Unua paĝo
Nia teamo
Kontaktoj
Pri ni

    ĉefpaĝo


1. a dimanĉo post la dediĉo de la katedralo enira antifono

Elŝuti 52.18 Kb.

1. a dimanĉo post la dediĉo de la katedralo enira antifono
Dato11.11.2017
Grandeco52.18 Kb.

Elŝuti 52.18 Kb.

1.a dimanĉo post la dediĉo – jaro A – NLA

1.a DIMANĈO POST LA DEDIĈO
DE LA KATEDRALO


ENIRA ANTIFONO (Psa 30 (31),19b-20) (starante)

K. Ho Dio, vi estas mia protektanto,
mia rifuĝejo, la savo de mia vivo.
Vi estas mia forto kaj mia defendo;
pro via nomo vi gvidu kaj konduku min.


C. En la nomo de la Patro kaj de la Filo, kaj de la Sankta Spirito.
K. Amen.

KONFESO DE PEKOJ.

C. Gefratoj, por inde celebri la sanktajn misterojn, ni agnosku niajn pekojn.

(mallonga silento)

C.K. Mi konfesas al Dio ĉiopova kaj al vi, gefratoj,
ke mi ege pekis per penso, parolo, faro kaj neglekto:
Tial mi petas la beatan Marian ĉiam virgan,
ĉiujn Anĝelojn, la Sanktulojn kaj vin, gefratoj,
preĝi por mi al nia Sinjoro Dio.


C. Dio Ĉiopova kompatu nin, li pardonu niajn pekojn kaj nin konduku al la eterna vivo.

K. Amen.

GLORO AL DIO

C. GLORO AL DIO EN LA ALTOJ
C.K. Kaj sur la tero paco al la homoj de Lia bonvolo.
Ni laŭdas Vin, ni benas Vin, ni adoras Vin, ni gloras Vin,
ni dankas al Vi pro Via granda gloro, Sinjoro Dio,
ĉiela Reĝo, Dio Patro Ĉiopova.
Sinjoro, Filo ununaskita, Jesuo Kristo.
Sinjoro Dio, Ŝafido de Dio, Filo de l' Patro;
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, kompatu nin,
Kiu forigas la pekojn de l' mondo, akceptu nian petegon,
Kiu sidas dekstre de la Patro, kompatu nin.
Ĉar Vi sola estas sankta, Vi sola Sinjoro, Vi sola Plejaltulo,
Jesuo Kristo, kun la Sankta Spirito: en la gloro de Dio Patro. Amen.


JE LA KOMENCO DE LA LITURGIA ASEMBLEO

C. Ni preĝu. (silenta momento)
En ĉi tiu tago, kiu kunvenigas nin ĉirkaŭ vian altaron, donu, ho Dio, ke ni celebru kun pura konscienco la misterojn de nia libero kaj de nia savo; renovigu ankoraŭfoje nian animon kaj firmigu en ni la reakiritan esperon heredi la eternan vivon. Per Jesuo Kristo, via Filo, nia Sinjoro kaj nia Dio, kiu vivas kaj regas kun vi en unueco kun la Sankta Spirito, dum ĉiuj jarcentoj da jarcentoj.


K. Amen.

LITURGIO DE LA PAROLO (sidante)

LEGAĴO (Ago 10, 34-48a)

L. Benu min, ho Patro.
C. La profeta legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"La alvoko de la paganoj al la savo"

L. Legado de La Agoj de la Apostoloj

En tiu tagoj. Petro diris:


«Vere mi ekkomprenas, ke Dio ne privilegias personojn;
sed en ĉiu nacio, ĉiu, kiu timas lin kaj agas juste, estas amata de Dio.
Li sendis sian mesaĝon al la izraela popolo,
anoncante al ĝi la savon per Jesuo Kristo, la Sinjoro de ĉiuj.
Vi konas tion, kio okazis unue en Galileo kaj poste en Judejo
post la bapto kiun predikis Johano.
Vi aŭdis pri Jesuo, la Nazaretano,
kiun Dio sanktoleis per la Sankta Spirito kaj per sia potenco.
Li iris ĉien, bonfarante kaj sanigante ĉiujn premegatajn de la diablo,
ĉar Dio estis kun Li.
Kaj ni estas atestantoj pri ĉio,
kion Jesuo faris en la lando de la Judoj kaj en Jerusalemo.
Lin oni mortigis, alnajlante lin al kruco;
sed Dio revivigis lin la trian tagon,
kaj volis ke li estu videbla, ne al la tuta popolo,
sed al ni, kiuj estis elektitaj de Dio kiel atestantoj.
Fakte, post lia releviĝo el la mortintoj, ni manĝis kaj trinkis kun Li.
Poste li ordonis al ni prediki al la popolo, kaj anonci
ke li estas la elektito de Dio, por esti juĝisto de la vivantoj kaj de la mortintoj.
Pri li ĉiuj profetoj atestas dirante,
ke ĉiu kredanto je li ricevos pardonon de pekoj».

