estis vane deĵori ĉe ekspozicio, kie estas neniu publiko!). La «belaj» flugoj okazis sabate (28) vespere (300/400 balonoj ekflugis en la daŭro de 30 minutoj!). Lunde vespere (ĉirkaŭ 200 balonoj iom tro dise ekflugis kaj provis alproksimiĝi al masto, uzante la aerfluojn…) sed aliajn vesperojn, foje lastminute, vespere, oni ordonis neflugon pro la vento. La 3 lastajn vesperojn okazis flugoj pli malpli ampleksaj… Nur 50-60 balonoj restis la lastan tagon… Do la aerostatoj povis flugi nur matene kaj vespere. Kion faris la publiko dum la tuta tago? Nu, la unuan semajnon, oni prezentis sur podio demonstraciojn pri ĵudo, «maĵoretinoj», koncerton de ĉas-trumpoj, konkursojn. … La ĵaŭdon kaj la lastan dimanĉon, oni prezentis akrobataĵojn – tre belajn – diversaj aviadiloj, inter alie la fama «patrolo de Francio». Intertempe… oni devis elteni teruran muzikaĉon, kun ĉefe anglalingvaj kantoj. Feliĉe, de tempo al tempo, ni povis aŭdi… silenton ! Do tiam la publiko, por ne enui, vizitis filatelan ekspozicion, aŭ la diversajn tendojn, kie estis prezentataj la plej diversaj varoj: libroj, vinoj, mielo… Ĉefe furoris sandviĉoj, glaciaĵoj kaj…”pin’s-oj” (aŭ por repreni terminon konsilatan en la franca: “pingletoj”) Oni vere povas paroli pri “pingleto-manio”. Ĉie oni vendis, interŝanĝis pingletojn. La esperanto-insignoj ne vere allogis la amatorojn (krom tiuj, kiuj nokte ŝtelis la stokon!). Ni sukcesis vendi nur ĉirkaŭ 20. Kelkaj vendistoj, verdire, proponis tre belajn modelojn, ĉefe tiujn kun flugbalonoj. Dume, la aerostatoj restis nevideblaj. Ili aperis nun, kiam estis donita la ordona «ekflugu». Do tiam oni ŝveligis ilin per varma aero. Ili ŝveliĝis iom post iom, startis, do tre bela spektaklo kiam multaj (centoj) ekflugas samtempe. Ili iom poste malproksimiĝis, alteriĝis kelkajn kilometrojn for. Kamionetoj aŭ fortaj aŭtoj kun posttreniloj rapidis por serĉi ilin, oni refaldis la balonsakojn post malŝveliĝo kaj ili revenis aŭtomobile – kvazaŭ nevideblaj – ĝis la venonta flugo. Ni ne scias, ĉu fakte venis la 1000 balonoj anoncitaj, sed ili estis multnombraj. Pri la vizitantoj: 400 000, el kiuj 120 000 la dimanĉon 4/8. Dudeko da esperantistoj deĵoris laŭvice dum la 10 tagoj por informi la publikon pri Esperanto. Fakte la publiko ofte pasis malproksime de nia tendo (ĉu pro koto, ĉu pro alportita sablo, ĉu pro la ŝnuregoj fortigantaj la tendojn!) kaj oni devis alpaŝi al la homoj por proponi flugfoliojn. Ĉu mi citu ĉiujn helpantojn, kiuj venis? Ni diru ke, laŭ ordo de “eniro sur la scenejon” partoprenis : la ĵaŭdon por instali, Jean Marie Voegele (Nancy) vendrede Henri Moitrier (Nancy, kaj germana familio el la regiono de …Leipzig (tute hazarde!); la sabaton Marie-Lorraine Germain, Jacques Herlé (Nancy), Catherine Gallego (Hettange); ni havis viziton (ankaŭ hazarde) de samideanoj el Savojo, Metzo… Dimanĉe venis krome Lucie kaj François Fisĉer (Nancy), Bernard Vivier (Metz). Robert Landereau –prezidanto de FET (Fédération Espérantiste du Travail) – venis speciale el la pariza regiono. Alain Collignon (Vandoeuvre) kaj pluraj gelernantoj de la perkoresponda kurso vizitis nin. Lunde venis Monique François kaj Danièle Hauser (Nancy). Marde kelkaj jam cititaj kaj s-ro Goetz (Luksemburgio) Merkrede okazis neniu programo, do ni decidis ne iri al la aerodromo (sed ŝajne venis s-ro Muller el Metz); ĵaŭde venis Robert Kueny (Mulhouse) ĝis vendrede, Madeleine kaj Catherine Roux (Vandoeuvre), François Simonnet (Mirecourt); vendrede Edmond Ludwig (Stosswhir), André kaj Masako Grossmann (Baldersheim) ĝis dimanĉe; sabate venis kelkaj jam cititaj homoj plus Guy Geoffroy (Frouard) kaj dimanĉe proksimume la samaj, do entute kunlaboris pli ol 20 personoj (foje ni estis 8 samtempe!). Ni disdonis entute ĉirkaŭ 5000 prospektojn kaj rikoltis adresojn de 35 interesatoj. La reagoj de la publiko estis tre diversaj. Kelkaj tre malmultaj venis al ni dirante… «De tiel longe ni deziras lerni Esperanton, sed ne trovis adreson!»… Ĝenerale la publiko jam antaŭe sciis pri Esperanto (almenaŭ 50% ĝenerale). Sed kelkaj tagoj estis «nigraj» tiam 7 personoj el 10 eĉ ne sciis, ke temas pri lingvo! Montriĝis kelkaj kontraŭuloj. Nia federacio eldonis balonetojn por infanoj kun reklamo : “Langue internationale 3615 Esperanto”. Ĉirkaŭ 600 estis disdonitaj; oni ŝtelis 200, restas disponeblaj (por la foiro de Thaon?) ĉirkaŭ 200. Jes… «oni» ŝtelis! Tamen estis asertite, ke nokte deĵoras gardistoj kun hundoj … Ve ! la dimanĉon (28/7) matene, mi tuj konstatis, ke iu(j) traserĉis en niaj kartonoj… 105 insignoj, 200 balonoj, 7 kasedoj «estis malaperintaj». Ek de tiam ni lasis surloke nur la stokon de prospektoj, sed ne estis facile alporti al la malproksimaj aŭtomobiloj tro pezan kartonon! oni ne rajtis lasi la veturilojn antaŭ la tendoj, nur eniri aŭtomobile malfrue vespere, kiam la publiko plejparte estas for. La perdo sumas preskaŭ 1500 frankojn, kaj ŝajne neniu asekuro protektis tiun. Finfine, laŭ nia scio, ne partoprenis esperantistaj aerostatistoj: ni do ne bezonis interpreti! Sed ni laŭpove informis pri Esperanto la eksterlandajn partoprenantojn kiuj vizitis la tendojn. Antaŭe mi estis skribinta al diversaj landaj asocioj de UEA por peti alsendon de prospektoj nacilingvaj por propagandi Esperanton. Nur la nederlanda asocio plej afable sendis al ni 500 prospektojn (laŭ 5 modeloj!). Nek la brita asocio, nek la germana, nek la itala, nek la sarlanda montris intereson. La germanojn ni povis informi nur franclingve (kiam ili komprenis!). Renée Triolle, prezidanto de UFE, donis kelkajn informilojn en la angla kaj rusa, ni faris preskaŭ 100 fotokopiojn por informi anglojn, usonanojn (malmultnombrajn), ankaŭ Polojn, Litovojn, Rusojn… Post 2 jaroj okazos denove «aerfesto» sed aliloke! –Tiam la ĉi-tiea aerodromo funkcios, flugbalonoj ne plu povos veni…, ili ĝenus la aviadilojn!). Ĉu ni partoprenos denove? La estonteco diros, ĉu nia agado estis fruktodona. La nombro de gelernantoj en niaj kursoj estos la ĉefa respondo. Ĝenerale, 3 personoj el 4, kiujn ni alparolis, loĝas en Metz aŭ ĉirkaŭaĵo. La profito devus do esti por la kursoj en Metz. Ankaŭ en Nancy ni esperas rezultojn, eĉ en tuta Francio kaj eksterlande… organizis kaj raportis J. P. Colnot

