Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1-a trimestro 1990

Elŝuti 0.61 Mb.

1-a trimestro 1990
paĝo1/23
Dato14.03.2017
Grandeco0.61 Mb.

Elŝuti 0.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

1-a trimestro 1990 – 69-a "La Informilo" (20 paĝoj)

 1. angulo de la prezidanto – "estimataj gefederacianoj! Novjaros de pluraj semajnoj, kiam vi legos tiujn liniojn, sed mi atendis la unuan "La Informilo"-n de 1990 por deziri al vi ĉion bonan. Ankaŭ al nia federacio mi volas deziri sukcesplenan jaron. Ĝis nun ni konfesu, ke niaj atingoj ne estas mirindaj, sed almenaŭ ion ni sukcesis konservi: amikan etoson dum niaj staĝoj, kiuj kunigas homojn el diversaj landoj kaj kun diversaj interesoj. Se ni konsideras, ke la tuta laboro estas farata nur pro bonvolemo, niaj atingoj ja tamen estas konsiderindaj. Ĉiuj certe komprenas, ke la plej baza neceso estas la organizo de aranĝoj, aŭ klube lokaj, aŭ regionaj, aŭ naciaj kaj internaciaj. Sed la loka informado pri okazontaj kaj okazintaj kunvenoj certe ne sufiĉos por disradiigi nian mesaĝon al la ekstera publiko. En nur 39 francaj departementoj okazis Esperanto-kursoj en 1988/89("Franca Esperantisto" no 405). Ĉar mi respondecas pri la starigo de tiu listo, mi povas konfesi al vi, ke mi preskaŭ havis la impreson, ke multaj samideanoj eĉ ne deziras, ke oni parolu pri iliaj kursoj ! kiel, tiam, informi la publikon ? Ĝis nun, aperigo de informoj dependis tro ofte de la bonvolemo de loka ĉefredaktoro aŭ de la foja malhavo de aliaj informoj. Sed por regula de ni verkita informado ni bezonas monon. Jam UFE, nia nacia asocio, investas de pluraj jaroj por budo ĉe "Expo-langues" kaj aliaj foiroj, same por reklamo en fakaj gazetoj. Ne tuj venis la esperitaj sukcesoj, sed ni tamen notu, ke la lasta intensiva staĝo de UFE arigis 30 (jes. . . tridek!) komencantojn en Parizo kiuj pagis por membri en UFE, kio alportis sumon tuj reinvesteblan en nova reklamkampanjo. Jen kial ni pagigas la kursojn ! Nur novaj membroj alportas al ni monon. Alfluas la petoj de samideanoj por senkosta disponigo de reklam-materialo, sed por realigi ĝin ni bezonas monon!. . . Nun ni disponas pri "36 15 Esperanto". . . (vidu aliloke specifan informilon uzendan pri tio). Ankaŭ vi, uzu afiŝojn aŭ pagajn reklamojn kun tiu informo. La detalojn la homoj interesitaj legos sur sia ekrano. Pro tio mi finas mian "angulan" alvokon per danko pro via membriĝo ĉe UFE. Ne forgesu, ke la kotizo entenas la aliĝon al nia federacio. Nur la abonon al "La Informilo" vi devos krompagi. Sed ĉu ni ne povas fieri pri nia regiona bulteno ? Mi fieras pri ĝi kaj dankas al la redaktoro, kiel mi dankas al ĉiuj, kiuj helpas nin, aŭ mone, aŭ labore". Edmond Ludwig.

P. S. = Iuj iel jam iam ion similan legis. . . ili sciu, ke la subskribinto estas instruisto, kiu scias, ke en ripetado kuŝas la ŝlosilo de 1' sukceso !.

 • Edziĝo - La tuta federacio ĝojas ! Nia nelaciĝebla helpanto Jean Luc Thibias ĵus edziĝis ! ni ĉiuj firme esperas baldaŭ konatiĝi kun lia ĉarma edzino Grazyna el Pollando. . .

 • Nancy - Kursoj - la vespera kurso por komencantoj finiĝis la 31-an de januaro. Tiam ni eklernis "M12". La 2- grada kurso okazis ĝis nun 3-foje monate (eble tro ofte ?), do lastatempe venis nur 1 aŭ 2 personoj. La 3a-grada okazas 1-foje monate, kaj ankaŭ en ĝi venas nur 1 aŭ 2 homoj. Reorganizado de tiuj 2 kursoj estas okazanta. Se la esperantistoj ŝajne ne tre kuraĝe venas por lerni progresigajn kursojn, ili venas pli volonte por babili, manĝi kaj trinki ! Tiel 9 personoj ĉeestis la 29-an de novembro en la kadro de la 2a-grado, kaj 12 personoj la 13-an de decembro por la "Zamenhof-vespero". Ni kantis kaj dr Pelinca da Costa prezentis al ni belegajn diapojn pri Brazilo, ĉefe pri Rio kaj la mondfama karnavalo. . . La Turisma Oficejo konsentis denove aperigi en 1990 la kutiman tutpaĝan anoncon en la jarlibro de UEA. Tiel la tutmonda esperantistaro povos daŭre informiĝi, ke meze de Loreno oni trovas rimarkindan arkitekturan tutaĵon de la 18a jarcento kaj muzeon kaj domojn de la epoko ĉirkaŭ 1900, ktp. Ĝis nun la Oficejo ne konsentis eldoni novan ilustritan koloran prospekton, kiun ni sugestas de pluraj jaroj. Vi sciu tamen, ke la kutima prospekto en Esperanto estas daŭre disponebla. Por ricevi gin senpage, skribu al la turisma oficejo, (vi petu plurajn ekzemplerojn. . . por ekspozicio, por viaj gekorespondantoj, por via bopatrino, ktp. . . sed Francoj prefere skribu franclingve ! La leterojn en Esperanto la turisma oficejo direktas al mi kun peto pri traduko. Tiel sufiĉe ofte alvenas leteroj el la tuta mondo, ĉefe el Pollando, kaj finfine eĉ la leterojn en la pola lingvo oni lastatempe ankaŭ sendis al mi por traduko !. . . ).

