Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo18/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

Angulo de la prezidanto Edmond Ludwig- Estimataj, kvarfoje jare mi kutimis anguli je en "La Informilo", ĉi-foje lastfoje, ĉar baldaŭ nova prezidanto vin alparolos ĉi-loke kaj mi sincere ĝojas, ke iu transprenos mian postenon, ĉar aliaj ideoj ĉiam bonvenas en asocio, por ke ĝi ne funkciu nur rutine, ĉar prezidante rutini mi daŭre povintus, pro la memstara «funkciado» de tuta skipo da ege fidindaj kunlaborantoj. Mi emus citi nomojn, sed mi riskas iun forgesi, ĉiu sin do rekonu en mia danko plej sincera. Dum la lastaj du jaroj vi iom post iom legis pri la laboro de Take-La Domo (por esperanto-publiko) aŭ Take-Esperanto (por la «palvizaĝuloj»). Al tiu asocio mi jam dediĉas multegon da tempo, al ĝi mi dezirus dediĉi kvazaŭ mian tutan liberan tempon. Sed vi certe rimarkis, ke Take-La Domo ne laboras por si mem, sed por Esperanto, por la esperanto-asocioj, do kompreneble ankaŭ por Esperanto France-Est, kunlabore kaj komplemente ne konkurence ! Sine de la skipo de Take mi deziras alparoli la mondojn esperantista kaj ne esperantista. Resumege mi difinus la strategion, aŭ pli bone la sintenon jene: la esperanto movado trovu en Take-La Domo «tribunon» por fakoj, kiuj ankoraŭ ne posedas propran fakasocion. En ĝi la movado malkovru la produktojn vendatajn helpe de Esperanto aŭ/kaj kun esperanto-surskribo. Jen servo de tiu asocio kaj de ties bulteno, kiu eblas ligi esperantistojn kaj ne esperantistojn, kaj tio estas parto de mia nuna laboro. Sed ne nur per produktoj ni varbu, ankaŭ per servoj, kaj tion kapablas fari ĉiuj esperantistoj, ĉiuj esperanto-kluboj: ni proponu nian helpon al entreprenoj, asocioj, unuopuloj kiuj serĉas kontaktojn en eksterlando. Jen nova rolo de la kluboj en la mondo, de la delegitoj de UEA: ni iĝu servo-kluboj, ne nur por la samideanoj sed ankaŭ por ne esperantistoj, kiuj malkovros nian internacian reton. Kompreneble por tia laboro ne sufiĉas unu monata kunveno sen programo, ne sufiĉas nura aliĝo al esperanto-asocio, ni ankaŭ scivolemu pri la aliaj kaj montru ke ni utilas. Ili iom post iom komprenos! Tiam ili ankaŭ lernu la lingvon! PS -lasta peto: se vi verkas artikolojn por franclingvaj ĵurnaloj kutimu paroli pri «espérantophones» kio ne malhelpu ke vi, sine de la movado, kondutu esperantiste. !

 • Colmar - Lastminuta sciigo! (1. 2 1996) Internacie disponigata servo de komerco-kaj industrio ĉambro (CCI) de Colmar (Francio) ĉe Internet en la franca, germana, angla kaj esperanto. Ĉiumonate la komerco-kaj industrio ĉambro de Colmar kaj Centra Alzaco (Francio) eldonas liston de ne okupitaj ejoj, kiun ĝi disponigas senpage al informpetintoj serĉantaj ejojn profesiajn, komercajn, oficejajn, laborajn kaj ankaŭ terenojn. Ekde la fino de januaro 1996 tiu listo kun pli ol 200 adresoj estas konsultebla pere de Internet en la lingvoj franca, germana, angla kaj en Esperanto. Informoj www. rmcnet. fr/cci Raportis Edmond Ludwig


 • Diversaj raportoj – tutpaĝa raporto de Bruno Henry (Thionville) pri la laboro de fervojistoj.

- Tutpaĝa raporto de André Grossmann pri la 12-a internacia festivalo en Rotengburg (Germanio), kiu okazis de la 17-a de decembro 95 ĝis la 3-a de januaro 96.