Dum Petro tiel parolis, la Sankta Spirito falis sur ĉiujn aŭskultantojn.


La kredantoj el hebrea deveno, kiuj venis kun Petro,
estis tre mirigitaj pro tio,
ke ankaŭ al paganoj estis disdonata la Sankta Spirito,
ĉar ili aŭdis ilin glori Dion per diversaj lingvoj.
Tiam Petro diris:
«Kiel oni povas malpermesi bapton per akvo al tiuj,
kiuj ricevis la Sanktan Spiriton same kiel ni?»
Tiam li ordonis, ke ili estu baptataj en la nomo de Jesuo Kristo.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

PSALMO (Ps. 95 (96))

L. Anoncu al ĉiuj popoloj la farojn de Dio.
K. Anoncu al ĉiuj popoloj la farojn de Dio.

L. Kantu al la Sinjoro novan kanton,
kantu al la Sinjoro, loĝantoj de la tuta tero.
Anoncu ĉiutage lian savon.
Proklamu inter la popoloj lian gloron;
inter ĉiuj gentoj liajn mirindaĵojn.

K. Anoncu al ĉiuj popoloj la farojn de Dio.

L. Tributu al la Sinjoro ĉiuj popoloj,
tributu al la Sinjoro gloron kaj potencon.
Tributu al la Sinjoro la honoron de lia nomo.

K. Anoncu al ĉiuj popoloj la farojn de Dio.

L. Alportu donacojn kaj venu en liajn kortojn,
kliniĝu al la Sinjoro en sankta ornamo.
Tremu antaŭ li la tuta tero.
Diru inter la popoloj: «La Sinjoro reĝas!
Li juĝas la popolojn kun justeco»
.
K. Anoncu al ĉiuj popoloj la farojn de Dio.

EPISTOLO (1 Kor 1, 17b-24)

L. Benu min, ho Patro.
C. La apostola legaĵo lumigu nin kaj utilu al ni por nia savo.
L. Amen.

"Ni predikas Kriston krucumitan, por Judoj falilon, kaj por Grekoj malsaĝon"

L. Unua letero de sankta Paŭlo Apostolo al la Korintanoj

Fratoj,
Kristo sendis min por prediki la evangelion, ne en saĝeco de vortoj,


por ke la kruco de Kristo ne vaniĝu.

La parolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco,


sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio. Ĉar estas skribite:
«Mi pereigos la saĝecon de la saĝuloj,
kaj malapereigos la kompetentecon de la kompetentuloj».

Kie estas la saĝulo? kie estas la skribisto?


kie estas la diskutisto de ĉi tiu mondo?
ĉu Dio ne malsaĝigis la saĝecon de la mondo?
Ĉar pro tio, ke en la saĝa plano de Dio
la mondo per sia saĝeco ne konis Dion,
bonvolis Dio per la malsaĝeco de la prediko savi la kredantojn.
Dum Judoj postulas signojn, kaj Grekoj serĉas saĝecon,
ni predikas Kriston krucumitan,
por Judoj falilon, kaj por Grekoj malsaĝon;
sed por la vokitoj mem, ĉu Judoj aŭ Grekoj,
Kristo estas la potenco de Dio, kaj la saĝeco de Dio.

- Jen la parolo de Dio.
K. Al Dio estu danko!

KANTO ĈE LA EVANGELIO (kp Mat 28, 19-20 ) (starante)

K. Haleluja, haleluja.
Iru do kaj disĉipligu ĉiujn naciojn, diras la Sinjoro.
Jen mi estas kun vi ĉiujn tagojn,
ĝis la fino de la mondo.
Haleluja.