 • Perkoresponda kurso - En la nova lernjaro ni jam dissendis de post septembro 32 komunikojn al la loka gazetaro. Ĝis nun ni povis kontroli la aperon de nur 10 el ili. Aliĝis al la kurso 18 personoj Ĝis nun 2 gelernantoj finlernis M. 11 La gazetaro kaj ni: la komunikoj pri nia perkoresponda kurso estas dissendataj al 10 regionaj gazetoj sur la teritorio de nia federacio, sed ankaŭ ekster ĝi, kiam ni havas eblecon aperigi (en departementoj 51-52-70). Jen interesaj ciferoj pri la lernjaro 88/89. Unua cifero = la nombro de informpetintoj, dua cifero = nombro de aligintoj. Departemento 51: 1 - 0 = 52 : 7 - 4 = 54 : 39 - 6 (plus 10 en parola kurso) 55: 3 - 0 = 57: 23 - 15 = 67: 7 - 4 = 68: 11 - 7 = 70 : 2 - 1 = 88: 10 - 5 = diversaj aliaj departementoj : 11 – 4. La varbado en 67 kaj 68 ne venas ĝenerale el la gazet-komunikoj, sed el la agado de s-ino Scheidel kaj la grupo de Mulhouse. Federacia varbadkonkurso - Ĉiujare, de kelkaj jaroj, funkcias konkurso de la plej bona varbanto al nia perkoresponda kurso (kompreneble la respondeculo de la kurso ne konkursas mem). Dum pluraj jaroj gajnis la premion s-ino Marthe Nau (Montigny-lés-Metz)). Ĉi-jare vigle varbis la grupo de Mulhouse (8 varbitoj) kaj ĝi do gajnas la premion, S-ino Nau alvenas dualoke kun 4 rektaj varbadoj (plus kelkaj nerektaj el departemento 57, dank' al komunikoj en "Républicain Lorrain") Ankaŭ varbis s-ino Scheidel (4 varbitoj), s-ino Bernez (2), s-ro Etienne, s-ro Colin (po 1). Dankon al ĉiuj! J. P. Colnot

 • Colmar - La agado pluas en Colmar. La 20-an de februaro, en la MJC Schlumberger, dudeko da esperantistoj sekvis kun granda intereso la diapozitivo-prezenton de Karl-Heins Renĉler, UEA-delegito el la apuda germana urbeto Bad-Krozingen, kiu afable kaj lerte prelegis pri sia vojaĝo al Ĉinio kaj tra Pacifiko. E. Ludwig.

 • Bar le Duc - Diligente laboras la 10 gelernantoj de la 1-a-grada kurso. "Metodo 11" baldaŭ elĉerpiĝos kaj tutverŝajne pluraj el ili daŭrigos sian studadon per la "M12"-libreto. La klubkunvenoj okazas regule ĉiun 2-an merkredon de la monato ; ĝin vizitas gastoj el departemento 52. Tridek personoj partoprenis la Zamenhof-vesperon okazintan la 20-an de Januaro en la "Soci-kultura Centro" Marbot. Ek de la komenco disvolviĝis tre amika etoso kaj oni empakigis plej diversajn varojn (ĉ. 40 kg!) sendotajn al rumana esperantista familio, kiu travivis la strat-batalojn en la urbo Sibiu. Memevidente eksonis ankaŭ kantoj en Esperanto kaj la tuta ĉeestantaro senbride ĝojis kaj ridis spektante la nerakonteblajn skeĉojn ludatajn de la - ĉu kutimaj ? - "aktoroj" F. X. / L. Gilbert, M. Dillenschneider / P. Denis. . . Bongustaĵojn arte pretigis la paro Renée kaj Pierre Canus. La tradiciaj "Reĝo-Tortoj" dis-partiĝis kaj surtroniĝis la "nokto-reĝino" !. La grupo jam preparas sian jaran "kultur-viziton", oni planas noktan ĉeeston de la finpretigo de la gazeto "l'Est républicain" en Houdemont. Ni menciu ankaŭ gravan eventon : oficiala kurso de Esperanto en la komerc-ĉambro, gvidita de ties direktoro, François Xavier Gilbert. Pri ĝi vi legu apartan raporton. . . . . . . . . . . P. Denis

 • Nova informa artikolo franclingve por rekomandi la uzadon de la ekspozicio reaktualigita far Pol Denis. 9 paneloj je formato 0, 80 x 0, 60, kun duobla prezentado de la lingvo (ambaŭflanke). Pruntedono (senpaga) al la uzantoj, nur la transportkostoj (por 35kg) estas pagenblaj de la uzantoj. La respondeculino estas Claude Nourmont (Luksemburgio).