- Raporto de Antoine Beck (67-Vendenheim) pri renkonto en Sarajevo dank'al Esperanto. • La 46-a kultura semajnfino de Sarlando okazis de la 1-a ĝis la 3-a de decembro 95. Multaj Francoj partoprenis (40% de ĉeestantoj). La 1-an gradan kurson per "Mazi" gvidis s-ro Fillmann. La 2-an gradon per "por la praktikantoj" gvidis s-ro Barhoviĉ. Kaj Pokuso Makabe prelegis pri la vivo de japana oftalmologo-esperantisto s-ro Kato. Pastro Kronenberger rakontis pri heredaĵo de malnovaj poŝtkartoj, en kiu li trovis iun el Parizo de la jaro 1913: sendis ĝin kaj subskribis L L. Zamenhof ! La dua surprizo venis el Vatikano, kiu eldonis novan, luksan verkaĵon de esperant-lingva meslibro. Poste la granda salono arigis ĉiujn por la solena vespero ĉirkaŭ ornamitaj tabloj. Ĉe kandellumo Sankta Nikolao jam demetis miel-kukojn kaj spicitan varman vinon. Sed la infanoj ja atendis la personon mem de la sankta eminentulo. Li baldaŭ grandpaŝe eniris la ĉambregon. Li havis por ĉiu junulo donaĉaĵon. La ĉeestantaro partoprenis la surprizon, la mirigon kaj kontentiĝon de la etuloj. Dimanĉe la aperitivo kaj tagmanĝo estigis esperantujan etoson. La agrabla kunvivo forpelanta la landlimojn ĉiam spertigas novan tipon de interrilato mondskala. Raportis Armand Hubert.
 • agad-raporto de la orient-franca federacio – 1995 - Semajnfina staĝo en Villers-les-Nancy Esperantaj kursoj: Betschdorf, Gérardmer, Metz, Mulhouse, Nancy, Sarreguemines, Thionville. Prelegvojeĝo de s-ino Nina Korjenevskaja en Bar le Duc, Nancy, Sarreguemines, Thionville. Sukcesa ago-tago en Thionville kaj Sarreguemines, samtempe loka radio-elsendo. Ekspozicio, Zamenhoffesto : Bar le Duc, Colmar, Hettange-Grande, Metz, Mulhouse, Nancy. Akcepto de “Ĉernobil-infanoj” dank’al s-ino Odette Scheidel kaj Take ; helpo al venigo de kroataj infanoj al Grésillon. Take-Espéranto en la montro-fenestro de la industri-kaj komerco-ĉambro de Colmar; esperantigo de pluraj regionaj produktoj; surmerkatigo de trilingva eldonaĵo (france, germane, esperante); partopreno en salon du livre en Colmar; la revuo de Take interesas regionajn kaj alilandajn samideanojn. Trilanda kunveno por la Zamenhof festo (Svisio, Badeno, Elzaco) Perkoresponda kurso en Nancy interesas 18 gelernantojn. Inform gazeto “La informilo” aperas regule kaj dense. Libro-servo diligente funkcias. Panel–kampanjo varbante por 3615 Esperanto daŭras. Streĉa varbo por plia aŭskultado de esperantaj radio-elsendoj, en la gazeto kaj dum la kunvenoj.

 • Komitato-kunsido je la 19-a de novembro 1995 En la "Maison de L’Asnée, Villers-les-Nancy". Ĉeestis gesinjoroj, E. Ludwig, JP Colnot, P. Denis, F. X. Gilbert, A. Grossmann, A. Hubert, O. Scheidel. Temis pri

 1. La Ĝenerala Asembleo okazos dum la estonta kunveno printempe en Haguenau. Nova prezidanto elekteblos

 2. La 40-a staĝo de parolata Esperanto okazos en Haguenau (67) dum la 30-a kaj 31-a de marto 96. . Profesoro Michel Duc-Goninaz prelegos. Elzaca gazeto proponas vaste raporti pri la kunveno kaj filmi ties disvolviĝon. La propono devenas de ĵurnalisto kiu ĉeestis la viziton de infanaro el Ĉernobil dum la somero en Betschdorf.