EVANGELIO (Luk 24, 44-49a)

Laŭ la nomo de Kristo estos predikataj al ĉiuj popoloj la konvertiĝon kaj la pardonon de pekoj”C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Legado de la Evangelio laŭ Luko
K. Gloro estu al Vi, Sinjoro.

C. En tiu tempo. La Sinjoro Jesuo diris: «Jen estas miaj vortoj,
kiujn mi parolis al vi, kiam mi ankoraŭ estis ĉe vi.
Mi ripetis, ke devas plenumiĝi ĉio,
kio estas skribita pri mi en la leĝo de Moseo,
en la libro de la profetoj kaj en la psalmoj».
Jesuo helpis ilin kompreni la signifon de la Skriboj, kaj li diris al ili:
«Estas skribite, ke la Mesio devos morti,
sed la trian tagon li devos leviĝi el la mortintoj.
Laŭ lia nomo nun devas esti predikata al ĉiuj popoloj
invito al konvertiĝo por ricevi pardonon de pekoj.
Vi estos atestantoj pri tio, komencante de Jerusalemo».
Pro tio mi sendos sur vin la Sanktan Spiriton promesitan de mia Patro»
.

- Jen la parolo de la Sinjoro.
K. Al Kristo estu laŭdo!

C. Laŭdata estu Jesuo Kristo.
K. Ĉiam li estu laŭdata.

(sidante, oni aŭskultas la homilion)

POST LA EVANGELIO (Lam, 3, 24-25)

K. Mia heredaĵo estas la Sinjoro
kaj mi atendas lin kaj lin deziras.
Li estas bona por tiu, kiu esperas al li,
kaj sin donas al la animo, kiu serĉas lin.


UNIVERSALA PREĜO

C. Gefratoj, kuniĝintaj en ĉi loko de preĝo, ni petu la Sinjoron, ke Li ĉeestu inter Sia popolo kun la riĉaĵo de Siaj donacoj.

L. Ni preĝu kune kaj diru: Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!
K. Sinjoro, instruu al ni ami kaj servadi.

L. Por nia Ĉefepiskopo kaj por liaj kunlaborantoj, por ke ili estu subtenataj de la Sankta Spirito en la gvidado de nia dioceza komunumo, kaj ke ili ĉiam estu veraj majstroj, sacerdotoj kaj paŝtistoj: ni preĝu..
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

L. Por la fratoj, kiuj vivas la dramojn de la milito kaj de la religia persekutado: ili spertu nian apudecon kaj konkretan solidarecon: ni preĝu.
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

L. Por nia urbo: por ke la kredantoj aparte sin sentu respondecaj pri vivo honesta, laborema kaj paca, kaj por ke ili atestu pri la kredo al tiuj, kiuj ne kredas: ni preĝu..
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

L. Por ni ĉiuj: cele, ke dum ĉiu renkontiĝo kun Kristo al ni estu donataj novaj okuloj por vidi la bezonojn de la aliaj kaj por vidi ĉiun realaĵon laŭ la vidpunkto de la kredo: ni preĝu.
K. Elaŭdu, Sinjoro, la preĝon de via Eklezio!

(aliaj intencoj)KONKLUDE DE LA LITURGIO DE LA VORTO

C. Ho Dio sankta kaj bona, disdonu la donacon de fila amo al tiuj, kiuj petegas al vi humile kaj fideme; faru tiel, ke la kredantoj esprimu senfinan dankemon al vi kaj kantu la ĝojon de via providenco.
Per Kristo nia Sinjoro.


K. Amen.

EŬKARISTIA LITURGIO

RITO DE LA PACO

C. Laŭ la instigo de la Sinjoro, antaŭ ol prezenti sur la altaro niajn donacojn, ni interŝanĝu pacosignon.

DONACOFERO (sidante)

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi panon por ke ĝi fariĝu korpo de Kristo, Via Filo.
K. Amen.