 • Mulhouse - La Esperanto grupo de Mulhouse havis en 1989 la plezuron kaj la taskon organizi siavice la Zamenhof-feston, kiu en la antaŭaj jaroj okazis aŭ en Bazelo, aŭ en Frajburgo, organizita de la koncernaj grupoj. La 16-an de decembro 1989 ni do havis la plezuron bonvenigi gesamideanojn el Svislando, Germanio, el la regiono, sed ankaŭ el Dijon kaj el Besançon. Entute estis preskaŭ 40 partoprenantoj, kiuj kunvenis en la ne tro granda salono de la hotelo Balladins, jam konata de pluraj samideanoj pro antaŭaj Esperanto-aranĝoj. Per kafo kaj kukoj membakitaj de niaj klubaninoj ni akceptis la unuajn kaj ankaŭ la postajn alvenantojn. Tuj, ĵurnalisto de "D. N. A. " venis por fari foton, kiu aperis en la dimanĉa eldono. Nia programo komenciĝis per loto-ludo kun multaj kaj diversvaloraj premioj. La kartoj estis komputore ellaboritaj kun 3 linioj de 5 numeroj, do entute 15 numeroj po karto. Je ĉiu plenigita linio oni ricevis premion. Je plenigita karto oni ricevis ĉefan premion kaj tiam finiĝis la ludo. Tri tiaj ludoj okazis, kiuj ŝajne kontengigis multajn gajnantojn. La sekvanta programero estis skeĉo tradukita de la alzaca, kun la titolo : "En la banko". Rolis R. Kueny'>Kueny kaj A. Grossmann. Intertempe alvenis la aktorinoj de la pupteatraĵo, kaj instalis la scenejon. S-ino Nevenka Imbert el Jugoslavio, membro de la fama pupteatra grupo "Kvak" el Zagrebo, prezentis al ni per siaj ne-kutimaj marionetoj el kalabasoj scenetojn, poeziaĵojn, pantomimojn, kiuj distris kaj ĝojigis ĉiujn partoprenantojn de tiu Zamenhof-festo. Tiel finiĝis la distra parto de nia vespero, kaj atendis nin iom malfrue, ĉar jam estis pli ol la 20a30, la vespermanĝo en la hotela restoracio. Ni povis abunde kaj laŭplaĉe plenigi niajn telerojn per la plej ŝatataj antaŭmanĝaĵoj kaj desertoj, kaj amike babili kun konataj amikoj aŭ konatiĝi kun novaj. Entute, ŝajne ĉiuj estis kontentaj pri tiu agrabla vespero. – Forumo de la asocioj. Kiel lastjare, denove okazis tiu evento dum du tagoj semajnfine, la 10/11-ajn de februaro. Jen ebleco por ĉiuj asocioj de la departemento sin prezenti al la publiko. Do, kompreneble, ĉar la ĉefa problemo por ni esperantistoj estas konigi la lingvon, ni partoprenis per prezentado de nia famkonata panel-ekspozicio, de libroj, gazetoj, instrumaterialo, reklamfolioj, ktp, kaj ni celis ĉefe interesi la homojn per diskutado, deziro iom malfacila, ĉar nia budo staris iom tro proksime de scenejo, sur kiu ofte sin prezentis ekzotikaj grupoj, ĉarmaj sed. . . bruaj ! Ni tamen kolektis kvardekon da adresoj pere de enket-folio en kiu ni demandis, ĉu interesiĝantoj preferas perkorespondan kurson - aŭ parolatan -cele eventualan organizon de nova kurso en Mulhouse, aŭ aliflanke, ĉu efikus sabata unutaga kurseto. Ni memorigu, ke nuntempe okazas regula kurso en kultur-domo de Illzach "Espace 110", ĉiuĵaŭde vespere (18/19a30) kaj paralele dua-grada kurso marde vespere en Mulhouse. Prezentado de nia migra ekspozicio. Tio okazis en la ĉef-enir-halo de la biblioteko de Mulhouse, 19 Grand'Rue, post la forumo de la asocioj, de la 13-a ĝis la 23-a de februaro. Ni kunlasis kelkcentojn da informfolioj "Unua Rendevuo" kaj la jam menciitajn enket-foliojn kunekun kompreneble urno por kolekti la adresojn, kiuj kompletigos la adresaron jam elfaritan dum la forumo. Babilado pri Esperanto ĉe loka privata radio. La 17-an de februaro "Radio-Florival", kies sidejo estas en 68 Guebwiller, invitis federacianojn por paroli pri la internacia lingvo dum sabat-matena elsendo (8a/10a horo) kies temo titoliĝas "diskutado ĉe kutimintoj-tablo". S-ro Alex Fricker radio-animanto, intervjuis Edmond Ludwig kaj Robert Kueny. . . en alzaca dialekto. . . Jes !. . . la tri Alzacanoj fieris uzi sian patrin-lingvon por priparoli neŭtralan lingvon ! Post la deka alvenis multaj vokoj, kiuj kuraĝigis rekomenci kaj daŭrigi tian varb-agadon. Diversmanieraj eblecoj por konatigi esperanton. Lokaj gazetoj, ekzemple la sud-alzaca ĵurnalo "L'Alsace", entenas ĉiumarde paĝon. . . "Dialogo". Do, ni ekdialogu ! Ĉefe kiam iu komentis la gravecon de komunikado tra la mondo en la estonteco kaj finfine proponis, ke oni lernigu la anglan jam en la bublernejo ! Bona okazo por klarigi, tra la gazeto, pere de nova artikolo, ke ekzistas ankaŭ facila, simpla, neŭtrala, genia, flueca, eĉ se konstruita lingvo ! Ni ne volas kontraŭi la aliulojn sed nur spertigi egal-nivelan konkurecon, malfermi debaton. Tiun klarigintan skribaĵon sekvis nova teksto, de eminenta esperantisto, kiu kompletigis kaj apogis per aliaj komentoj, la lastan esperantistan tekston. Ju pli da artikoloj aperas en gazetoj, des pli bone por la movado ! Ni diru, ni ripetu, ke ni, uzantoj de la internacia lingvo, devas esti la "montro-fenestro" de la konkreta komunikado ! raportis Robert Kueny.