 3. Grupa-aĉeto de 20 vid-kasedoj “Mazi en Gondolando” pro la konsentata rabato fare de la eldonistejo. La federacio vendos ilin bonkondiĉe al siaj grupoj.

 4. Diversaĵoj - Diskuto pri la verko "L’homme qui a défié Babel". Kontentiĝo pro la varbkampanjo kaj la plejmultaj favoraj artikoloj. A. Hubert.

 • Bar le Duc - La grupo Espéranto-Meuse konkeris la apudan departementon!! Kompreneble temas pri paca invado, eĉ oni povas aldoni kleriga helpo. Fakte, dank’al Claude Jourde nia nelacebla ambasadoro en Saint Dizier, ni sukcesis veki intereson de la direktorino de la urba biblioteko. Tiu inteligenta virino tuj komprenis ke Esperanto estas vera lingvo kompare al la aliaj kun literaturo poezio ktp… Do estis decidite krei breton, kies libroj pritraktos la esperantan lingvon. Krome ŝi decidis aĉeti per la rimedoj de la urba biblioteko mem, la jus aperitajn librojn, kiuj pritraktas la lingvan problemon kaj la eblan respondon per Esperanto. Ni komunikis al ŝi la kompletan liston. Do, Claude Jourde kaj mi rendevuis kun la bibliotekestrino kaj la loka ĵurnalisto, la vendredon 26-a de januaro. Ni prezentis al ili la lingvon kaj la movadon tra la tutmondeco kaj la multaj diversaj aranĝoj. Dum unu horo ni interŝanĝis ideojn pri tiu grava problemo de la ĝenerala homa interkomunikado kaj de la solvo proponita dank’al Esperanto. Finfine la ĵurnalisto fotis la gravan momenton de la transdono de 25 libroj al la biblioteko: bildstrioj, romanoj, poezioj, noveloj, eseoj…bunta bukedo de literaturo. Ĉu necesas memorigi al niaj gelegantoj ke jam en 1984 nia klubo kreis esperantan breton en la urba biblioteko de Bar le Duc per 50 esperantaj libroj kaj 15 franclingvaj; tiu unua liverado estis abundita kvar jarojn poste, per 25 esperantaj kaj kelkaj francliinvaj libroj aĉetitaj de la biblioteko mem. En la estonteco nia klubo provos ĝemeligi tiujn du bretojn kadre de la tiel nomita eta regiono «la triangulo». Raportis François Xavier Gilbert