C. Ho Patro ege pardonema, akceptu ĉi vinon por ke ĝi fariĝu sango de Kristo, Via Filo.
K. Amen

KREDO-KONFESO (starante)

C. Gefratoj, por celebri fruktoporte la Eŭkaristion, sakramenton de la unueco de la Eklezio, ni kune konfesu la katolikan kredon:

C. MI KREDAS JE UNU DIO,
C.K. la Patro ĉiopova, Kreinto de la ĉielo kaj de la tero,
de ĉiuj aĵoj videblaj kaj nevideblaj.
Kaj je unu Sinjoro Jesuo Kristo, ununaskita Filo de Dio,
kaj el la Patro generita antaŭ ĉiuj jarcentoj.
Dio el Dio, Lumo el Lumo, Dio vera el Dio vera,
generita, ne kreita, samsubstanca kun la Patro: per Kiu ĉio estas farita.
Kiu por ni homoj kaj por nia savo descendis de la ĉieloj.
Kaj per la Sankta Spirito Li enkarniĝis
el Maria, la Virgulino, kaj fariĝis homo.


Krucumita por ni sub Poncio Pilato, Li mortis kaj estis entombigita.
La trian tagon Li resurektis laŭ la Skriboj,
ascendis al la ĉielo kaj sidas dekstre de la Patro.
Kaj Li revenos kun gloro, juĝi la vivantojn kaj la mortintojn,
kaj Lia regno estos senfina.
Mi kredas je la Sankta Spirito, Sinjoro kaj Viviganto,
kiu devenas de la Patro kaj de la Filo.
Kiu kun la Patro kaj la Filo same estas adorata kaj glorata;
Kiu parolis per la profetoj.
Kaj je unu Eklezio: sankta, katolika kaj apostola.
Mi konfesas unu bapton por la pardono de la pekoj.
Kaj mi atendas la reviviĝon de la mortintoj,
kaj la vivon en la estonta mondo. Amen.


PRI LA DONACOJ

C. Ho Dio fonto de vera amo kaj paco, rigardu bonvole la donacojn kaj la preĝojn de viaj filoj: faru ke ni konservu ĉiam pli radikitan en koro kaj en la vivo la sindevigo de unueco kaj karitato esprimata de ĉi tiu sanktofera ago. Per Kristo nia Sinjoro.

K. Amen.

PREFACO

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via spirito.

C. Leviĝu viaj koroj!
K. Ni havas ilin ĉe la Sinjoro.

C. Ni danku al la Sinjoro, nia Dio.
K. Estas inde kaj juste.

Vere estas inde kaj juste, ĝuste kaj save, ke ni ĉiam kaj ĉie danku Vin, Patro Sankta, ĉiopova Eterna Dio.


La Sinjoro Jesuo el ĉiuj popoloj formis unikan Eklezion kaj al ĝi sin unuigis per nupta amo. Ĉi tiu mirinda mistero, reprezentata en la sakramento de la korpo de Kristo, realiĝas efike en ĉi tiu celebrado.
Kun la legiaroj de la anĝeloj kaj de la sanktuloj ni ĥore kantas al vi, ho Patro, pro ĉi tiu mirindaĵo de graco kaj levas ĝoje la himnon de laŭdo:

C.K. SANKTA, SANKTA, SANKTA estas la Sinjoro, Dio de legiaroj.
Plenas de Via gloro la ĉielo kaj la tero. Hosana en la altoj!
Benata, kiu venas en la nomo de la Sinjoro. Hosana en la altoj!


(oni surgenuiĝu)

C. Vere Sankta Vi estas, Sinjoro, fonto de ĉiu sankteco. Ni petas do: sanktigu ĉi tiujn donacojn per la roso de Via Spirito, por ke ili fariĝu por ni la Korpo + kaj la Sango de nia Sinjoro Jesuo Kristo. Kiam Li estis fordononta sin memvole al la Pasiono, Li prenis la panon kaj dankante rompis kaj donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj manĝu el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas mia korpo, kiu por vi estos oferdonata.

Simile post la vespermanĝo, prenante ankaŭ la kalikon kaj denove dankante, Li donis ĝin al siaj disĉiploj, dirante:

Prenu kaj trinku el ĝi vi ĉiuj: ĉar tio estas la kaliko de mia sango, de la nova kaj eterna testamento, kiu por vi kaj por multaj estos verŝata por forigo de la pekoj. Faru tion je mia rememoro.ANAMNEZO