 • Gérardmer - Gvidata de Michèle Lambert kaj Georges Verdier, nova unua-grada kurso okazas ek de la fino de januaro : 10 plenkreskuloj aliĝis. Ĝi funkcias per "Metodo 11", ĉiumerkrede, de la 17-a gis la 18-a horo kaj duono, kadre de "Géradmer-Accueil". Dua-grada kurso daŭre okazas en la kultur - domo (8 partoprenantoj). . . . . . Robert Colin

 • Bar le Duc – Esperanto en la "institucio por fortigi la vendistojn" –I. F. V. - komerca lernejo de la komerca kaj industria ĉambro de Meuse. Duajare, la internacia lingvo Esperanto estas inkluzivita en la diversaj devigaj lernobjektoj. Dek-kvar gejunuloj studis ĝin kun granda intereso. La tuta ciklo enhavas kvardek horojn. Post la sperto de la pasinta jaro, ni decidis adapti la progresadon kaj doni al ni konkretajn celojn anstataŭ rapida libra lernado. Tiel, la unua fazo ambicias doni sufiĉe da bazaj elementoj por kapabligi la lernantojn skribi al eksterlanda korespondanto, kiu apartenas al la komerca reto de la tutmonda asocio I. K. E. F. , kiun estras la aĉetsekciestro de la germana firmao Bosĉ. Post naŭ horoj de studado, la gejunuloj elektis korespondanton kaj preparis kolektive privatan leteron. Finfine nur kelkaj konsentis fini sole la privatan parton de la letero kaj sendi ĝin. Interkonsente, la dua fazo estis pli dediĉita al la parolata trejnado. Praktikajn ekzercojn oni faris tuj post la lego de teksto de la lernolibro de Triolle kaj Ludwig. Kompreneble estos certe pli efike uzi tekstojn pli adaptiĝintajn al la nunaj profesiaj zorgoj de tiuj ĉi gejunuloj, kiuj serĉas laboron kaj esperas trovi ĝin dank'al la studado en tiu institucio. Fine de tiu fazo, la gelernantoj trapasis la oficialan ekzamenon "atesto pri lernado"; 8 el la 14 kandidatoj sukcesis post kvardek horoj de studado. La notoj servos por la rezulto de la kompleta studado en la Institucio. La tria fazo konsistis en prelego farita de komercisto, kiu uzis esperanton okaze de siaj profesiaj agadoj. Por fari tion, konsentis veni el Buhl en Germanio sinjoro Braun prezidanto de IKEF, ĉisupre nomita. Dum unu horo, li klarigis pere de transvidleblaĵoj sian profesian respondecon, sian vojaĝon al sudorienta Azio pere de esperantaj korespondantoj ; kaj larĝa diskuto instaliĝis inter li kaj la gejunuloj pri komerca kampo kaj ankaŭ politikaj aferoj, aparte la unuiĝo de la du Germanioj kaj la problemo de la landlimo Oder-Neiss. Sinjoro Gilbert tradukis la demandojn kaj kelkajn tro komplikajn respondojn. Sed la gelernantoj ŝajnis tre kontentaj. . . tiom ke ni devis haltigi la kunvenon ! Estas en Francio, la unua kaj sola provo de enŝovo de la internacia lingvo Esperanto en komerca lernejo. Tiu ekzemplo devos esti reproduktata alie por krei reton kaj ĝemeliĝon kun eksterlandaj komercaj lernejoj. Ĉiu el ni estas koncernata kaj ĉio dependas de nia propra volo. Ni esperas ricevi de vi reagojn kaj proponojn. Marton 1990 - F. X. Gilbert