Jen la persona vidpunkto de la prezidanto de nia federacio pri la evento: Informado al miloj da gapantoj - De la 26-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto okazis sur la baldaŭ ekfunkcianta aviadejo de Nancy-Metz (Francio) renkontiĝo de pluraj centoj da flugbalonistoj el dekoj da landoj. Dank’ al sinjoro Chapellier ĵurnalisto, kunorganizanto de la evento kaj filo de esperantisto, esperanto iĝis laborlingvo dum la tuta aranĝo. Deĵoris kiel tradukisto pri esperanto kaj aliaj lingvoj sinjoro J. Farjon de la Gatinerie. Dume, en budo, laboris tuta skipo da esperantistoj, sub gvido de la senlaca ĉefdejoranto kaj vicprezidanto de orient franca Esperanto-federacio, Jean Paul Colnot. Dank’ al la ekspozicio de la federacio kaj varbmaterialo de unuiĝo franca por Esperanto. La multnombraj gapantoj rigardis ne nur supren, sed ankaŭ flanken al la esperanto-budo, kie deĵorantoj donacis balonetojn kun esperanto-reklamo al la infanoj, dum aliaj informis la gepatrojn. Menciindas, ke inter la pridemanditaj gejunuloj, pluraj indikis, ke iliaj liceaj profesoroj pri filozofio kaj geografio jam estis parolintaj al ili pri Esperanto. Temas pri gesinjoroj De Zilah el Metz. Gratulon al ili. Edmond Ludwig.


 • Diversaj raportoj - universala kongreso en Bergen: detala raporto de F. X. Gilbert. - Raporto de A. Grossmann pri paska feriado en nova kooperativo en Portugalio. - Raporto de A. Grossmann pri ekspozicio pri Hergé kaj Tinĉjo en Welkenraedt (belgio).

 • 31-a praktika staĝo de Esperanto en Illzach – Denove ne aperis raporto pri ĝi en "La Informilo". Partoprenis ĝin iom malpli ol 60 personoj. Okazis kurso A1 (E. Ludwig per M10), A2 (R. Triolle per "la ronkanta avo "), kaj prelego de Spomenka Ŝtimec (Jugoslavio) pri "kiel ambasadori pri Esperanta-kulturo". Dimanĉe posttagmeze okazis ĝenerala kunveno.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.


Elŝuti 0.61 Mb.