C. Jen la mistero de la kredo!

K. Ni anoncas Vian morton, Sinjoro, kaj konfesas Vian resurekton, ĝis kiam Vi revenos en gloro.

C. Memorante pri Lia morto kaj resurekto, ni oferas al vi, Sinjoro, la panon de vivo kaj la kalikon de la savo, dankante, ke vi konsideris nin indaj stari antaŭ vi kaj servi al vi. Kaj humile ni petegas ke, partoprenante en la korpo kaj la sango de Kristo, ni unuiĝu per la Sankta Spirito. Rememoru, Sinjoro, vian Eklezion disvastigitan tra la tuta mondo kaj perfektigu ĝin en la karitato kune kun nia Papo ......, nia Episkopo ....., kaj la tuta klerikaro. Memoru ankaŭ niajn gefratojn, kiuj endormiĝis en la espero pri la resurekto, kaj ĉiujn, kiuj mortis en via kompato; kaj akceptu ilin en la lumon de via vizaĝo. Kompatu nin ĉiujn, ni petas, ke kun la beata Dipatrino virga Maria, kun la beata Jozefo, ŝia fianĉo, kun la beataj apostoloj kaj kun ĉiuj sanktuloj, kiuj surtere plaĉis al vi, ni meritu partopreni la eternan vivon, laŭdi kaj glori vin.
Per via Filo Jesuo Kristo.

Per Kristo, kun Kristo kaj en Kristo, al Vi, Dio Patro ĉiopova, en unueco kun la Sankta Spirito, estu ĉiu honoro kaj gloro eterne.
K. Amen.

RITO DE KOMUNIO

JE LA DISPECIGO DE LA PANO (Joh 11,27)

K. Sinjoro, mi kredas, ke vi estas la Kristo,
la Filo de la vivanta Dio, venanta en la mondon.


C. Obeante la vorton de la Savinto kaj formitaj de lia Dia instruo, ni kuraĝas diri:

C.K. PATRO NIA, Kiu estas en la ĉielo, sanktigata estu Via nomo.
Venu Via regno. Fariĝu Via volo, kiel en la ĉielo, tiel ankaŭ sur la tero. Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn, kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton, sed liberigu nin de la malbono.


C. Liberigu nin, ni petas, Sinjoro, de ĉiuj malbonoj; donu favore pacon en niaj tagoj, por ke, helpitaj de Via kompato, ni estu ĉiam liberaj de la peko kaj sekuraj kontraŭ ĉiu danĝero, atendante la beatan esperon kaj la alvenon de nia Savanto, Jesuo Kristo.

K. Ĉar Via estas la regno kaj la potenco, kaj la gloro eterne.

C. Sinjoro Jesuo Kristo, Kiu diris al Viaj apostoloj: "Pacon mi lasas al vi, mian pacon mi donas al vi", ne atentu niajn pekojn, sed la fidelecon de Via Eklezio; kaj degnu laŭ Via volo pacigi kaj unuigi ĝin. Vi, Kiu vivas kaj regas eterne.

K. Amen.

C. La paco kaj la komunio de nia Sinjoro, Jesuo Kristo, estu kun vi ĉiam.
K. Kaj kun via Spirito.

C. Beataj la alvokitaj al la festeno de la Ŝafido. Jen la Ŝafido de Dio, jen tiu, kiu forigas la pekojn de la mondo.

C.K. Sinjoro, mi ne estas inda, ke Vi eniru sub mian tegmenton,
sed diru nur unu vorton kaj resaniĝos mia animo.


DUM LA KOMUNIO

K. Feliĉaj la malriĉaj en spirito,
ĉar ilia estas la regno de la ĉielo.
Feliĉaj la humilaj, ĉar ili heredos la teron.


POST LA KOMUNIO (starante)

C. Ni preĝu: (silenta momento)
Ho Dio, forta kaj eterna, kiu kunvenigis nin hodiaŭ en la nomo de Jesuo,
por celebri la laŭdojn de via sava agado, faru, ke ni povu eksperimenti,
en la ĝojo de frata amo, laŭ lia promeso, la daŭran ĉeeston de nia Sinjoro
kaj Majstro, kiu vivas kaj regas dum jarcentoj da jarcentoj.


K. Amen.

KONKLUDAJ RITOJ

C. La Sinjoro estu kun vi.
K. Kaj kun via Spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

C. Benu vin la Ĉiopova Dio, la Patro kaj la Filo kaj la Sankta Spirito.
K. Amen.

C. Ni foriru en paco.
K. En la nomo de Kristo.Elŝuti 52.18 Kb.


Elŝuti 52.18 Kb.