 • Hombourg - La 34-a kultura semajfino en Homburg (Sarlando) okazis en la tre konforta domo "kardinalo Wendel", de la 8-a ĝis la 10-a de decembro pasintaj. Ĉeestis ĝin ĉirkaŭ 100 personoj el 6 landoj (Belgio, Nederlando, Luksemburgio, Ĉinio, Francio kaj kompreneble Germanio). La pli multnombraj ĉeestantoj aŭskultis la tre interesan prelegon de dr Ulriĉ Lins pri la naskiĝo de lia verko "la danĝera lingvo". Okazis krome kurso por komencantoj, gvidita de Karl Burger kaj por la progresantoj 2 aliaj kursoj gviditaj respektive de Kresimir Barkoviĉ kaj de Hermann Behrmann. Sabate vespere niaj sarlandaj geamikoj vere klopodegis organizi interesan kaj buntan amuzan vesperon kun - inter multnombraj programeroj - vizito de Sankta Nikola(in)o, multfacetaj muzikaĵoj, dancoj, poemoj, segado de nederlandaj ŝtonoj (!). . . kaj kompreneble kantoj. La tuto okazis en la plej simpatia etoso. Sincerajn gratulon al ĉiuj ge-organizantoj kaj speciale al ilia prezidanto Josef Dörr. La proksima K. So okazos samloke la 11/13-ajn de majo 1990, kun proksimume simila programo. La prelegonto estos Eddy Borsboom (NL) pri "La vivo kaj verkaro de Dr Zamenhof". Raportis J. P. Colnot

Ghislaine Colin, el Bourbonne les bains (52), raportas ĉi-sube pri la sama evento :"Pri la aranĝo mi rimarkas, ke ciam estas interese esti en Hamburgo dum tiu momento, kiam flugas la aera parfumo de varma vino, tiel nomata "Guihwein", ĉar ĉe ni ne ekzistas tiu preparo por la kristnaskaj festoj.
Photo 65 doktoro Lins prelegas
Mi ĉeestis la seminarion prelegitan de d-ro Lins pri la libro, kiun li-mem verkis. S-ro Lins prezentis sian libron, sian serĉadon pri la persekutoj spertitaj de Esperanto kaj de Esperantistoj en diversaj landoj. Ni ekparolis pri tiu problemo okazinta en Rumanio antaŭ la famaj eventoj kaj la morto de la rumania prezidanto. Por la unua fojo mi partoprenis la plej altnivelan prelegon. Mi plu miras pri la fluo de la interkonversacioj, ilia rapideco, kvazaŭ la parolantoj estus denaskaj esperantistoj ! Mankas al mi tiu facileco: mi do forlasis la rendevuon, promesante al mi - mem pli studi la lingvon por kapabli flue paroli. "

Alvenis ankaŭ tiu raporto. de Jean-Marie Barnoin el Bettancourt (52). . . ". . . Rimarkindaj tri aferoj : unue la granda nombro de partoprenantoj, pli ol cent ! Due, la diverseco de ties devenoj. . . eĉ el foraj landoj : Finnlando, Brazilo, Hongkongo. Trie, la ĉeesto de dek infanoj, esperiga por la esperantista movado. Sabaton matene antaŭstaĝo entenis turisman rondiradon: bedaŭrinde malmultaj homoj povas liberiĝi tiel frue por tiam partopreni. Sed posttagmeze ĉiuj ĉeestis por la komenco de la instrua parto. Mi elektis la kurson B1 por progresantoj; tie kuniĝis dek lernantoj el kvin landoj, do ne krokodilante kaj eĉ ne tradukante, nur en esperanto, ni devis demandi, respondi kaj klarigi kun helpo de s-ro Barkoviĉ, ĉiam afable ridetanta ! Sabaton vespere distra festo kunigis infanojn kaj plenkreskulojn sidantajn laŭ aranĝo de duoncirklo.


Photo 66 unua parto: muziko
Ĉe la komenco junulgrupo ĥore kantas, per flutoj kaj akordiono muzikas, kaj folklorajn dancojn ludas.
Photo 67 dua parto: Sankta Nikolao
Ĉe la dua parto disvolviĝis la festo de Sankta Nikolao laŭ la germana tradicio: ĉiu jare, la 6-an de decembro, avo Nikolao kaj lia akompananto Pedro Rupreĉt, vizitas ĉiun domon por rekompenci la afablajn infanojn kaj puni la malsaĝajn. Do, ambaŭ folkloraj moŝtoj alvenis en nia vesperkunveno kaj aperis laŭ sia kutima aspekto : Nikolao, barbulo, episkope vestita, Pedro, nigrulo. . . aŭ nigre ŝmirinta sian vizaĝon ! Ambaŭ roluloj ne tute maskis sian realan staton, aŭdigante siajn virinajn voĉojn kaj serĉe ellasante kelkajn nederlandajn vortojn. . . Ĉu oni povas fidi la tradiciajn aperojn ? Nikolao disdonis bombonojn al ĉiuj, Pedro donacis vergojn al. . . neniu ! Tute prave, ĉu ne ?

Ĉe la fino de la vespero oni babilis aŭ dancis. La ludantaj infanoj postkuris unu la alian tra la ŝtuparoj kaj la koridoroj de la domo, laŭ petola karuselo. Konklude ni dankas la sarlandan Esperanto-ligon, kiu perkfekte organizis tiun instruan kaj distran staĝon. Jam ni estas invititaj al la venonta. . . Ĝis revido, tie, ni esperas !