Pri la" Zamenhof-tago" - Eble je «ne ortodoksa» dato, sed tamen etosĝoja iĝis nia jara rendevuo por "festi Zamenhof", en la Centre Socio-Culturel de Marbot, la 27-an de januaro. Dudek ĉeestantoj, inter kiuj samideanoj el St-Dizier, Cousances les Forges… kaj Metz - ni ne forgesu mencii tri homojn de la “juna generacio” – alportis sian gajan humuron por sukcesigi iun neforgeseblan vesperon. Por malfermi la eventon, unu el la pioniroj de la klubo – dua Petro (Polmard)- gustumigis al ni diversajn aperitivojn (eble por kompensi la foresto de kelkaj akuzativoj dum la babiladoj…) tute naturaj ĉar el lia propra ellaborado, do senmodere trinkindaj. Sekvis bunta bukedo da anekdotoj, deklamoj, kantoj, eĉ dancoj! Fakte, nia amiko Jacques Maillot muzikis helpe de plej diversaj instrumentoj. Ŝlosis la kulturan (?) parton nerakontebla skeĉo far la kutima triopo «Foksolopo» (FX-L-P), kies temo tute kondamnenda (fabriko de falsa valuto!) eksplodigis ridojn ĉe la sepktantaro. Memevidente kaj kiel kutime Renato kaj Petro – ne la jam citita ! pretigis por ni fajne preparitajn manĝaĵojn (ni rivelu sekreton: iu samideanino flanke lasis sian manĝ-dieton por delektiĝi je «lavango da dolĉaĵoj», kiu abundis surtable). Entute memorinda vespero… Bedaŭru la neĉeestintoj! Rakontis Pol Denis.
 • Mulhouse - Kvingrupa priesperanta reklamskipo en Mulhouse Kvinope reklamis asocioj pri Esperanto dum la forumo de la asocioj en Mulhouse, la 20/21-ajn de januaro 1996. La loka grupo Mulhouse–Esperanto estis invitinta Take-Esperanto, en kies budo televide deĵoris Mazi antaŭ la side gapantaj spektantoj. Apude la eldonejo Pirolo proponis siajn trilingvajn kartojn. Internacia la tuto estis pro la sinprezentado de la grupoj de Bazelo (Svislando) kaj Frajburgo (Germanio). Pli kaj pli intensiĝas la kunlaborado inter la asocioj de la tri landoj. Malgraŭ 150 ĉeestintaj asocioj en la vastega halo, la elzaca televido-kanalo France 3-Alsace anoncis dum sia tagmeza informprogramo, ke Esperanto ĉeestas kaj proponas kursojn en Mulhouse. Lacis sed kontentis la motoroj de la Mulhouse-a grupo Roberto Kueny kaj André Grossmann. Kunlaboris streĉe Ursula Niesert, Manfred Westermeyer, Nicole Beroud, Arielle kaj Jean-Pierre Cancel kaj Edmond Ludwig.

 • Nancy - La vesperaj kursoj plu funkcias kun la sama nombro da ĉeestantoj. La lunda regiona 3a-grada kurso ankaŭ daŭras, la 15-an de januaro, la 12-an de februaro kaj la 19-an de marto Ĝenerale, el 10 aliĝintoj, ĉeestas nur 6 aŭ 7 personoj. Dum la unua kurso de ĉiu grado en januaro (merkrede, ĵaŭde kaj lunde) ni gustumis „reĝan platkukon“, do ni disponis pri 3 "ge-reĝoj"…… La Zamenhof-vespero okazis la 14-an de decembro. Pro neĝo kaj glitaj ŝoseoj, pluraj personoj ne venis. Do ni estis nur 15, malpli ol kutime. Diapozitivoj pri Prago kaj pri Tirolo estis unue prezentitaj: poste okazis komuna vespermanĝo, kiu finiĝis per kantoj – la vino ŝajne ne influis… La 25-an de januaro, la konversacio estis anstataŭata de kant-kunveno, kiun partoprenis 10 personoj… Kelkaj tamen nur ĉeestis (kaj aplaŭdis ĝentile) (Ne pluvis poste!…) Sabataj staĝetoj - La unua ne povis okazi la 16-an de decembro, ĉar striko okazis en la poŝta centro de Nancy, ĝuste la 28-an de novembro, kiam ni dissendis la cirkulerojn, kiuj plej parte restis blokitaj dum pluraj semajnoj. Nur 5 personoj aliĝis. Nun, sekve al novaj komunikoj, kelkaj pliaj personoj ŝajne interesiĝis –telefone-, sed neniu el ili sendis la petitan skriban aliĝon. Eble la staĝoj povos tamen komenciĝi februare? Ĝis nun, la plej multaj interesatoj deziras la horaron 14a ĝis 18a horo. Perkoresponda kurso - kvazaŭ endormiĝinta de post la strikoj. Neniu pli aliĝo (nur 7 gelernantoj). Esperanto-ekzamenoj en Nancy - Kredeble ili okazos printempe, verŝajne lunde por la 2a grado, kaj sabate por la unua. La personoj interesataj povas peti la prov-tekstojn (ne prospektojn!). Raportis Jean Paul Colnot
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


Elŝuti 0.61 Mb.

 • Hubert . agad-raporto de la orient-franca federacio – 1995
 • Kueny

 • Elŝuti 0.61 Mb.