2-a trimestro 1990 – 70-a "La Informilo" (22 paĝoj)

 • Angulo de la prezidanto - Karaj gesamideanoj. Okazis nia staĝkongreso en Merkwiller-Peĉelbronn, dum kiu estis reelektita via prezidanto kaj prezentita la unua eldonaĵo de nia federacio, "La ronkanta avo", traduko de rakonto de la alzaca verkisto André Weckmann, kiu deklaris, ke li fieras esti la una alzaca verkisto tradukita en Esperanton. Helpu nin diskonigi tiun libron, kiu povas esti donaco por neesperantistoj kiel por samideanoj en aliaj regionoj kaj landoj. De ĝia disvendado dependos la eldonado de pliaj verkoj de aŭtoroj el la orientfrancaj regionoj. Ili estos tradukaĵoj kaj originalaĵoj en Esperanto. Ĝojigas ankaŭ la fakto, ke la serio de niaj semajnfinaj staĝoj ne interrompiĝos, ĉar jam sin proponis organizantoj por la tri venontaj ! krome montriĝas, ke la esperantovivo ek- aŭ pluviglas en pluraj grupoj, kion oni scias ofte tro malfrue. Pro tio : ne forgesu informi plej regule la redaktoron de nia bulteno. E. Ludwig

 • La 29-a federacia staĝo okazis en Merkwiller-Peĉelbronn, la 31-an de marto kaj la 1-an de aprilo.

Organizita ĉiam dinamike de nia amikino Odette Scheidel, neniu raporto aperis pri ĝi en "La Informilo"! Ĉu pro aprila ŝerco? P. Denis plendis en "La Informilo" 70, ke neniu raportis pri tiu evento, fakte sukcesa. Okazis kurso A (E. Ludwig per M10), B1 (R. Kueny per M11), B2 (A. Grossmann per M15), kaj lingva seminario gvidita de s-ro Farjon de Lacatinière, (kiu malgraŭ sia nomo estas germana). Partoprenis pli ol 60 personoj.
Photoj 68 – 69 - 70


 • Nancy - Partopreno en la "Biologia Foiro" Pro la neatendita lastminuta ebleco ricevi senpage standon en la unua Biologia Foiro en Nancy, de la 5-a ĝis la 8-a de majo, mi deĵoris tie dum tiuj 4 posttagmezoj. Miloj da vizitantoj alvenis. Helpis la sabaton kaj dimanĉon Alano Collignon kaj la mardon Henriko Moitrier. Ni disdonis inter 1000 kaj 2000 flugfoliojn pri Esperanto. Ni elĉerpis la stokojn de prospektoj eldonitaj en aŭtunoj 1989/88/87. . . . kaj fine uzis malnovajn de 1986, sur kiuj ni devis aldoni mane telefon-numeron. Ni multe diskutis kun dekoj kaj dekoj da interesatoj (centoj kaj centoj de neinteresatoj preterpasis senatente !. . . ). Finfine deko da personoj anoncis sin pretaj provi eklernon de Esperanto en unutaga staĝo planita fine de majo aŭ en junio. Post deko da telefonaj konsultoj mi decidis fine pri la dato: sabato, la 16-an de junio, de la 10-a gis la 17-a, en MJC Ph Desforges (kun paŭzo tagmeze). Ĉar tamen la dato ne kontentigis ĉiujn, unu provleciono esti proponita la merkredon 30-an de majo je la 20a30. Cirkulero estis dissendita al ĉiuj interesatoj kaj komuniko al 2 gazetoj. Dek tagojn poste venis nur 1 aliĝo (por la 30/5). Ĉu efektive la staĝo povos okazi ? - Vesperaj kursoj. La 2a-grada kurso (per "M12", post interrompo dum aprilo, okazas denove ĉiumerkrede je la 19-a horo. La 3a-grada, trifoje monate je la 20a30. - En la beletra fakultato. Francisko Simonnet, nun loĝanta en Mirecourt (88) kaj instruanta en la beletra fakultato, de Nancy, prezentis Esperanton tie la 24-an de aprilo. Li ankaŭ aranĝis ekspozicion kun prezento de diversaj libroj kaj dokumentoj. Vizitis la aranĝon kelkaj dekoj da personoj. - Perkoresponda kurso. Ĝis la 20-a de majo, 28 aliĝintoj (lastjare samdate: 38). 6 el ili ĝis nun finlernis "M11". Raportis J. P. Colnot

 • Bar le Duc - Tri eventoj elstaras dum la tri lastaj monatoj en la vivo de la klubo: akcepto de Povilas Jegorovas, advokato en Kaunas (Litovio) kaj vic-prezidanto de litova Esperanto-asocio kaj invito al "Nikolin", belga kantistino. La unua prelegis la 10-an de majo en salono de la urb-domo tuj post sia alveno en Francio. Gastigis lin ges-roj Canus, Denis kaj Gilbert. Bar-le-Duc estis lia unua etapo el la. . . 16, kiuj konsistigis lian tralandan itineron! Jam fame konata kantistino prezentis sian repertuaron en la sidejo de la klubo, la 18-an de majo Ĉiuj ceestantoj vere frandis la multfaceton de Nikolin, "helpata" de sia fidela gurdo! Gastigis ŝin Lidja Bloch. Intertempe tria evento, ne la malplej grava: sep gejunuloj, estontaj profesiaj vendistoj, kiuj staĝumis en Amifop (Association meusienne Interprofessionnelle de Formation et de Promotion) kaj kiuj eklernis Esperanton sub la lerta gvidado de s-ro Gilbert, direktoro de la Ĉambro de komerco kaj Industrio, ricevis sian diplomon post trapaso de "Atesto pri lernado". Samtempe ili ankaŭ ricevis oficialan diplomon de staĝfino. . Tiuokaze s-ro Gilbert emfazis antaŭ la diversaj instancoj zorgintaj pri la profesia staĝo la valoron de Esperanto kaj la gravan rolon, kiun ĝi povus ludi sur la tutmonda komerctereno. Cetere 3 fidelaj gekursanoj atingas la finon de "M12". Tri klubanoj partoprenis la nacian kongreson en Blois. Tri trapasos superan ekzamenon en Grezijono. . . la 14-an de julio ! Ni ankaŭ menciu, ke la klubo ree ricevis financan subtenon de la Departementa Ĝenerala konsilantaro. Estas antaŭvidite akiri komputil-akcesoraĵojn cele memlernon de Esperanto ekster la semajnaj parolaj kursoj. Familion Albu el Sibiu (Rumanio) finfine atingis pakaĵoj senditaj de klubanoj. Aperis gazetkomuniko pri reaktiviĝo de la rumana esperantistaro. . . . . P. Denis

 • Strasbourg - La strasburga grupo bonŝancis ricevi la aliĝon de aparte grava homo: s-ro Jacques Roux, emerita profesoro en la strasburga universitato pri la sciencoj. Tiu samideano ne perdis tempon en lernejecaj laboroj: li rapide lernis la bazon de la lingvo kaj tuj komencis legi la bonajn aŭtorojn, mi-mem ne agis alie kaj opinias, ke ne ekzistas pli bona metodo. Li ne nur alportis al ni sian ageman fervoron, sed li ankaŭ rajtas peti pri ĉambro en la botanika instituto, kiomfoje li bezonas. Tiel ni povis aranĝi ian ĉiusemajnan kurson, kie antaŭ studentoj mi klarigas kelke el la ecoj de Esperanto; tiu kurso ankoraŭ ne estas tute kaj zorge organizita, ĉar ĝi komenciĝis nur antaŭ du monatoj kaj la studentoj jam ne plu povas veni pro la ekzamenoj kaj pro la venontaj ferioj, sed ni intencas regule okazigi ĝin ekde oktobro. Kompreneble ankaŭ en mia lernejo mi povus ricevi ĉambron senpage, sed oni devas kalkuli kun la impreso ĉe la eksteruloj : kurso en la Botanika Instituto, gvidata de Prof. Ikso, estas multe pli impona ol kurso en la Mezlernejo "Postaĵtruo" gvidata de s-ro Ipsilono, instruisto en tiu knabaĉejo. Prof. Roux iam trovis netaŭga la itisman sistemon ; post klarigo li komprenis tuj ĝian pravon !; sed restas sufiĉe da stultuloj por aliĝi al la skolo de la maljuna Ŝulc. . . . . . . . . B. Aunis

 • Mulhouse - Informdisaŭdigo pri Esperanto ĉe la privata radio "Dreieckland" okazis sabaton antaŭ Pasko, la 15-an de aprilo je la 11-a, dum unu horo, en la kadro de elsendo de la liberpensuloj. Estis intervjuitaj A. Grossmann kaj R. Kueny. La surbendigo de la kasedo estis refoje disaŭdigita la mardon 18-an de aprilo. Unu semajnon poste, la 22-an de aprilo dum tuta tago okazis staĝeto en la kulturdomo de Illzach apud Mulhouse, kie jam de du jaroj la grupo de Mulhouse gvidas kursojn: plena sukceso ĉar 6 personoj, junaj kaj pli aĝaj, priatentis la informklarigojn, kaj 10 la duan pli altnivelan kurson laŭ "Metodo 12". Ĉarma etoso ĉar eĉ 3 personoj aliĝis tuj al la perkoresponda kurso kaj promesis ĉeesti novan parolatan kurson venontan septembron. Krome Roberto Kueny denove informis ĉi -jare pri Esperanto en 2 klasoj de elementa lernejo en sia vilaĝo Bantzenheim, kaj en Ottmarsheim en 3 klasoj. La Infanoj ĉiam entuziasmiĝas pro la facileco de la lingvo.

 • Bar le Duc – Anne Amblès nun troviĝas en Gvatemalo, kie ŝi partoprenas la renaskiĝon de la Esperanta-movado en tiu mezamerika lando. Ŝi petas helpon por starigi ekspozicio-materialon, sendon de libroj, ktp. . .


3-a trimestro 1990 – 71-a "La Informilo" (20 paĝoj)

 • 75-a universala kongreso en Havano (Kubo). 1614 kongresanoj el 54 landoj.

 • 34a kultura semajnfino de sarlanda Esperanto-ligo - "Tiu estis la unua renkontiĝo, kiun ni partoprenis post nia alveno en Eŭropon. Ni ĝuis tie agrablan etoson de amikeco. Rimarkinda estis la distra vespero, la loĝejo kaj la manĝado, ĉiuj tre bone aranĝitaj. Ni havis ankaŭ la oportunon profiti kelkajn studhorojn ĉe Hermano Bermano. Malgraŭ la mallonga tempo, mi sukcesis lerni multajn gramatikerojn laŭ la "Analiza Skolo", pri kiu prof. Bermano estas spertulo. La unuan fojon mi aŭdis paroli pri Ricardo Ŝulco kaj Ludoviko Mimoo. Ŝajnis al mi tre interesa la "Analiza Skolo" kaj mi tuj komencis studi per ĝi. Aliflanke, mi opinias nekonsilinde dum kursoj transdoni al la lernantoj ideojn pri kvereloj kaj politikaj malakordoj ene de la esperantista movado. Tio estas iomete konfuziga por la novuloj, kiuj ankoraŭ ne ellernis la lingvon". Raportis Eduardo da Costa

 • Betschdorf - Okaze de la salono "Hobbythèque" (bedaŭrinde la organizintoj sin prostituis je la hodiaŭa lingvosnobismo. . . ) Odette Scheidel iniciatis sukcese prezenton de Esperanto. Interesiĝis serioze 12 vizitantoj kiuj havigis sian adreson por eventuala parola kurso en septembro. Nelacigeble Odette anoncis duontagan "staĝeto"-n, kiu logis tri scivolemulojn, la 16-an de junio. La 22/24-ajn de junio, "Forotri" (FR3, televid-elsend-ofico) film-esploris la vilaĝon kaj memevidente intervjuis nian samideaninon ! Sed ni lasu al ŝi la parolon. . . ". . . Parolante dialekte kaj France mi legis leteron el Japanio. . . Bedaŭrinde, duono de la filmado, eĉ pli, estis fortranĉita, ĉefe la trafa prezento de Esperanto, dum kiu oni povintus vidi d-ron Zamenhof, "Minitel"-on, perkorespondan kurson, bildkartojn, poŝtmarkojn, ktp. Laŭ mi "oni" opiniis, ke estas tro da reklamo (?!). Tamen sekve mi ricevis kelkajn telefonvokojn kun unu serioza peto por plua informo. La elsendo estis ankaŭ spektita. . . en Germanio!. . .

 • Nancy - La nova lernjaro rekomenciĝis per kunveno la 12-an septembro. Ĉeestis deko da personoj. Okazos 2a-grada kurso jam la 26-an de septembro (19-a horo) kaj 3a-grada la 3-an de oktobro (17a45). Sed la ĉefa afero estas la kurso por komencantoj, antaŭvidita por la 10-a de oktobro. La kampanjo por varbado, per afiŝoj kaj prospektoj nun komenciĝas. Pluraj personoj jam montris intereson. Principe ĝi funkcios ĉiumerkrede (kiel lastjare de la 19a ĝis 20a15).

Photo 71 – unua grada kurso

Amiko, dum la pasintaj jaroj, eldonis por ni prospektojn kaj afiŝojn je treege favora prezo. Bedaŭrinde li ne plu povas tion fari kaj la ĉi-jara eldono de prospektoj okazis per fotokopiado. Ĉiu prospekto kostas nun 40 centimojn. Lastjare ni eldonis 3000, sed ĉi-jare ni reduktis la kvankon al 2000. Pro tiu triobligo de niaj elspezoj, ni devis pli altigi ĉiujn kotizojn je 10fr (parolajn kaj perkorespondajn). Ni malpli malavare disdonas nun prospektojn, same pri afiŝoj.

Restas nur malgranda kvanto, ni trovis "sponsoron", kiu ŝajne pretas financi por ni novan disdonon de 500 afiŝoj sed lastminute gi fiaskis (ĉu provizore ?). Sekvoj de la "biologia foiro". En la lasta "La Informilo" mi raportis pri partopreno dum majo en la "Biologia Foiro" en Nancy. 10 personoj enskribiĝis por unutaga staĝo. Ĉar ĉiuj ne povis veni je la antaŭvidita dato, ni proponis provlecionon la 30-an de majo. Nur. . . 1 persono venis malgraŭ plia komuniko en gazeto. La staĝon mem la 15-an de junio partoprenis nur 1 el la aliĝintoj antaŭaj, kaj 2 aliaj personoj poste varbitaj. Ĉiuj ŝajnis kontentaj kaj interesataj, 1 aliĝis perkoresponde, 2 promesis veni al la oktobra vespera kurso.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Elŝuti 0.61 Mb.

 • Scheidel
 • Denis Nova informa artikolo franclingve por rekomandi la uzadon de la ekspozicio reaktualigita far Pol Denis
 • Kueny
 • Ludwig
 • Kueny . Gérardmer - Gvidata de Michèle Lambert
 • Collignon
 • Canus , Denis kaj Gilbert
 • Denis Strasbourg - La strasburga grupo bonŝancis ricevi la aliĝon de aparte grava homo: s-ro Jacques Roux
 • Grossmann

 • Elŝuti 0.61 Mb.